SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 17.10.2018

HASTA ÇOCUKLU AİLE


Has­ta­lık­lar, ka­za­lar, ya­ra­lan­ma­lar ya da başka zor­luk­lar ha­ya­tın ka­çı­nıl­maz zor­luk­la­rı­dır. Ama ço­cuk­la­rı­mı­zın ba­şı­na gel­diy­se, kat­la­nıl­ma­sı zor olur, üzün­tü­sü ağır olur. Ço­cuk­la­rı­mı­zın acı çek­me­si ayrı bir dert, ken­di­mi­zi to­par­la­mak zo­run­da olmak ayrı bir dert­tir. Aile­nin bir­li­ğe, bü­tün­lü­ğe, yar­dım­laş­ma­ya ih­ti­ya­cı var­dır. 
Ço­cu­ğun do­ğuş­tan bir has­ta­lı­ğı da ola­bi­lir, son­ra­dan bek­len­me­dik bir şe­kil­de has­ta­lan­mış da ola­bi­lir. Her ne olur­sa olsun, çok önem­li olan konu, ço­cu­ğun tıbbi te­da­vi­si­nin dı­şın­da­ki sos­yal-duy­gu­sal ih­ti­yaç­la­rı­na kulak ve­re­bil­mek­tir. Sü­re­ğen has­ta­lı­ğı ya da fi­zik­sel fark­lı­lı­ğı olan ço­cuk­lar, ben­lik imaj­la­rı­nı kabul etme sü­re­ci­ni aş­tık­tan sonra veya bu süreç için­de ya­şıt­la­rın­dan kabul görme ile baş etmek zo­run­da da ka­lır­lar. Uzun sü­re­li has­ta­lı­ğı olan ço­cuk­lar, sağ­lık­lı ya­şıt­la­rı­na göre önem­li dav­ra­nış­sal prob­lem­le­re sahip olma açı­sın­dan daha fazla risk al­tın­da­dır­lar. Ani­den or­ta­ya çıkan has­ta­lık du­rum­la­rın­da da çocuk ve aile­si ani­den ken­di­le­ri­ni hiç bil­me­dik­le­ri bir çev­re­de, ya­ban­cı ol­duk­la­rı te­rim­ler ve ki­şi­le­rin için­de bu­lur­lar. Has­ta­ne­de yat­mak ge­re­ke­bi­lir ve ge­çi­ci ay­rı­lık dö­nem­le­ri­nin ya­şan­dı­ğı, has­ta­lık­la iç içe olu­nan bir sü­re­cin için­de ya­şa­mak du­ru­mun­da ka­lır­lar.
Ço­cu­ğu­nun hasta ol­du­ğu­nu öğ­re­nen ebe­veyn ve hasta ol­du­ğu­nu öğ­re­nen ço­cuk­lar, de­ği­şik ko­şul­lar­dan et­ki­len­me­le­ri­ne kar­şın, ge­çi­ri­len ev­re­ler ben­zer­dir: 
-Şok: has­ta­lık­la kar­şı­laş­ma­nın ya­rat­tı­ğı sar­sın­tı
-İnkar: has­ta­lı­ğı red­det­me, ka­bul­len­me­me
-Kız­gın­lık: “niye bizim ba­şı­mı­za geldi” dü­şün­ce­si­nin ya­rat­tı­ğı öfke
-Ka­bul: has­ta­lı­ğın üs­te­sin­den gel­mek için ça­ba­la­ma­ya geçiş.
Bu sü­reç­ler hem ço­cuk­lar­da hem ebe­veyn­ler­de gö­rü­le­cek­tir. Ye­tiş­kin­le­rin bu du­ru­ma ha­zır­lık­lı ol­ma­sı önem­li­dir. Ço­cuk­la­rın has­ta­lık sü­reç­le­rin­de olum­lu tutum ge­liş­tir­me­le­rin­de, ye­tiş­kin­le­rin olum­lu tu­tum­la­rı­nın önemi çok bü­yük­tür. Ço­cuk­lar ken­di­le­ri­ni ce­za­lan­dı­rıl­mış, suçlu his­se­de­bi­lir­ler. Bu ne­den­le ço­cu­ğun duy­gu­la­rı­na karşı çok du­yar­lı olun­ma­lı­dır. Ya­şa­nan has­ta­lık­la il­gi­li açık­la­ma­lar­dan sonra te­da­vi aşa­ma­la­rı, iyi­leş­me için ge­rek­li olan­lar ve ço­cu­ğun al­ma­sı ge­re­ken so­rum­lu­luk­lar an­la­tı­la­bi­lir. Ço­cu­ğun kor­ku­la­rı ve kay­gı­la­rı ola­bi­lir, duy­gu­la­rı­nı en­gel­le­me­den, ol­du­ğu gibi kabul ede­rek, ona güven ve­re­rek ya­nın­da olmak önem­li­dir. 
Ço­cuk­lar ha­ya­ta karşı ve­re­cek­le­ri tep­ki­le­re iliş­kin re­fe­rans­la­rı­nı aile­le­rin­den alır­lar. Has­ta­lık­lar bir fe­la­ket ola­rak mı, ge­çi­ci bir zor­luk ola­rak mı al­gı­la­na­cak? Umut­suz­luk mu, iyim­ser­lik mi öne çı­ka­cak? Acıma mı, em­pa­ti mi du­yu­la­cak? İşte bunun ha­zır­lı­ğı­nı ye­tiş­kin­le­rin yap­ma­sı ge­re­kir. Has­ta­lar, sağ­lık­lı­lar, fark­lı ge­li­şim özel­lik­le­ri­ne sahip olan­lar, ge­li­şim­sel ye­ter­siz­lik­le­ri olan­lar ya da ya­şıt­la­rı­na göre daha hızlı ge­liş­me gös­te­ren­ler, hepsi bir arada bü­yü­mek zo­run­da­lar. Ço­cuk­lar zaten bunu nor­mal kar­şı­lar­lar. Eğer biz bü­yük­ler de onlar kadar doğal ve içten olur­sak, ço­cuk­la­rı­mız gü­ven­le, hu­zur­la bü­yür­ler. İnsan­lı­ğın şim­di­ki ge­li­şim dü­ze­yin­de, has­ta­lık­sız, zor­luk­suz ya­şa­mak eli­miz­de değil. Ama has­ta­lık­la­ra, zor­luk­la­ra ha­zır­lık­lı olmak ve bir­bi­ri­mi­ze des­tek olmak eli­miz­de. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 728