SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • 21 Mayıs Dünya Balıkları Göç Günü

21 Mayıs Dünya Balıkları Göç Günü


Uzun bir za­man­dır Tu­rizm ve Mer­sin Ba­lı­ğı fes­ti­va­li kap­sa­mın­da il­çe­mi­zi dü­zen­li ola­rak zi­ya­ret eden Prof. Dev­rim Memiş ho­ca­mız, yeni bir et­kin­lik için 21 Mayıs Cu­mar­te­si günü ye­ni­den il­çe­mi­zi zi­ya­ret edecek. 
Bir ko­nu­nun ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sı veya ulaş­tı­rıl­ma­sın­da dü­zen­li­lik çok önem­li­dir. Adı ne olur­sa olsun, emek ver­me­di­ği­niz, dü­zen­li ola­rak iz­le­me­di­ği­niz hiç­bir ko­nu­nun ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sı­nı bek­le­ye­mez­si­niz.
1970`li yıl­la­rın ba­şı­na kadar hav­ya­rı-ndan fay­da­la­nı­lan Mer­sin Ba­lık­la­rı­nın bo­yu­tu gi­de­rek kü­çül­dü; Yok olma nok­ta­sı­na kadar geldi. 
Ni­ha­yet son yıl­lar­da, Ro­man­ya`nın ve Tür­ki­ye`deki Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­le­ri­nin kat­kı­la­rı ile çe­şit­li za­man­lar­da bin­ler­ce yavru Mer­sin Ba­lı­ğı doğal or­ta­ma bı­ra­kıl­mak­ta­dır. Bu ba­lık­lar­dan ba­zı­la­rı balık ağ­la­rı­na veya ol­ta­cı­la­rın ol­ta­sı­na ta­kıl­mak­ta ve çoğu zaman, av­lan­ma­sı yasak ol­ma­sı­na rağ­men tü­ke­til­mek­te­dir.
Ne­hir­ler üze­ri­ne ku­ru­lan Hid­ro­elekt­rik Sant­ral­le­ri (HES`ler) ba­lı­ğın göç yo­lun­da oluş­tur­du­ğu engel ne­de­niy­le, ba­lık­la­rın yu­murt­la­ma sa­ha­la­rı­na ula­şı­mı­nı zor­laş­tır­mak­ta, hatta im­kân­sız hale ge­tir­mek­te­dir. 
30 yıl ön­ce­yi dü­şü­ne­rek Sa­kar­ya Nehri ve neh­rin de­ni­ze dö­kül­dü­ğü yer­de­ki balık can­lı­lı­ğı­nı de­ğer­len­dir­me­ye ala­lım.
Mayıs, Ha­zi­ran ay­la­rın­dan iti­ba­ren, Sa­kar­ya önün­de ne­re­dey­se yaz bo­yun­ca, kaşık ol­ta­sı ile sa­rı­ka­nat de­di­ği­miz orta bü­yük­lük­te lüfer ba­lı­ğı av­cı­lı­ğı ya­pı­lı­yor­du. Ağ­la­rı­mı­za yarım kilo, bir kilo arası lü­fer­ler ta­kı­lı­yor­du. 1,5-2,5 ki­log­ram ağır­lık­ta­ki ko­fa­na­lar ba­lık­çı tez­gah­la­rı­nı süs­lü­yor­du. 
HES`ler, bir ta­raf­tan ba­lık­la­rın yu­murt­la­ma sa­ha­sı­na ula­şı­mı­nı en­gel­ler­ken, diğer ta­raf­tan ba­lık­la­rı bes­le­yen can­lı­lı­ğın, çökme ve filt­re edil­me­si ne­de­niy­le yok ol­ma­sı­na neden ol­muş­tur. Bu durum, HES çı­kış­la­rın­dan son­ra­ki balık çe­şit­le­ri ve mik­tar­la­rın­da azal­ma de­mek­tir.
Nehir ağ­zın­da ara­dı­ğı be­si­ni bu­la­ma­yan göç ba­lı­ğı, doğal ola­rak bu­ra­la­rı erken terk et­ti­ği için, yaz dö­ne­min­de­ki kaşık ol­ta­sı işi de or­ta­dan kalk­mış­tır. 
Ne­hir­de ya­ka­la­nan 50-100 ki­lo­luk yayın ba­lık­la­rı­nın ye­ri­ni ise 2-4 ki­lo­luk yayın yav­ru­la­rı al­ma­ya baş­la­mış­tır.
Son za­man­lar­da mey­da­na gelen HES ar­tı­şı ile önce ne­hir­ler­de mey­da­na gelen balık can­lı­lı­ğı azal­ma­sı, doğal ola­rak de­niz­le­ri­mi­zin de fa­kir­leş­me­si­ne neden ol­muş­tur. 
İşin sırrı den­ge­de ol­mak­la bir­lik­te, HES iş­let­me­le­ri­nin, yok et­tik­le­ri or­ga­nik can­lı­lı­ğı gi­der­mek için, HES çı­kış­la­rı­na or­ga­nik bes­le­me ya­pa­cak bir ça­lış­ma­nın da içe­ri­sin­de ol­ma­la­rı ka­çı­nıl­maz gö­rün­mek­te­dir.
Dünya Ba­lık­la­rı Göç Günü ne­de­niy­le, Cu­mar­te­si günü Yeni Ma­hal­le`de bi­zim­le ola­cak olan, İstan­bul Üni­ver­si­te­si Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Dekan Yar­dım­cı­sı Prof. Dev­rim Memiş ho­ca­mı­zın ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­nın ba­şa­rı­lı geç­me­si­ni di­li­yo­rum. 
21 Mayıs Cu­mar­te­si Saat 14 00 de Yeni Ma­hal­le`de gö­rü­şe­lim. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 940