SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.05.2019

KOLAY GELSİN GENÇLER...


2017 yı­lı­nın üni­ver­si­te­ye giriş sınav tak­vi­mi 12 Mart pazar günü baş­lı­yor. Bu ilk aşama sı­na­vın­dan sonra, ha­zi­ran ayın­da fark­lı konu alan­la­rın­da sı­nav­lar devam edecek. Lise son sı­nıf­ta ya da li­se­yi bi­tir­miş genç­ler bir yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mun­da öğ­re­nim­le­ri­ni sür­dür­mek için bil­gi­le­ri­ni ya­rış­tı­ra­cak­lar. Kimi bu ya­rış­ta öne ge­çe­rek is­tek­le­ri­ne ka­vu­şa­cak kimi er­te­le­yecek kimi de vaz­ge­çecek. Ebe­veyn­ler ve eği­tim­ci­ler is­te­di­ği puanı ala­ma­yan­la­rı te­sel­li ede­cek­ler, “ca­nı­nı sıkma, bir daha de­ner­sin, hadi üzül­me” di­ye­cek­ler.
Ba­şı­mı­za ge­len­ler­den et­ki­len­me de­re­ce­miz, o olaya yük­le­di­ği­miz an­la­ma göre de­ği­şir. Üni­ver­si­te­yi ka­za­na­ma­sa da “en azın­dan” bir özel üni­ver­si­te­de na­sıl­sa oku­ya­bi­le­ce­ği­ni bilen bir öğ­ren­ciy­le, bu sı­na­vı ka­za­na­maz­sa ev­len­di­ri­le­ce­ği­ni ya da evden çı­ka­ma­ya­ca­ğı­nı, ça­lı­şa­ma­ya­ca­ğı­nı bilen bir öğ­ren­ci için sınav aynı an­la­ma ge­le­mez. Do­la­yı­sıy­la ba­şa­rı ba­zı­la­rı için tak­dir ve övgü, ba­zı­la­rı için­se var­lık ya da yok­luk de­mek­tir. Üni­ver­si­te ha­ya­tı genç­le­ri yal­nız­ca bir mes­le­ğe ya da işe değil ha­ya­ta da ha­zır­la­mak­ta ve ba­ğım­sız ve özgür bir ge­le­ce­ği oluş­tu­ra­bil­me­nin ilk ba­sa­ma­ğı ol­mak­ta­dır. Bu yüz­den genç­le­rin bu sı­na­va yük­le­di­ği an­lam­la­ra dik­kat etmek ve on­la­rı ger­çek­li­ğe davet etmek ge­rek­li­dir. Çünkü bunu ya­pa­ma­yan­la­rın, ba­şa­rı­la­rı­nı dü­şü­recek ve bilgi bi­ri­kim­le­ri­ni or­ta­ya koy­ma­la­rı­nı en­gel­le­yecek şe­kil­de, `sınav kay­gı­sı`na ka­pıl­ma ola­sı­lık­la­rı çok yük­sel­mek­te­dir.
Araş­tır­ma­lar bize, sı­na­va çok iyi ha­zır­la­nan­lar­la, hiç ha­zır­lan­ma­yan­la­rın sınav kay­gı­sı­na pek ka­pıl­ma­dık­la­rı­nı gös­te­ri­yor. Onlar, baş­la­rı­na ne ge­le­cek­le­ri­ni bi­li­yor­lar. Ama ye­te­rin­ce ha­zır­la­na­ma­dı­ğı­nı veya “ka­za­na­maz­sa mah­vo­la­ca­ğı­nı” dü­şü­nen ki­şi­ler, bu dü­şün­ce­nin ya­rat­tı­ğı bas­kıy­la en­di­şe­li ger­gin, teh­dit al­tın­da ve ça­re­siz his­se­di­yor­lar. 
O halde ne ya­pıl­ma­lı?
Sev­gi­li genç­ler (ve yaşı ileri olsa da üni­ver­si­te sı­na­vı­na gi­recek kadar genç olan­lar) ken­di­ni­ze, kalan bir­kaç günde hiç­bir şeyin de­ğiş­me­ye­ce­ği­ni ha­tır­la­tın. Deyin ki, “Bu za­ma­na kadar, öğ­ren­di­ğim bil­gi­ler­den ne ka­da­rı­nı ha­tır­la­ya­bi­lir­sem o ka­da­rı ya­rar­lı ola­cak. Ya­pa­bi­le­ce­ğim şey, ken­di­mi olum­suz­luk­lar­dan ko­ru­mak. Be­den­sel ola­rak sağ­lık­lı ol­ma­ya, kay­gı­lı ve olum­suz dü­şün­ce­le­ri sınav son­ra­sı­na kadar don­dur­ma­ya ve elim­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şa­bi­li­rim. Sınav sa­lo­nun­da ge­çi­re­ce­ğim sa­at­le­rin pro­va­sı­nı yapıp ken­di­mi ha­zır­la­ya­bi­li­rim. Nasıl bir yak­la­şı­ma ih­ti­yaç duy­du­ğu­mu aile­me ya da öğ­ret­men­le­ri­me söy­le­ye­bi­li­rim. Bazı dav­ra­nış­la­rı­mın ge­çi­ci ol­du­ğu­nu açık­la­yıp, öf­ke­li, üzgün ya da umut­suz olur­sam bana karşı sa­bır­lı ol­ma­la­rı­nı on­lar­dan is­te­ye­bi­li­rim.” 
Sev­gi­li ebe­veyn­ler, ço­cuk­la­rı­nı­zın ken­di­ne ina­na­bil­me­si için ilk ba­sa­mak, sizin on­la­ra inan­dı­ğı­nı­za inan­ma­la­rı­dır. On­la­ra ya ger­çek­ten gü­ve­nin ya da rol yap­ma­yın, dü­rüst­çe kendi umut­suz­lu­ğu­nu­zu sa­hip­le­nin ve ço­cu­ğu­nu­za da “sen ben­den ba­ğım­sız bi­ri­sin, ken­di­ne inan­ma­yı ba­şa­ra­bi­lir­sin” di­ye­rek izin verin. Bilin ki, ço­cu­ğu­nu­zun ken­di­ni iyi his­set­me­si için, sa­mi­mi­ye­ti­niz­den daha faz­la­sı­na ih­ti­ya­cı yok­tur. 
Öy­ley­se, tüm iç­ten­li­ği­miz­le ses­le­ne­lim: KOLAY GELSİN GENÇ­LER!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 482