SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.03.2019

Yerçekimine karşı gel


İyi haf­ta­lar di­li­yo­rum. Omur­gan ne kadar es­nek­se o kadar genç­sin. Kro­nik­leş­miş sırt ağ­rı­la­rı­nız mı var? Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra göre, her gün dü­zen­li ola­rak pi­la­tes ya­pan­la­rın, başta kan­ser gibi ciddi sağ­lık prob­lem­le­ri olmak üzere pek çok has­ta­lık­tan ko­run­du­ğu ka­nıt­lan­mış­tır. Ay­rı­ca do­pa­min dü­ze­yi art­tı­ğı için çok daha mutlu ve ke­yif­li ola­cak­sı­nız. Pi­la­tes yap­tı­ğı­nız­da ye­ni­len­miş de his­se­der­si­niz. Doğru nefes al­dı­ğı­nız zaman kas­la­rı­nız­da­ki ger­gin­lik aza­lır. Kas ger­gin­li­ği çe­şit­li tu­tul­ma­la­ra neden ol­du­ğu için hal­siz­lik hissi de ya­ra­tır. Pi­la­tes uy­gu­la­ma­la­rıy­la nefes eği­tim de almış olur, ye­ni­le­nir ve can­la­nır­sı­nız. Fazla ki­lo­la­rı ve has­ta­lık­la­rı yen­me­nin tek yolu eg­zer­siz yap­mak­tır. Pi­la­tes yap­tık­ça ister is­te­miz sana zara veren şey­le­ri de ha­ya­tın­dan çı­kar­ma­ya da baş­lı­yor­sun. Pi­la­tes tüm vü­cu­du eşit ça­lış­tı­rır. Ha­re­ket es­na­sın­da siz bacak ka­sı­nı­zı ça­lış­tır­dı­ğı­nı­zı dü­şü­nür­ken as­lın­da karın böl­ge­niz­de ha­re­ke­te dahil ol­mak­ta­dır. Spor dal­la­rı­nın bir­ço­ğun­da ör­ne­ğin, te­nis­çi­le­rin kol­la­rı­nın yü­zü­cü­le­rin omuz­la­rı­nın vü­cut­la­rı­nın diğer böl­ge­le­ri­ne göre çok daha fazla ge­liş­me­si gibi. Oysa pi­la­tes ya­pıl­dı­ğı her an tüm kas­lar ça­lı­şır. Uy­ku­suz­lu­ğa da tek çare pi­la­tes. Şim­di­ye kadar ra­hat­ça uy­ku­ya da­la­bil­mek için eli­niz­den gelen her şeyi yap­tı­ğı­nız halde uy­ku­suz­luk baki kal­dıy­sa artık fark­lı yol­lar de­ne­me­nin za­ma­nı geldi ve ge­çi­yor de­mek­tir. So­ru­nu­nu­zu yat­ma­dan önce 15 da­ki­ka pi­la­tes ya­pa­rak çö­ze­bi­lir­si­niz. Uy­ku­suz­lu­ğa neden olan st­re­si ve aşırı dü­şün­me­yi tekme tokat ko­va­la­ya­rak rü­ya­lar dün­ya­sı­na ra­hat­lık­la bilet ala­bi­lir­si­niz. Peki ek­lem­le­ri­ni­zi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz? Pi­la­te­sin bir­çok eg­zer­si­zi ek­lem­le­ri bir­den çok yönde ha­re­ket et­tir­me­yi de amaç­lar. Bu eg­zer­siz­ler sa­ye­sin­de eklem arası sıvı ek­sik­li­ği gibi pob­lem­le­ri de ön­le­ye­rek, ek­lem­le­ri­ni­zi kuv­vet­len­di­rip ve ha­re­ket açı­la­rı­mı­zı ge­liş­tir­me­ye yar­dım­cı olur. Ek­lem­le­rin, az ha­re­ket­li ol­du­ğu bir beden za­man­la daha az ha­re­ket ede­bi­lir hale gelir. Yıp­ran­ma hızı artar. Bu da yaş­lan­ma an­la­mı­na gelir. Be­de­ni­niz de 300`ün üze­rin­de eklem ol­du­ğu­nu bi­le­rek, ha­re­ket ede­bil­me öz­gür­lü­ğü­nün ne kadar de­ğer­li ol­du­ğu­nu an­la­ya­bi­li­riz. Her yöne ha­re­ket­li­li­ği say­la­yan pi­la­tes eg­zer­siz­le­riy­le yaş iler­le­dik­çe ilaç­la­ra gerek kal­mı­yor. En gü­ze­li de iler­le­yen ya­şı­nı­za rağ­men içi­niz­de his­set­ti­ği­niz ener­ji ve ha­re­ket­li­lik, dı­şa­rı­ya da yan­sı­yor. Bu haf­ta­da bu kadar sev­gi­li okur­la­rım. Her yeni  haf­ta­ya, her zaman hazır olun, nasıl mı? Ener­jik, ke­yif­li bol eg­zer­siz­li...
Say­gı­la­rım­la.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 441