SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

BALIKÇI LİMANI


   Yılan hi­kâ­ye­si­ne dö­nü­şen bir ba­lık­çı li­ma­nı pro­je­si ile il­gi­li yakın geç­mi­şi siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
   25 yıla yakın bir süre önce Ka­ra­su`ya “Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı” ya­pıl­ma­sı ile il­gi­li süreç baş­la­dı. Ba­lık­çı ba­rı­na­ğı, uy­gu­la­ma aşa­ma­sın­da, önce orta öl­çek­li, sonra da büyük öl­çek­li li­ma­na çev­ril­di. 
   Ka­ra­su ba­lık­çı­sı oluş­tu­ru­lan büyük proje içe­ri­sin­de ken­di­si­ne de yer ve­ri­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek yeni bir ba­rı­nak ta­le­bin­de bu­lun­ma­dı.
   Baş­la­yan liman pro­je­si uzun süre atıl ola­rak bek­le­di. Sonra bir gün, son yıl­la­rın büyük mo­da­sı, özel­leş­tir­me kap­sa­mı­na alı­na­rak ta­mam­lan­dı. Özel­leş­me ile ikin­ci şa­hıs­la­rın eline geçen Ka­ra­su Li­ma­nı, artık ba­lık­çı­nın uzak­tan sey­ret­ti­ği bir liman gö­rü­nü­mü­ne girdi.
   DLH ve DSİ Ka­ra­su`ya ba­lık­çı ba­rı­na­ğı yap­mak üzere yet­ki­len­di­ril­dik­le­ri için pro­je­ler yap­tı­lar. Bu yetki, DSİ ile DLH ara­sın­da çe­şit­li za­man­lar­da git-gel`ler ya­şa­dı. Öyle ki! “Neh­rin sol ta­ra­fı­na 1 hafta sonra ba­rı­nak pro­je­si­ni baş­la­tı­yo­rum” diyen DSİ`nin bütün ça­lış­ma­la­rı çöpe atıl­dı.
   Proje bizim işi­miz diyen DLH, Sa­kar­ya Nehir Ağzı Mah­muz­la­rı ve Ka­ra­su Ba­lık­çı Li­ma­nı ismi al­tın­da pro­je­yi ta­mam­la­dı ve ÇED sü­re­ci baş­la­dı.
   ÇED sü­re­ci­nin ta­mam­lan­ma­sı­nı bek­ler­ken, bu defa Tarım Ba­kan­lı­ğı Su Ürün­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, sür­dü­rü­le­bi­lir ba­lık­çı­lık açı­sın­dan se­çi­len sa­ha­nın doğru ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor­du. Üs­te­lik Tarım Ba­kan­lı­ğı pro­je­nin ev sa­hi­biy­di. Bir an­lam­da, ev sa­hi­bi­nin ha­be­ri ol­ma­dan ve de ev sa­hi­bi­nin is­te­me­di­ği yere, proje ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış­tı. En azın­dan konu böyle gö­rü­nü­yor­du.
   Konu hak­kın­da daha de­tay­lı bilgi almak için İstan­bul Üni­ver­si­te­si Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si`ndeki en yet­ki­li aka­de­mis­yen­ler­le kap­sam­lı gö­rüş­me­ler yap­tım. Nehir ağ­zı­na mah­muz oluş­tur­ma­nın hem tatlı su hem de tuzlu su ba­lık­la­rı­nın yaşam ko­şul­la­rı­nı boz­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar­dı.
   Üs­te­lik nehir ağ­zı­na ya­pı­lan mah­muz­la­rın Kı­zı­lır­mak ör­ne­ği­nin, hem kı­yı­da­ki kum­sal alan­da, hem de sa­ha­da­ki ba­lık­la­rın yaşam ko­şul­la­rın­da bir­çok olum­suz et­ki­si ol­du­ğu, aka­de­mis­yen­le­rin vur­gu­la­dı­ğı gö­rüş­ler ara­sın­da yer alı­yor­du.
   Ha­tır­lar­sı­nız, kıyı eroz­yo­nu­nu ön­le­mek için ya­pı­lan dikey dal­ga­kı­ran­lar, eroz­yo­nu ön­le­mek bir yana, ar­tı­rı­cı bir sü­re­ci baş­lat­mış, tez za­man­da yan­lış­tan dön­müş­tük.
   Bizim ama­cı­mız kıyı eroz­yo­nu­nu ar­tır­ma­yan, tatlı su ve tuzlu su ba­lık­la­rı­nın yaşam ko­şul­la­rı­nı boz­ma­yan, akıl süz­ge­cin­den geç­miş, bölge ba­lık­çı­sı­nın ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan, ülke eko­no­mi­si­ne katkı sağ­la­yan bir ba­lık­çı ba­rı­na­ğı­na sahip ol­mak­tır.
   Çe­şit­li se­bep­ler­le ipe ün ser­me­den so­ru­nun çö­züm­len­me­si­ni bek­le­mek ise en doğal hak­kı­mız­dır.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 817