SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

13 Mart Pazar YGS Sınavı


Üni­ver­si­te giriş sı­na­vı­nın ilk ba­sa­ma­ğı olan Yük­sek Öğ­re­ni­me Geçiş Sı­na­vı(YGS) 13 Mart Pazar günü saat 10 00’da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak. Ha­zi­ran içe­ri­sin­de uy­gu­la­na­cak Li­sans Yer­leş­tir­me Sı­na­vı(LYS) ile de sınav sü­re­ci ta­mam­lan­mış ola­cak.
Ha­ya­tı­mı­zın hiç­bir aşa­ma­sın­da ça­lı­şan ile ça­lış­ma­ya­nı bir tut­mak müm­kün de­ğil­dir. Bu durum, üni­ver­si­te giriş sı­nav­la­rı için de ge­çer­li­dir.
Sonuç üze­rin­de en et­ki­li olan fak­tör, öğ­ren­ci­nin sınav için ver­di­ği emek­tir. Çok emek çok puan, az emek ise az pu­an­dır. Kalan sü­re­nin iyi de­ğer­len­di­ril­me­si de sonuç üze­rin­de ke­sin­lik­le et­ki­li ola­cak­tır.
Üni­ver­si­te sı­na­vı­na gi­recek öğ­ren­ci­si olan ve­li­le­rin, ev or­ta­mı­nı ders ça­lış­mak için uygun tut­ma­la­rı, işin ba­şın­da gelir. (mi­sa­fir, te­le­viz­yon, yemek dü­ze­ni, ev or­ta­mın­da­ki stres)
Beyin yor­gun­lu­ğu diye bir kav­ra­mın ol­ma­dı­ğı­nı de­fa­lar­ca yaz­dım. Göz ve boyun kas­la­rı yo­ru­la­bi­lir. Alı­na­cak bir duş ise yor­gun­lu­ğun en iyi ila­cı­dır. Buna göre, tam gaz ders ça­lış­ma­ya devam.
Sınav ön­ce­si ya­pı­la­cak­lar:
*Saat he­sa­bı yap­ma­dan ola­bil­di­ğin­ce çok ça­lış­mak
*Yaz­mak ve konu özeti çı­kar­mak, bil­gi­nin ka­lı­cı ol­ma­sın­da ve zaman ta­sar­ru­fun­da avan­taj sağ­lar.
*Gece geç sa­at­le­re kadar ders ça­lı­şan­lar, son bir hafta içe­ri­sin­de en geç 23 30’da yat­ma­lı­dır. Akşam ya­pı­la­ma­yan ders ça­lış­ma­sı, sabah sa­at­le­ri­ne alın­ma­lı­dır. Aksi tak­dir­de hep geç yat­ma­ya alı­şan öğ­ren­ci, sınav ön­ce­si erken yatsa dahi, uyuma güç­lü­ğü ne­de­niy­le, uy­ku­suz ola­rak kal­ka­bi­lir.
*Sı­nav­dan önce Cu­mar­te­si günü, öğ­le­den iti­ba­ren ders ça­lış­ma­yı bı­rak­mak ke­sin­lik­le doğru bir ka­rar­dır.
*Sı­nav­dan önce ya­pı­la­cak iyi bir kah­val­tı önem­li ol­mak­la bir­lik­te, mi­de­nin çok şi­şi­ril­me­me­si ge­re­kir.
*Sınav ön­ce­si ya­pı­la­cak de­ne­me sı­nav­la­rı çok önem­li­dir. Za­ma­nı iyi kul­lan­mak, or­ta­Hla­ma ba­şa­rı­yı gör­mek ve bu­ra­dan alı­nan ders­le­ri asıl sı­na­va yan­sıt­mak ge­re­kir.
*Sınav sa­lo­nu­na gir­me­den hemen önce tu­va­let ih­ti­ya­cı ke­sin­lik­le gi­de­ril­me­li­dir. İhti­yaç az da olsa, tu­va­le­ti zi­ya­ret etmek ge­re­kir.
*Sınav sa­ba­hı yol­da­ki araç sa­yı­sı art­mak­ta, bu da tra­fik akı­şı­nı boz­mak­ta­dır. Bu ne­den­le yola erken çık­mak, geç kalma st­re­si­ni or­ta­dan kal­dır­mak­ta­dır.
*Öğ­ren­ci­nin asıl gö­re­vi, de­ne­me sınav or­ta­la­ma­sı­nı YGS’ye yan­sıt­mak­tır. Dik­kat­li, kur­naz ve rahat ha­re­ket eden öğ­ren­ci bu se­vi­ye­yi yük­sel­tir­ken, dik­kat­siz ve panik olan­lar­da bu se­vi­ye düş­mek­te­dir.
Sınav sı­ra­sın­da ya­pı­la­cak­lar:
*Salon gö­zet­men­le­ri­nin uya­rı­la­rı­nı dik­kat­le din­le­yi­niz.
*Cevap anah­ta­rı dik­kat­li ve tam ola­rak dol­du­rul­ma­lı­dır.
*Soru çö­zü­mü­ne daha önce be­lir­le­nen ders­ten baş­lan­ma­lı­dır.
*Daha önce be­lir­le­di­ği­niz soru okuma tek­ni­ği­ni sı­nav­da da uy­gu­la­yın
*zor­lan­dı­ğı­nız so­ru­la­rı hızlı ge­çe­rek ikin­ci ve üçün­cü tek­ra­ra bı­ra­kın. En kolay ya­pa­ca­ğı­nız so­ru­la­rı bu­la­rak cevap anah­ta­rın­da işa­ret­le­yin. Soru çöz­dük­çe ra­hat­la­dı­ğı­nı­zı gö­re­cek­si­niz.
*Ağız acı­lı­ğı, çar­pın­tı ve yut­kun­ma güç­lü­ğü ya­şa­yan­lar için en iyi çözüm, derin nefes almak ve kas­la­rın gev­şe­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Ya­pı­la­cak basit ha­re­ket­ler­le bu du­ru­mu aşmak müm­kün­dür.
*Hiç­bir sınav Dünya’nın sonu de­ğil­dir. İşiniz, mev­cut bilgi bi­ri­ki­mi­ni­zi sı­na­va yan­sıt­mak­tır. Ba­şa­rı için he­ye­can güzel, ancak bunu pa­ni­ğe çe­vir­mek kö­tü­dür. Be­ce­rik­siz olmak için özel bir gay­ret gös­ter­me­yin. 
Sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­re, kalan sü­re­yi de çok iyi kul­lan­ma­la­rı­nı ha­tır­la­tır, ba­şa­rı­lar di­le­rim.
Unut­ma­yın! Hiç­bir ba­şa­rı te­sa­düf de­ğil­dir. Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 935