SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

BAŞARMAK İÇİN


Ça­lış­mak­tır işin özü, kim! Çok emek har­car­sa, o kadar çok ba­şa­rı­lı olur. Ça­lış­ma bir zaman di­li­min­de olur. Buna göre za­ma­nın iyi kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir. 
Sakıp Sa­ban­cı ba­ba­sı için “iş için kal­ka­rak evden çık­tı­ğı­nı hiç gör­me­dim. O her­ke­sin kalk­tı­ğı sa­at­te bütün iş­le­ri­ni bi­tir­miş olur­du” diyor.
Kısa süre önce iz­le­di­ğim bir TV prog­ra­mın­da pro­fe­sör baba, üç ço­cu­ğun­dan iki­si­nin ken­di­si gibi aka­de­mis­yen ol­du­ğu­nu, bir ta­ne­si­nin ise çok ba­şa­rı­sız bir okul dö­ne­mi ya­şa­dı­ğı­nı, ne­de­ni­nin de muh­te­me­len her sabah geç kalk­ma­sı ola­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor­du.
Öğ­ret­men­lik yap­tı­ğım süre içe­ri­sin­de, çoğu zaman aynı öğ­ren­ci­le­rin geç kal­dı­ğı­na şahit oldum. Bun­la­rın ma­ze­ret­le­ri de hiç bit­mez­di. “Yağ­mur yağdı, araba geç geldi, has­ta­mız vardı, uyuya kal­mı­şım, evi­miz uzak, dok­to­ra git­tim” gibi ken­di­si­ni haklı çı­ka­ran söz­ler
İşin diğer bir bo­yu­tu da bir taraf ça­lı­şıp ko­şar­ken, diğer taraf ise ma­ze­ret pe­şin­de ko­şu­yor. “Büyük be­yin­ler iş üre­tir­ken, küçük be­yin­ler ma­ze­ret üre­tir.” Çok güzel bir söz­dür.
Ya­şa­dı­ğı­mız Dünya’yı önem­siz gö­re­rek tem­bel­lik yapan ki­şi­nin Dünya ha­ya­tı, muh­te­me­len sı­kın­tı­lı ge­çe­cek­tir. Ken­di­si­ne bir fay­da­sı ol­ma­yan ki­şi­nin ahir et için ya­pa­ca­ğı du­anın ise kabul ol­ma­sı­nı di­le­riz.
Müs­lü­man ola­rak yap­tı­ğı­mız büyük hata, Ça­lış­mak yok; Ter­le­mek yok; Üret­mek yok; Dua etmek çok; Sonuç hüs­ran. Eğer öyle ol­ma­say­dı; Or­ta­do­ğu’nun en derin ho­ca­la­rı­nın duası ile İsrail uçak­la­rı daha ha­va­lan­ma­dan yok olmuş, Ame­ri­ka’nın deniz fi­lo­su da ok­ya­nus’ta kay­bol­muş olur­du.
Allah taraf tut­mu­yor. Çok ça­lı­şan ve çok gay­ret eden ka­za­nı­yor. Bu Dünya’da geç­me­yen gay­ret­siz dua, öteki ta­raf­ta in­şal­lah geçer. Ya geç­mez ise! O zaman kül­li­yen yan­dık.
Önce eği­tim. Neden? Öğ­ren­mek için; Ne öğ­re­nip, ne öğ­re­ti­yo­ruz? Türk­çe, Ma­te­ma­tik, Din Dersi, Fizik, Kimya, Bi­yo­lo­ji, Beden Eği­ti­mi, Tarih, Coğ­raf­ya, Fel­se­fe, Resim, Müzik v.s.
Bi­rin­ci ön­ce­lik, Din der­sin­den sı­nı­fı geç­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Sı­nı­fı bir ge­çe­bil­sek sıra öteki ders­le­re de ge­lecek. Din der­sin­den sı­nı­fı daha çabuk geç­me­li­yiz. Ge­çe­lim ki! sıra ya­şa­dı­ğı­mız dünyanın so­run­la­rı­nı çöz­me­ye gel­sin. 
Li­se­le­ri­miz­de her­kes, her şey olmak üzere oku­yor. Sonra hiç­bir şey ola­ma­dan mezun olu­yor. Esas amaç, ye­ti­şen yeni ku­şak­la­rın bir şey ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır. Her­ke­sin, bir şey ol­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­mız­da, bütün so­run­la­rı­mız çö­zül­müş olu­yor.
Ama­cı­mız, bilim ve tek­nik­te araş­tır­ma­lar ya­pa­rak ileri git­mek ve Dünya için çözüm üret­mek mi? Eğer öy­ley­se! Ma­te­ma­tik ve Fen ala­nın­da daha çok öğ­ren­ci ye­tiş­tir­me­li­yiz. Kap­sam­lı bir so­ru­yu çö­ze­bil­me ora­nı­nın %2’ler­den %20’lere gel­me­si ha­lin­de Av­ru­pa stan­dar­dın­da ça­lış­mış olu­yo­ruz. Bu da, bu alan­da en az, 10 kat daha çok ça­lış­mak de­mek­tir. Ara­da­ki far­kın ka­pan­ma­sı için ise daha da çok ça­lı­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­me­ye gerek var mı?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 871