SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTERSİNİZ?

NELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTERSİNİZ?


Nasıl bi­ri­si­niz? Olum­lu yan­la­rı­nız­la, olum­suz yan­la­rı­nız­la, de­ğiş­tir­mek is­te­di­ği­niz ve asla vaz­geç­mek is­te­me­di­ği­niz huy­la­rı­nız­la ken­di­ni­zi nasıl ta­nım­lar­sı­nız? Ne­le­ri de­ğiş­tir­me­ye ih­ti­ya­cı­nız var? De­ğiş­tir­mek is­te­di­ği­niz şey ki­şi­li­ği­niz mi yoksa dav­ra­nış­la­rı­nız mı? Bu iki­si­nin bir­bi­rin­den farkı ne? Siz ne dü­şü­nü­yor­su­nuz, sizce in­san­lar de­ği­şe­bi­lir mi?
Daha dün­ya­ya göz­le­ri­mi­zi aç­ma­dan baş­lar ki­şi­li­ği­mi­zin ge­li­şi­mi. Bir be­be­ğin anne kar­nın­da olu­şu­mu sü­re­cin­de anne ve ba­ba­dan ge­tir­di­ği ge­ne­tik özel­lik­ler, ki­şi­li­ğin olu­şu­mu­nun te­mel­le­ri­dir. Do­ğum­la be­ra­ber, çev­re­sel et­ken­ler de dev­re­ye girer. Çevre, ço­cu­ğun kendi dı­şın­da­ki tüm et­ki­le­şim­le­ri­dir, an­ne-ba­ba­sı, için­de bü­yü­dü­ğü ev, sokak, şehir, edin­di­ği kül­tür… Böy­le­ce, çev­rey­le ge­ne­tik ya­pı­mı­zın et­ki­le­şi­mi so­nu­cu ki­şi­li­ği­miz ge­li­şir. 
Her insan için­de bu­lun­du­ğu aile ve çev­re­siy­le bir­lik­te büyür ama bi­re­bir on­la­rı tak­lit ede­rek ya­şa­maz. Dü­şün­ce ve dav­ra­nış­la­rıy­la an­ne-ba­ba­sı­na hiç ben­ze­me­yen pek çok çocuk ola­bi­le­ce­ği gibi, ye­tiş­kin­li­ğin­de aile­si­nin ben­ze­ri bir ha­ya­tı ya­şa­yan ço­cuk­lar da büyür ev­ler­de. Aynı anne ba­bay­la bü­yü­yen iki kar­deş de bir­bi­rin­den ta­ma­men fark­lı ki­şi­lik özel­li­ği­ne sahip ola­bi­lir. 
Peki, bu bil­gi­ler, in­sa­nın de­ği­şe­bi­lir­li­ği hak­kın­da bize ne söy­lü­yor? Doğ­du­ğu­muz ve ol­du­ğu­muz gibi ya­şa­mak zo­run­da mıyız? İnsan ye­di­sin­de neyse yet­mi­şin­de de o mudur? Can çık­ma­dan huy çık­maz mı sa­hi­den?
Bu so­ru­la­ra yüzde yüz kesin cevap ve­re­me­yiz. Ama araş­tır­ma­lar gös­te­ri­yor ki, insan “is­ter­se” de­ği­şe­bi­lir. Ço­cuk­lu­ğun­da ya­şa­mın an­la­mı veya in­sa­nın dav­ra­nı­şı hak­kın­da al­dı­ğı­mız ka­rar­la­ra göre, ye­tiş­kin­lik dö­ne­min­de olay­la­ra tep­ki­ler ve­ri­riz. Dü­şü­nün şimdi, ilk kar­şı­laş­tı­ğı­nız öğ­ret­men size ken­di­mi­zi nasıl his­set­tir­miş­ti? Say­gın, de­ğer­li, ye­ter­li bir öğ­ren­ci gibi mi, hiç­bir şey bil­me­yen ye­ter­siz bir küçük çocuk gibi mi? Sizce, ço­cuk­ken kar­şı­laş­tı­ğı­nız tu­tum­lar, sizin ye­tiş­kin­lik­te­ki iliş­ki­le­ri­ni­ze yan­sı­yor mu? Peki, ço­cuk­ken ve­re­me­di­ği­miz tep­ki­le­ri halen ve­re­mez miyiz? Şimdi bana de­ğer­siz­mi­şim gibi dav­ra­nan bi­ri­ne “hayır, ben de­ğer­li­yim, bana böyle dav­ran­ma­nı is­te­mi­yo­rum” di­ye­mez miyim? Ger­çek­ten en­ge­lim ne? Şimdi olan­lar mı, yoksa benim geç­miş­ten gelen inanç­la­rım, al­gı­la­rım mı?
İnsan, is­ter­se de­ği­şe­bi­lir. Amaç­la­rı­nı, neyi niçin yap­tı­ğı­nı göz­den ge­çi­re­bi­lir. İlke­le­rin­den vaz­geç­me­den de dav­ra­nış­la­rı­nı dü­zen­le­ye­bi­lir. 
Bir za­man­lar size “çok ko­nuş­ma”, “daha iyi­si­ni yap”, “ken­di­ni düşün” ya da “kim­se­yi üzme” demiş ola­bi­lir­ler, siz bu ko­mut­la­ra uyum sağ­la­ma ka­ra­rı almış ola­bi­lir­si­niz ama şimdi bir ye­tiş­kin­si­niz ve kim­se­yi mem­nun etmek zo­run­da ol­ma­dan, kendi yaşam il­ke­le­ri­ni­zi oluş­tu­ra­bi­lir­si­niz. 
İster­se­niz de­ği­şe­bi­lir ve ken­di­niz için dü­rüst, ken­di­niz için ka­rar­lı, ken­di­niz için ne­şe­li veya ken­di­niz için güçlü ol­ma­yı ter­cih ede­bi­lir­si­niz. 
Bir yo­lu­nu bu­la­ca­ğı­nız­dan emi­nim, is­ter­se­niz.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 172