SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.03.2019

BALIKÇININ ÇİLESİ


   Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı’nın in­ter­net say­fa­sın­da Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı adını gö­re­me­dim. Ya­pı­mı ta­mam­la­nan­lar, ya­pı­mı devam eden­ler, proje aşa­ma­sın­da olan­lar, han­gi­si­ne ba­kar­sa­nız bakın, Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı is­mi­ni bu­la­maz­sı­nız.
   Çey­rek asır­lık ba­lık­çı ba­rı­na­ğı hi­kâ­ye­sin­de Yeni Ma­hal­le’de çok sa­yı­da si­ya­si ağır­lan­dı. Neh­rin ve Sa­kar­ya’nın gü­zel­lik­le­rin­den söz edil­di. Ül­ke­nin pek çok so­ru­nu­na çö­züm­ler üre­til­di. Ne hik­met­se, ma­sa­yı süs­le­yen ba­lık­la­rın hak­kı­nı ver­mek için, ba­lık­çı­yı da dü­şün­mek ge­rek­ti­ği ko­nu­su ha­va­da kaldı.
   Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de, kı­yı­sı bu­lu­nan köy­le­rin dahi ba­lık­çı ba­rı­na­ğı ol­ma­sı­na rağ­men Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı ha­ya­ta ge­çi­ri­le­me­di ve he­pi­miz sı­nıf­ta kal­dık. 
   Yapım işi için en önem­li adım, bu yıl içe­ri­sin­de ya­pıl­dı. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Bolu Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Sa­kar­ya Neh­ri­’nin deniz ile bir­leş­ti­ği yer­de­ki zemin etüt ça­lış­ma­sı ta­mam­lan­dı ve ha­zır­la­nan dosya Genel Mü­dür­lü­ğe ile­til­di.
   Genel Mü­dür­lük proje üze­rin­de­ki son de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ya­pa­cak, il­gi­li ku­rum­lar­la ya­zış­ma­la­rı­nı ya­pa­cak ve proje uy­gu­la­ma aşa­ma­sı­na ge­lecek. 
   Bizim der­di­miz, 2016’nın şu son iki ayı içe­ri­sin­de bu iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı’nın 2017 prog­ra­mı­na alın­ma­sı­dır. Bunun için en temel kural, Bu dos­ya­nın doğru sa­hip­le­nil­me­si­dir. Sa­kar­ya Vi­la­ye­ti­nin An­ka­ra’daki tem­sil­ci­le­ri­nin Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve  Altyapı Yatırımları Genel Mü­dür­lü­ğü’nün­ de bu dosya için ça­lış­ma­lar yap­ma­sı­dır. Çünkü “el elin eşe­ği­ni türkü söy­le­ye­rek arar” sözü bo­şu­na söy­len­me­di.
   Şu sı­ra­lar Ka­ra­su ba­lık­çı­sı­nın bir kısmı, Kef­ken, Melen Ağzı ve Ak­ça­ko­ca’da ba­rı­na­rak av­lan­ma­ya çı­kı­yor.
   Kim ne derse desin! Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı’nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, ilçe ve bölge eko­no­mi­si için çok büyük bir değer oluş­tu­ra­cak­tır. Ka­ra­de­niz’de av yapan büyük ba­lık­çı ge­mi­le­ri­nin de uğrak yeri ha­li­ne ge­lecek olan bu liman sa­ye­sin­de, va­tan­da­şı­mız daha taze ve daha ucuz ba­lı­ğa daha kolay ula­şa­bi­le­cek­tir.
    Şu sı­ra­lar nehir ağ­zın­da iğne ile kuyu ka­za­rak mev­cut ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin, liman ola­rak kul­la­nı­lan nehre giriş ve çı­kı­şı­nı ko­lay­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve DSİ’nin kat­kı­la­rıy­la ge­çi­ci çö­züm­ler üret­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Nehir akış hı­zı­nın düş­me­si ve de­niz­de olu­şan fır­tı­na ile ya­pı­lan her şey ye­ni­den eski ha­li­ne dö­nü­yor.
   Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı ya­pı­la­na kadar bu süreç böyle devam ede­cek­tir. En büyük di­le­ği­miz bu sü­re­cin kısa ol­ma­sı ve ka­za­sız be­la­sız ola­rak Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı’na ka­vuş­mak­tır. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 889