SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.03.2019

EVLİLİK UYUMU


Son yıl­lar­da daha fazla çift, ev­li­lik ya da iliş­ki so­run­la­rı için yar­dım almak, bunun için aile te­ra­pist­le­ri­ne baş­vur­mak yo­lu­na gi­di­yor. Gi­de­rek kar­ma­şık­la­şan ve zor­la­şan yaşam ko­şul­la­rı ev­li­lik uyu­mu­nu da güç­leş­ti­ri­yor. Acaba, sağ­lık­lı bir ev­li­lik ku­ru­mu için, daha baş­tan ne­le­re dik­kat edi­le­bi­lir? 
Ev­li­lik­te ki­şi­sel özel­lik­le­rin önemi büyük. Fi­zik­sel sağ­lık ve gö­rü­nüm, sos­yo-kül­tü­rel ya­kın­lık, hayat gö­rü­şü, si­ya­si görüş, dini eği­lim, yaş farkı olup ol­ma­dı­ğı, eği­tim du­ru­mu, ki­şi­lik özel­lik­le­ri, ortak ge­lecek he­def­le­ri­ne sahip olup ol­ma­dık­la­rı gibi ko­nu­lar önem­li. Eko­no­mik hayat da dik­ka­te alın­ma­lı. Ge­lir­le­rin temel ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­yıp kar­şı­la­ma­ya­ca­ğı, pa­ra­nın nasıl tü­ke­ti­le­ce­ği, eko­no­mik ka­rar­lar­da eşler ara­sın­da­ki güç den­ge­si­nin nasıl ku­ru­la­ca­ğı ko­nu­şul­ma­lı. Aile­de ile­ti­şim; me­saj­la­rın pay­la­şıl­ma­sı yo­luy­la za­man­la ge­li­şen, ki­şi­le­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de bir­lik­te­li­ği ge­rek­ti­ren, doğal ola­rak olu­şan bir et­ki­le­şim me­ka­niz­ma­sı. Do­la­yı­sıy­la bu me­ka­niz­ma­nın sağ­lık­lı iş­le­me­si ge­re­ki­yor. 
Cin­sel yaşam da ev­li­li­ğin ay­rıl­maz bir par­ça­sı, çift­ler için fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik do­yu­mun bir­lik­te sağ­lan­ma­sı ha­lin­de anlam ka­za­nan, kadın ve er­ke­ğin bü­tün­leş­me­si­ni sağ­la­yan bir önem ta­şı­yor. 
Bu ne­den­ler­le, aile­de bir­lik-be­ra­ber­li­ğin sağ­la­na­bil­me­si için, eşler ara­sın­da ile­ti­şim, yaşam de­ğer­le­ri ve amaç­lar, bir­lik­te karar verme, ev iş­le­ri­nin nasıl yü­rü­tü­le­ce­ği, aile­ler ve diğer yakın ak­ra­ba iliş­ki­le­ri, eğ­len­me, boş za­man­la­rı de­ğer­len­dir­me, ça­lış­ma ha­ya­tı, ge­li­rin ida­re­si gibi ko­nu­lar­da an­laş­ma­ya va­rıl­ma­sı ge­rek­li. Eşler, kar­şı­lık­lı ola­rak ev­li­lik­ten neler bek­li­yor­lar? Bek­len­ti­le­ri­ne ka­vuş­mak için tutum ve dav­ra­nış­la­rın­da de­ği­şik­lik ya­pa­bi­li­yor­lar mı? Ortak fa­ali­yet­le­ri var mı? Bir­bir­le­ri­ni çe­şit­li rol­ler­de ta­mam­la­ya­bi­li­yor­lar mı?
Tüm bu so­ru­la­rı ce­vap­la­ya­rak ev­li­li­ğe ha­zır­la­nan çift­ler var mı acaba, merak edi­yo­rum. Yoksa, bun­lar ev­li­lik son­ra­sın­da ken­di­li­ğin­den çö­zü­lür mü sa­nı­lı­yor? 
Uzun yıl­lar­dır sür­dür­dü­ğüm çift te­ra­pi­si ça­lış­ma­la­rın­da ne yazık ki ev­li­li­ğe ha­zır­lan­ma­dan bir­lik­te ya­şa­ma­ya baş­la­mış çift­le­rin sorun çöz­me­de ne kadar güç­lük çek­tik­le­ri­ne ta­nık­lık ettim. Ta­ma­men faklı iki aile­de bü­yü­ye­rek bir araya gelen çift­le­rin çaba gös­ter­me­le­ri ve bunun için, eş­le­rin bir­bir­le­ri­ne ve ev­li­li­ğin bü­tün­lü­ğü­ne uyum sağ­la­ya­cak şe­kil­de de­ği­şe­bi­lecek ol­ma­yı özüm­se­me­le­ri ge­re­ki­yor. 
Bunun için “ev­li­lik ön­ce­si eği­tim” yap­ma­ya karar ver­dim. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si­ne bu pro­je­yi sun­muş­tum, nikah için mec­bu­ren oraya baş­vu­rul­du­ğun­dan, ev­le­necek genç­le­re bir sos­yal so­rum­lu­luk ola­rak bu hiz­met ve­ri­le­bi­lir­di. Ama so­nuç­lan­ma­dı. Ben de kendi ken­di­me yola devam ede­ce­ğim. Özel­lik­le ni­şan­lı­lık dö­ne­min­de ça­tış­ma­lar ya­şa­yan, ev­le­nin­ce dü­ze­lir zan­ne­den genç­le­re ses­le­ni­yo­rum, iliş­ki­niz­de­ki so­run­la­rı­nı­zı çöz­me­den ev­len­me­yin. Ev­li­lik si­hir­li bir kurum değil, ancak siz çaba gös­te­rir­se­niz iliş­ki­ni­zi ni­te­lik­li ola­rak ya­şar­sı­nız. Bunun için ile­ti­şim ça­tış­ma­la­rı­nı­zı cid­di­ye alın. Ken­di­ni­zin ve sev­di­ği­niz ki­şi­nin prob­lem çözme be­ce­ri­le­ri­ni göz­den ge­çi­rin. Ev­li­lik uyumu ol­ma­dan bu ha­ya­tı ya­şa­mak zor olur sonra. 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 940