SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Zayıflama, kilo verme, egzersiz, diet

Zayıflama, kilo verme, egzersiz, diet


De­ğer­li okur­lar, yemek yer­ken ya­pa­ca­ğı­mız küçük de­ği­şik­lik­ler­le ka­lo­ri­den kur­tu­la­bi­lir­si­niz. Bu hafta ka­lo­ri yak­ma­nın bir­çok yo­lu­nu siz­le­re mad­de­ler ha­lin­de bil­gi­le­ri­ni­ze sun­mak is­ti­yo­rum. Kah­val­tı­dan baş­la­ya­lım. 
Kah­val­tı: Eğer süt içi­yor­sa­nız, sü­tü­nü­zü şeker ye­ri­ne taze mey­ve­ler­le tat­lan­dı­rın. 
1-Yağ­lı süt ye­ri­ne yağ­sız veya yırım yağlı süt için. Yağ­sız süt­te­ki kal­si­yum oranı daha yük­sek­tir. 
2- Kah­val­tı­lık gev­rek veya meyve su­yu­nuz için kul­lan­dı­ğı­nız ta­ba­ğı veya bar­da­ğı kü­çül­tün. 
3- Ener­ji­siz tat­lan­dı­rı­cı­lar­la ya­pıl­mış light yo­ğur­du ter­cih edin. 
4- Ek­me­ği­ni­zi ta­ma­men tü­ket­mek ye­ri­ne bi­ri­si ile pay­la­şın veya er­te­si sabah kah­val­tı için ayı­rın. 
5- Yu­mur­ta­nı­zı pi­şi­rir­ken mar­ga­rin veya sıvı yağ kul­lan­mak ye­ri­ne yağ­sız ta­va­da veya do­ma­tes ila­ve­siy­le pi­şi­rin. 
6- Om­le­ti­ni­zi pey­nir veya sucuk ye­ri­ne, soğan, man­tar, ıs­pa­nak, biber ile lez­zet­len­di­rin. 
7- Om­le­ti­ni­ze 2 yu­mur­ta kul­lan­mak ye­ri­ne yu­mur­ta­la­rı­nız­dan bi­ri­nin ta­ma­mı­nı kul­la­nın, di­ğe­ri­nin sa­de­ce be­ya­zı­nı ek­le­ye­rek al­dı­ğı­nız ka­lo­ri­yi azal­tın. 
8- Şeker içe­ren re­çel­ler ye­ri­ne mey­ve­nin kendi tadı ile ya­pıl­mış doğal re­çel­le­ri kul­la­nın. 
9- Nor­mal sosis, salam ve sucuk ye­ri­ne yağ­sız etle ya­pıl­mış olan­la­rı ter­cih edin. 
10- Ek­me­ği­ni­ze sür­dü­ğü­nüz veya sand­viç tos yap­tı­ğı­nız pey­nir­ler ye­ri­ne yağ­sız olan­la­rı ter­cih edin. 
11- Ça­yı­nı­zı, kah­ve­ni­zi veya kah­val­tı­lık gev­re­ği­ni­zi tat­lan­dır­mak için nor­mal şeker ye­ri­ne ener­ji­siz doğal tat­lan­dı­rı­cı­la­rı kul­la­nın. 
Öğlen ve akşam ye­me­ği: Tavuk ve ba­lı­ğı pi­şi­rir­ken haş­la­ma, fı­rın­da pi­şir­me ve ız­ga­ra yön­tem­le­ri­ni kul­la­nın. 
1- Ma­kar­na­nı­zı kıy­ma­lı sos ye­ri­ne, biber, kabak, soğan ve man­tar gibi seb­ze­ler­le ha­zır­la­dı­ğı­nız sosla lez­zet­len­di­rin. 
2- Ton ba­lık­lı veya ta­vuk­lu sa­la­ta­nı­zı limon, sirke, az zey­tin­ya­ğı ila­ve­si ile tat­lan­dı­rın. Veya ma­yo­nez kul­la­na­cak­sa­nız light olan­la­rı ter­cih edin. 
3- Ton ba­lı­ğın yağda olan­la­rı ye­ri­ne suda olan­la­rı­nı kul­la­nın. 
4- Sand­vi­çi­ni­ze koy­du­ğu­nuz pey­nir veya ız­ga­ra eti­ni­zi azal­tın ve ye­ri­ne taze sebze ek­le­yin. 
5- Sand­vi­çi­ni­ze koy­du­ğu­nuz pey­ni­ri zaman zaman ta­ma­men kal­dı­rıp sand­vi­çi­ni­ze taze marul, do­ma­tes, soğan gibi seb­ze­ler­le ha­zır­la­yın. 
6- Et­le­ri­ni­zi yağ­sız pi­şi­rin. 
7- Et balık ve ta­vu­ğun yağ­sız ola­nı­nı ter­cih edin.
8- Pizza ya­par­ken kul­lan­dı­ğı­nız pey­ni­ri ya­rı­ya in­di­rin. 
9- Sand­viç ha­zır­lar­ken ek­me­ği­ni­ze yağ ya da pey­nir sür­me­yin. Veya light olan­la­rı ter­cih edin. 
10- Nor­mal mar­ga­rin ye­ri­ne light olan­la­rı ter­cih edin. 
11- Dı­şa­rı­da ye­di­ği­niz ye­mek­ler­de baş­lan­gıç ola­rak ye­di­ği­niz be­sin­ler­de por­si­yon kont­ro­lü­nü say­la­yın ve düşük ka­lo­ri­li olan­la­rı seçin. 
12- Yemek ta­rif­le­rin­de nor­mal krema ye­ri­ne yağ­sız olan­la­rı kul­la­nın. 
13- Ye­mek­le­ri­niz­le be­ra­ber tü­ket­ti­ği­niz ek­me­ğin por­si­yon­la­rı­nı kü­çül­tün. 
14- Ye­mek­le­ri, çor­ba­la­rı veya sos­la­rı ser­vis eder­ken üze­rin­de bı­ra­kan yağ ta­ba­ka­sı­nı alıp ser­vis yapın. 15- So­fa­da ta­ba­ğı­nı­zı ta­ma­men bi­tir­me­yin. 
16- Sa­la­ta­la­rı­nı­zı kru­ton­suz tü­ke­tin. 
17- Sa­la­ta­la­rı­nı­zı nor­mal sos­lar ye­ri­ne düşük ka­lo­ri­li sos­lar­la lez­zet­len­di­rin. 
18- Tavuk ve ba­lı­ğı pi­şi­rir­ken, haş­la­ma, fı­rın­da pi­şir­me ve ız­ga­ra yön­tem­le­ri­ni kul­la­nan. 
19- Ta­vu­ğun de­ri­si­ni tü­ket­me­yin. 
20- Tü­ket­ti­ği­niz et por­si­yon­la­rı­nı azal­tın. 
21- Sa­la­ta­la­rı­nız­da se­çe­nek ola­rak düşük yağlı lor pey­ni­ri kul­la­nın. 
22- Ma­kar­na ve pilav tü­ke­tir­ken por­si­yon mik­ta­rın­zı azal­tın. (Özel­lik­le yarım por­si­yo­na in­dir­me­yi de­ne­yin) 
23- Ana ye­mek­le­rin ya­nın­da yağlı ve ka­lo­ri­si yük­sek gar­ni­tür­ler ye­ri­ne ız­ga­ra man­tar ter­cih ede­bi­lir­si­niz. 
24- Yemek ya­par­ken bir yemek ka­şı­ğı sıvı yağ kul­la­nın 
25- Ape­ra­tif­le­ri­ni­ze pey­nir ız­ga­ra seb­ze­ler eşlik etsin. 
26- Çok yağlı pişen sebze ye­mek­le­ri ye­ri­ne mev­si­mi­ne uygun çiğ sebze ve meyve ter­cih edin. 
27- Ye­mek­le­ri ha­zır­lar­ken yağ kul­lan­mak ye­ri­ne yan­maz tava ve ten­ce­re­de yağ koy­ma­dan pi­şir­me­yi de­ne­yin. 
28- Pey­nir­li, yo­ğurt­lu, etli ye­mek­ler ha­zır­lar­ken ye­me­ğe gi­recek olan yağı azal­tın. Veya hiç kul­lan­ma­yın. 
29- Yavaş yemek daha fazla ye­me­ni­zi en­gel­ler. 
30- Tabi ki son ola­rak eg­zer­siz yap­mak ka­lo­ri ya­kı­mı­nı­zı hız­lan­dı­rır. 
Bu hafta bu kadar. Bol spor­lu az ka­lo­ri­li, hiç­bir şeyin ca­nı­nı­zı sık­ma­dı­ğı ke­yif­li, bol gü­neş­li bir hafta olsun. Say­gı­la­rım­la. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 548