SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.08.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ÇOCUKLARINIZI SANATLA BÜYÜTÜN...

ÇOCUKLARINIZI SANATLA BÜYÜTÜN...


Geçen hafta, Ka­ra­su Şehit İbra­him Aba­noz Li­se­sin­de bir se­mi­ner ver­dim. Kon­fe­rans sa­lo­nu­nu dol­du­ran ve­li­ler, “ken­di­ni yö­ne­ten ço­cuk­lar ye­tiş­tir­mek” baş­lık­lı su­nu­mu büyük bir dik­kat­le iz­le­di­ler. On­la­ra, ge­li­şim dö­nem­le­ri­ni ta­nı­ma­nın öne­min­den söz ettim, ço­cuk­luk ve er­gen­lik dö­ne­mi­nin ken­di­ne özgü ge­li­şim gö­rev­le­ri­ni ko­nuş­tuk. Ço­cuk­la­rı­nı cid­di­ye al­ma­la­rı­nı ve on­la­ra gü­ven­me­le­ri­ni öner­dim. Böy­le­ce ken­di­ni yö­ne­te­bi­len ki­şi­ler ola­cak­la­rı­nı söy­le­dim. Se­mi­ner bi­ti­min­de et­ra­fı­mı saran ve kendi ço­cuk­la­rı­nın so­run­la­rı­nın çö­zü­mü hak­kın­da bilgi almak is­te­yen ka­tı­lım­cı­lar­la ko­nuş­tum. Er­te­si gün, bu ça­lış­ma­yı tek­rar dü­şün­düm; iyi olan ve eksik olan neler var, daha fark­lı ne­ler­den sö­ze­de­bi­lir­dim? Bu so­ru­yu so­run­ca hemen bir cevap bul­dum: Ken­di­ni yö­ne­te­bi­len bir çocuk ye­tiş­tir­mek için, sa­nat­tan, ço­cuk­la­rın bir sanat eği­ti­mi al­ma­sı­nın öne­min­den sö­zet­me­dim! Üs­te­lik sanat te­ra­pi­siy­le ça­lı­şı­yo­rum, nasıl da bunu ihmal ettim! Belki de ben de, aka­de­mik ba­şa­rı­ya önem veren bir eği­tim sis­te­min­den ge­çe­rek bu yaşa gel­miş biri ola­rak, hala tam iç­sel­leş­tir­me­miş ola­bi­li­rim bu ko­nu­yu! Dü­şün­me­li­yim!
Sanat alanı, ge­nel­lik­le ye­te­nek­le öz­deş­leş­ti­ri­lir ve her çocuk sa­nat­çı ol­ma­ya­ca­ğı­na göre, okul dö­ne­min­de bir sa­na­ta yö­nel­me­si için özel bir çaba har­ca­mak ge­rek­ti­ği dü­şü­nül­mez. Ders­le­riy­le uğ­raş­mak ye­ri­ne, re­sim­le, mü­zik­le, ti­yat­roy­la zaman kay­bet­me­me­li­dir! Oysa bi­lim­sel araş­tır­ma­lar tam ter­si­ni söy­lü­yor, sa­nat­la ve özel­lik­le mü­zik­le il­gi­len­mek ço­cuk­la­rın aka­de­mik ba­şa­rı­sı­nı ar­tı­ra­bi­li­yor! Müzik, insan bey­ni­nin belli alan­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çi­ren başka uya­ran­lar­dan fark­lı ola­rak, bey­nin her böl­ge­si­ni uya­rı­yor ve bey­ni­mi­zi tü­müy­le ça­lış­tır­ma­mı­za yol aça­bi­li­yor! Hangi sanat ala­nıy­la il­gi­le­nir­se il­gi­len­sin, ço­cuk­lar di­sip­lin­li bir ça­lış­ma alış­kan­lı­ğı ge­liş­ti­re­bi­li­yor­lar. Sanat eği­ti­mi alan ço­cuk­lar, ken­di­ni ifade et­me­yi, baş­ka­la­rıy­la bir­lik­te ha­re­ket et­me­yi, bir eki­bin par­ça­sı ol­ma­yı ya da sah­ne­de yer alır­ken alkış ve be­ğe­ni­yi kabul et­me­yi, ken­di­le­ri­ni de­ğer­li his­set­me­yi öğ­re­ni­yor­lar. 
Ço­cuk­la­rı­nı­za bir sanat eği­ti­mi al­ma­la­rı için yar­dım­cı olun. Okul­lar­da sanat ders­le­ri­ne daha fazla ağır­lık ve­ril­me­si için ça­ba­la­yın. Sa­nat­la il­gi­le­nen ço­cuk­lar boş­lu­ğa düş­me­den, olum­suz dav­ra­nış­la­ra yö­nel­me­den, ye­ter­siz­lik ve de­ğer­siz­lik hiss­set­me­den bü­yü­mek için çok fazla şansa sahip olur­lar! Siz de on­la­ra bu ko­şul­la­rı sağ­la­yın! Ye­tiş­kin­lik­le­rin­de sağ­lık­lı bir yaşam, ni­te­lik­li iliş­ki­ler kur­ma­la­rı için on­la­ra ya­pa­ca­ğı­nız en büyük katkı bu ola­cak­tır…
Sa­nat­la bü­yü­yen bir çocuk ye­tiş­tir­mek için evde de ya­pa­bi­le­cek­le­ri­niz var! De­ne­mek is­ter­se­niz, size bir kitap öene­ri­yo­rum: Ebe­veyn­ler İçin Sa­nat­çı­nın Yolu, Julia Ca­me­ron…


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 105