SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ANNE BABA TUTUMLARINDA SEVGİ-EĞİTİM DENGESİ

ANNE BABA TUTUMLARINDA SEVGİ-EĞİTİM DENGESİ


- Bu çocuk artık çok oldu!
- Sana kimse nasıl dav­ra­na­ca­ğı­nı öğ­ret­me­miş!
- Bravo benim ço­cu­ğu­ma, en bi­rin­ci­si sı­nı­fı­nın, afe­rin!
- Kı­ya­mam ben sana, ver ben ya­pa­yım…
- Bir türlü dü­zen­li ol­ma­yı öğ­re­ne­me­din!
- Senin için her­şe­yi ya­pa­rım!
Tüm bu cüm­le­le­ri aynı ço­cu­ğa sis­tem­li bir şe­kil­de söy­le­di­ği­ni­zi dü­şü­nün… Bu­ra­da çocuk için neler olu­yor? Hem seven hem kızan ebe­veyn­ler… Hem de­ğer­li­sin hem o kadar da de­ğil­sin… Hem ba­şa­rı­lı­sın hem de be­ce­rik­siz­sin, ye­ter­siz­sin. 
   Bu­ra­da olan şey, an­ne-ba­ba tu­tum­la­rın­da­ki tu­tar­sız­lık so­nu­cu, sevgi ile eği­tim ara­sın­da­ki den­ge­siz­lik­tir. Sevgi; ka­bul­len­me, ko­ru­ma, kol­la­ma ve se­ve­cen­lik gibi bütün olum­lu duy­gu­la­rı içe­rir. Eği­tim ise; öğ­re­ti­len her şeyi, bil­gi­le­ri, be­ce­ri­le­ri, ya­sak­la­rı, ku­ral­la­rı, inanç­la­rı, değer yar­gı­la­rı­nı, görgü ku­ral­la­rı­nı ve in­sa­nın sos­yal­leş­me­si için ge­rek­li olan tüm top­lum­sal de­ğer­le­ri kap­sar. 
   Gev­şek eği­tim verir ve ye­ter­siz sevgi su­nar­sa­nız, il­gi­siz-ka­yıt­sız ebe­veyn­ler olur­su­nuz ve ço­cuk­la­rı­nı­zın da pa­sif-do­nuk, ye­ter­siz, de­ğer­siz hiss­se­den ço­cuk­lar ola­rak bü­yü­me ih­ti­ma­li artar. Gev­şek eği­tim verir ama aşırı ilgi gös­te­rir, sevgi su­nar­sa­nız ko­ru­yu­cu ebe­veyn­ler olur, so­rum­suz-ben­cil-şı­ma­rık ço­cuk­lar bü­yü­tür­sü­nüz. Sev­gi­yi aşırı gös­ter­me­ye devam edip eği­ti­mi de çok sıkı tut­ma­ya ça­lı­şır­sa­nız bu kez mü­kem­me­li­yet­çi ebe­veyn­ler olur, ço­cu­ğu için her­şe­yin en iyi­si­ni is­ter­ken aşırı kont­rol­lü, katı, acı­ma­sız ço­cuk­lar ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu­nu­zu far­ke­der­si­niz. Ye­ter­siz sevgi gös­te­rip aşırı di­sip­lin­le çocuk bü­yü­tü­yor­sa­nız bu kez de oto­ri­ter-red­de­di­ci ebe­veyn­ler olur ve sal­dır­gan-an­ti-sos­yal ço­cuk­la­rın top­lu­ma ka­tıl­ma­sı­na yol açmış olur­su­nuz. Sev­gi­siz­lik de, aşırı sevgi de ço­cuk­ta ger­gin­lik ya­ra­tır, ken­di­le­ri­ni ta­nım­la­mak­ta güç­lük çek­me­le­ri­ne yol açar. Ço­cuk­la­rın ken­di­ni bilen, duygu ve dü­şün­ce­le­ri­nin far­kın­da olan ki­şi­ler ola­rak bü­yü­me­le­ri için sizin tu­tar­lı dav­ra­nış­la­rı­nı­za ih­ti­yaç­la­rı var. 
   Sağ­lık­lı ço­cuk­la­rın bü­yü­dü­ğü ev­ler­de, an­ne-ba­ba­lar tu­tar­lı olur, sevgi ile eği­ti­mi den­ge­ler­ler, ço­cuk­la­rı­nı kendi haz ve sevgi nes­ne­le­ri ola­rak gör­mek ye­ri­ne ha­ya­ta ha­zır­la­mak için so­rum­lu­luk his­se­der­ler. Ço­cuk­la­rı­nı­zı hem sevip hem de cid­di­ye almak müm­kün. 
   Ken­di­ni­zi cid­di­ye al­mak­la baş­la­yın, ço­cuk­la­rı­nız­la iliş­ki­ni­zi ge­liş­ti­re­bi­lir­si­niz, de­ğiş­ti­re­bi­lir­si­niz. Siz ço­cuk­ken ne­ler­den et­ki­le­nir­di­niz ha­tır­la­yın. Bir ço­cu­ğun ken­di­ni nasıl iyi his­se­de­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­su­nuz siz. Unut­tuy­sa­nız, ço­cu­ğu­nu­za sorun. Ço­cu­ğu­na gü­ve­nen, den­ge­li bir il­giy­le bü­yü­ten ebe­veyn­ler olun.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 589