SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • YAĞ YAKIMINI NASIL HIZLANDIRABİLİRİM?

YAĞ YAKIMINI NASIL HIZLANDIRABİLİRİM?


    Öğün­le­ri­niz­de daha az ve sağ­lık­lı be­sin­ler yer­ken ener­ji tü­ke­ti­mi­ni art­tır­mak kilo ver­me­nin en man­tık­lı yo­lu­dur. Bana, üç ana öğün yi­ye­rek kilo ve­re­bi­lir miyim diye so­ran­la­ra ben di­ye­tis­yen de­ği­lim ama küçük öne­ri­ler­de bu­lu­na­bi­li­rim derim her zaman. Şöyle ki; ara öğün­ler me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dır­dık­la­rın­dan ana öğün­le­re göre çok daha ya­rar­lı­dır. İnsü­lin sal­gı­lan­ma­sı­nı den­ge­li ol­ma­sı­nı sağ­lar. Yük­sek in­sü­lin de­ğer­le­ri vü­cu­dun yağ yakma ka­bi­li­ye­ti­ni azalt­tı­ğı için in­sü­li­nin dü­şü­rül­me­si ge­re­kir bu nok­ta­da ara öğün­ler, ani acık­ma­la­rın önüne geçer ve in­sü­lin se­vi­ye­si de den­ge­len­miş olur.
EG­ZERSİZDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI YEMELİYİM?
Eg­zer­siz­den önce yemek yemek tav­si­ye edi­lir fakat za­man­la­ma çok önem­li­dir. Eg­zer­siz­den iki saat önce ya­pı­lan yük­sek kar­bon­hid­rat­lı ve düşük lifli bir atış­tır­ma ide­al­dir, bun­dan daha geç bir za­man­da yemek, spor ya­par­ken zor­lan­ma­nı­za sebep ola­bi­lir. Kar­bon­hid­rat alı­mın­dan sonra vü­cu­du­nuz­da önce bir in­sü­lin ar­tı­şı mey­da­na gelir ve bu kan şe­ke­ri se­vi­ye­ni­zin düş­me­si­ne neden olur. Fakat iki saat kadar bek­le­mek vü­cu­du­nu­zun kan şe­ke­ri ve in­sü­lin de­ğer­le­ri­nin nor­ma­le dön­me­si­ne imkan verir. Eg­zer­siz son­ra­sı hafif bir atış­tır­ma da o sı­ra­da bo­şa­lan kar­bon­hid­rat de­po­la­rı­nı­zın tek­rar ye­ni­len­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğı için daha uy­gun­dur. Spor son­ra­sı yük­sek kar­bon­hid­rat de­ğe­ri ve bi­raz­da pro­te­in içe­ren bir öğün ideal olur, çünkü pro­te­in kar­bon­hid­rat­la­rın alın­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır.
EG­ZERSİZ PROG­RAM­LA­RI;
   Eg­zer­siz prog­ram­la­rı her za­yıf­la­ma st­ra­te­ji­si­nin par­ça­sı ol­ma­lı­dır ve mut­la­ka kas yap­ma­ya yö­ne­lik, yani kas­la­rı güç­len­dir­me­ye yö­ne­lik bir di­renç ça­lış­ma­sı içer­me­li­dir. (pi­la­tes) vb. Kas olu­şu­mu hangi böl­ge­de olur­sa olsun yağ­la­rın o böl­ge­ye yer­leş­me­si­ni en­gel­ler. Suyun içine bir kaç damla limon dam­la­tıp içe­rek me­ta­bo­liz­ma­nı­zı hız­lan­dı­ra­bi­lir­si­niz. Yağ­la­rın vü­cut­ta hangi se­bep­le ve nasıl de­po­lan­dı­ğı fazla ki­lo­la­rın oluş­ma­sın­da önem­li bir etken. İnsan­la­rın daha zor ko­şul­lar­da ya­şa­dı­ğı eski dö­nem­ler­de vü­cut­ta yağ de­po­lan­ma­sı ha­ya­ti önem ta­şı­yor­du. Vücut, gı­da­lar­dan artan ener­ji­yi yi­yecek bu­la­ma­dı­ğı za­man­lar­da kul­lan­mak üzere de­po­lu­yor­du. Gü­nü­müz­de ener­ji de­po­la­ma­sı ha­ya­ti ge­rek­li­lik ta­şı­ma­sa da; yağ diğer or­gan­la­rın fonk­si­yon­la­rı­nı et­ki­le­yen hor­mon­la­rı üret­ti­ği için önem­li. Çok fazla yağ, vü­cu­dun şe­ke­ri iş­le­me koyma gü­zü­nü azal­tır ve de bu da ki­şi­nin üreme sis­te­miy­le il­gi­li prob­lem­le­rin ya­şan­ma­sı­na neden olur. Bir de bunun tam tersi ye­ter­siz yağ alımı ise adet dö­nem­le­ri­nin ak­sa­ma­sı­na ve do­ğur­gan­lık­la il­gi­li prob­lem­le­re yer aça­bil­di­ği araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da ke­sin­leş­miş­tir.
Her zaman im­kan­sı­zı ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­ni­zi dü­şü­nün, spor­la kalın. Say­gı­la­rım­la.


 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 596