SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

YAŞLILIK VE SPOR


İyi haf­ta­lar di­li­yo­rum. Bir hafta önce, yaş­lı­lık dö­ne­min­de eg­zer­siz yap­ma­nın amaç­la­rı­na de­ğin­miş­tik. Bu hafta kal­dı­ğı­mız yer­den, eg­zer­si­zin Ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­ken du­rum­lar­dan bah­se­de­lim.
Ciddi kalp ve damar has­ta­lık­la­rın­da, kont­rol edi­le­me­yen hi­per­tan­si­yon­da, akut en­fek­si­yon du­rum­la­rın­da ve ciddi ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rın­da yaş­lı­la­rı­mı­za eg­zer­siz öner­mi­yo­ruz.
Eg­zer­siz yapma anın­da dur­du­rul­ma­sı ge­re­ken işa­ret­ler ola­bi­lir;
Eg­zer­siz sı­ra­sın­da kişi aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­dan bi­riy­le kar­şı­laş­tı­ğın­da, ya­pı­lan eg­zer­siz hemen dur­du­rul­ma­lı­dır ve bir dok­to­ra baş­vu­rul­ma­lı­dır.
Sı­ra­sıy­la;
Göğüs ağ­rı­sı, kola, çe­ne­ye, dişe ve ku­la­ğa ya­yı­lan ağrı, dü­zen­siz kalp atımı, çar­pın­tı, nefes dar­lı­ğı, eg­zer­siz­le cid­di­le­şen kas-is­ke­let sis­te­mi prob­lem­le­ri, denge kaybı, baş dön­me­si, bay­gın­lık, kusma, bu­lan­tı veya fe­na­lık hissi, aşırı yor­gun­luk.
Yaş­lı­lık ve Eg­zer­siz ile il­gi­li önem­li uya­rı­la­rım ola­cak;
ÖNCELİKLE, eg­zer­siz prog­ra­mı­na baş­la­ma­dan önce sağ­lık prog­ra­mı­na gir­me­li.
Ya­pı­lan eg­zer­siz asla ya­rış­ma amacı ta­şı­ma­ma­lı.
Eg­zer­siz prog­ra­mı ha­zır­la­nır­ken, has­ta­lık­lar ve kul­la­nı­lan ilaç­lar dik­ka­te alın­ma­lı.
Ağrı, vü­cu­dun uya­rı­sı ola­rak kabul edil­me­li ve ağ­rı­lıy­ken ha­re­ket­le­re zor­lan­ma­ma­lı­dır.
Eg­zer­siz sı­ra­sın­da su­sa­ma­yı bek­le­me­den sıkça su içil­me­li.
Kuv­vet ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da ağır­lık kal­dı­rır­ken, nefes asla tu­tul­ma­ma­lı, tam ak­si­ne nefes ve­ril­me­li­dir.
Ye­mek­ten hemen sonra veya aç kar­nı­na eg­zer­siz ya­pıl­ma­ma­lı, eg­zer­siz hayat tarzı ha­li­ne ge­ti­ril­me­li.
Her yaşta sağ­lık di­li­yo­rum. 
Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 135