SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

2017/YGS


Üni­ver­si­te­ye yer­leş­me ha­zır­lı­ğın­da olan, li­se­le­rin dör­dün­cü sınıf öğ­ren­ci­le­ri ile mezun olup üni­ver­si­te­ye yer­leş­mek için yoğun bir şe­kil­de sınav ha­zır­lı­ğın­da olan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ilk ba­sa­mak sı­na­vı­na(YGS) bir aydan daha az bir zaman kaldı.
Şu sı­ra­lar mil­let­ve­ki­li se­çil­mek için bir seçim ol­ma­dı­ğı­na göre, sı­na­va gi­recek öğ­ren­ci­le­rin ders­le­ri­ni çok ça­lış­mak­tan başka çıkar hiç­bir yol­la­rı yok. Olur ki! Üni­ver­si­te­yi okur­ken mil­let­ve­ki­li adayı olup ka­za­nır­lar­sa, bu durum as­ker­lik­ten muaf ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğın­dan, bir taşla iki kuş vur­muş ola­cak­lar.
Mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı 550`den 600`e çı­ka­rıl­dı­ğı­na göre 18 ya­şı­nı dol­du­ran öğ­ren­ci­ler için vekil olma ih­ti­ma­li de doğal ola­rak art­mış olu­yor. Nisan ayın­da “evet mi, hayır mı, söyle bana nedir senin ka­ra­rın” şar­kı­sı, genç­le­rin oyu ile “evet” olur­sa, ar­tı­rı­lan 50 mil­let­ve­ki­li sa­de­ce 18 yaş gu­ru­bu­na ve­ri­le­bi­lir. Bu du­rum­da, milli pi­yan­go bi­le­tin­den daha büyük bir şans; üs­te­lik 50 kat daha faz­la­sıy­la genç­le­rin ola­cak­tır. Ma­te­ma­tik ve fen so­ru­la­rı ile uğ­raş­mak ye­ri­ne köy aza­la­rı ile top­lan­tı­lar dü­zen­le­ye­rek se­çi­me ha­zır­lan­mak her üni­ver­si­te adayı için en iyi yol ola­cak­tır. 
Bir dü­şü­nün! Daha eh­li­yet dahi ala­ma­dan iti­bar gören A par­ti­sin­den, ilk sı­ra­da mil­let­ve­ki­li adayı olu­yor­su­nuz. Va­tan­daş, oyunu zaten A par­ti­si­ne ve­ri­yor. Üs­te­lik yeni 50 mil­let­ve­ki­li genç­le­ri­mi­ze feda olsun. Bana göre de öyle, bu vatan için en çok ölen kim? El­bet­te genç­ler; ölmek ve şehit olmak en çok on­la­ra düş­tü­ğü­ne göre, ar­tı­rı­lan 50 mil­let­ve­ki­li için sa­de­ce 18 ya­şı­nı dol­du­ran gu­ru­ba kon­ten­jan ayır­mak, tam da “ahde vefa” olur. 
Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si İşlet­me Mü­hen­dis­li­ği`ne gir­mek mi? 18 ya­şın­da mil­let­ve­ki­li olmak mı? Tabii ki! Mil­let­ve­ki­li olmak.
Mil­let­ve­ki­li ol­mak­la, ömür boyu hiç­bir so­ru­nu­nuz kal­mı­yor. Maaş ve iti­bar hemen baş­lı­yor. As­ker­lik­ten muaf olu­yor­su­nuz. Emek­li ya­şı­na gel­di­ği­niz­de, bir defa dahi vekil se­çil­se­niz, başka hiç­bir ça­lış­ma­ya gerek kal­ma­dan emek­li olu­yor­su­nuz.
Di­ye­lim ki! Üni­ver­si­te sı­na­vı­na çok iyi ha­zır­lan­dı­nız. En iyi üni­ver­si­te­nin en iyi bö­lü­mü­nü ka­zan­dı­nız. Sınıf geç­mek için se­ne­ler­ce çok yoğun ça­lı­şa­cak­sı­nız. 
Belki ka­fa­nız­da saç da kal­ma­ya­cak. Sonra oku­lu­nuz bitti bu defa sı­ra­da as­ker­lik var. Şans bu ya! Bir ser­se­ri kur­şun ile terk-i dünya ey­ler­se­niz şe­hit­li­ği­niz de kabul gö­rür­se cen­net­te baş­kö­şe­ye otu­ru­yor­su­nuz! Bu defa, Dünya için ver­di­ği­niz emek­ler boşa gi­di­yor. 
Öyle ol­ma­dı, as­ker­li­ği­ni­zi de yapıp geri dön­dü­nüz. Önce iş bu­la­cak­sı­nız. Bul­du­ğu­nuz işte 65 ya­şı­na kadar ça­lı­şa­cak­sı­nız. 
İşte! Üni­ver­si­te so­ru­nu­nu bi­ti­recek, genç­le­rin so­run­la­rı­nı kö­kün­den çö­zecek ger­çek for­mül budur. Ar­tı­rı­lan 50 mil­let­ve­ki­li 18`lik­le­rin olsun, bunu layık gör­me­yen­le­rin göz­le­ri önüne aksın, iki Dünya`da da kör olsun. Üç gün­lük dün­ya­nın makam ve mer­te­be­sin­de gö­zü­müz yok der­se­niz; o da se­çil­miş­le­rin torun gu­ru­bu için olsun. 
Şaka! Şaka! Sı­na­va ha­zır­la­nan ar­ka­daş­lar, bir ay için iyi bir ça­lış­ma prog­ra­mı ya­pa­rak öğ­ren­di­ği­niz bil­gi­le­ri en az üç defa tek­rar edin. Hi­kâ­ye­si güzel olsa da beş verin ve­kil­li­ği, üni­ver­si­te giriş sı­na­vı için, alın te­ri­nin ka­zan­ma­sı için, tam gaz ça­lış­ma­ya devam edin! 

  
              
    
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 679