SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.03.2019

1 ÇOCUK 1 SORUN 1 ÇÖZÜM


Bir çocuk bü­yü­tür­ken kar­şı­mı­za çıkan so­ru­la­ra nasıl cevap ara­rız? Et­ra­fı­mı­za so­ra­bi­lir, baş­ka­la­rı­nı göz­lem­le­ye­bi­lir, kendi an­ne­mi­zin nasıl baş et­ti­ği­ni dü­şü­ne­bi­lir, uz­man­la­ra da­nı­şa­bi­lir, in­ter­net­te araş­tır­ma ya­pa­bi­li­riz. Ya da çocuk ye­tiş­tir­mey­le il­gi­li bir kitap oku­ya­bi­li­riz! Bu yolu ter­cih eden­ler, bu kez de “hangi ki­ta­bı oku­ya­lım?” so­ru­su­na cevap arar­lar. 
Konu “çocuk” olun­ca, kay­nak çok ama eğer ih­ti­ya­cı­nız, so­ru­su da ce­va­bı da net olan, kül­tü­rü­mü­ze du­yar­lı çö­züm­ler öne­ren bir ki­tap­sa, hem an­ne-ba­ba­lar hem uz­man­lar için yeni bir kay­nak ek­len­di: Psi­ko­ol­gu Ya­yın­la­rın­dan çıkan 1 çocuk 1 Sorun 1 Çözüm, 0-6 Yaş İçin Ger­çek Ha­yat­tan Öy­kü­ler­le An­ne-Ba­ba­nın EL Ki­ta­bı! Doç. Dr. Şeb­nem Soy­sal Acar ve Erkan Bal, Me­li­ke Mine ve Cevat Ilgaz`ın ge­li­şi­min­den ör­nek­ler­le “bir çocuk nasıl sağ­lık­lı büyür” so­ru­su­na cevap ve­ri­yor­lar. 0-6 yaş ara­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız ge­li­şim so­run­la­rıy­la nasıl ba­şe­de­ce­ği­mi­zi açık­lı­yor­lar. 
Ço­cuk­la­ra sınır koy­may­la il­gi­li bir çe­vi­ri kitap oku­muş­tum, ço­cu­ğu­nun zor­la­yı­cı ve sınır bil­mez dav­ra­nış­la­rı kar­şı­sın­da sa­kin­ce uya­rı­lar­da bu­lu­nan anne, dav­ra­nış de­ğiş­me­yin­ce, en so­nun­da “bunun nesi var böyle” diye dü­şün­me­ye baş­lı­yor­du. Siz ül­ke­miz­de­ki an­ne­le­rin -ge­nel an­la­mıy­la- böyle dav­ran­dık­la­rı­nı dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz? Bizde ço­cu­ğu an­la­ma­ya ça­lış­ma alış­kan­lı­ğı henüz yer­leş­miş de­ğil­dir. Sa­de­ce ko­mut­la­ra uy­ma­sı­nı öğ­ret­me­ye ça­lı­şı­rız. En uyum­lu çocuk, “iyi ye­tiş­miş” ço­cuk­tur top­lu­mun gö­zün­de. Söz din­li­yor­sa, ya­ra­maz­lık yap­mı­yor­sa, ta­lep­ler­de bu­lun­mu­yor­sa, “ne kadar akıl­lı” olur. Oysa on­la­rın ken­di­le­ri­ni bü­yüt­me­le­ri­ne yar­dım et­me­li­yiz. Sevgi ve say­gıy­la, en küçük ya­şın­dan beri onun ge­li­şi­mi­ne büyük bir saygı du­ya­rak bü­yüt­me­li­yiz. İşte bunu ba­şa­ra­bil­mek için, ön­ce­lik­le bilgi sa­hi­bi ol­ma­ya ça­lı­şa­bi­li­riz: Bir ço­cu­ğun ge­li­şim özel­lik­le­ri ne­ler­dir, ge­li­şi­mi­ni des­tek­le­yen ve en­gel­le­yen ne­ler­le kar­şı­la­şır­lar bü­yür­ken, an­ne-ba­ba­lar ne­le­re dik­kat ede­cek­ler, hangi adım­la­rı iz­le­ye­cek­ler… 
Tüm bu ko­nu­lar için bir kla­vuz ki­ta­bı­nız var artık. İçinde, “hu­zur­lu­ca uy­ku­ya geç­mek, tu­va­let eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mak, ço­cu­ğun yemek yeme be­ce­ri­si­ni edin­me­si, ço­cuk­la cin­sel­li­ği ko­nuş­mak, kar­deş iliş­ki­le­ri, ço­cu­ğu din­le­me­nin önemi, özel ge­rek­si­nim­li ço­cuk­lar, sü­rek­li has­ta­lı­ğı olan ço­cuk­lar, ço­cu­ğa ölümü an­lat­mak, cep te­le­fo­nu kul­la­nı­mı, okul ol­gun­lu­ğu­nu ka­zan­ma, ço­cuk­lar­da ya­ban­cı dil öğ­re­ni­mi, üstün ye­te­nek­li çocuk” gibi çe­şit­li ko­nu­la­rın ve “ba­şu­cu­nuz­da bu­lun­sun is­ter­si­niz” diye ha­zır­lan­mış bir kay­nak kitap lis­te­si­nin yer al­dı­ğı bir kitap.…
Ki­ta­bı in­ter­net üze­rin­den veya ol­gup­d@?gmail.?com ad­re­si­ne ya­za­rak edi­ne­bi­lir­si­niz. 
Ben­den haber ver­me­si…
Benden haber vermesi…


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 607