SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

BAŞHEKİM


   Has­ta­ne yö­ne­ti­mi­nin ba­şın­da­ki he­ki­me baş­he­kim denir. Has­ta­ne mü­dür­le­ri de dâhil olmak üzere has­ta­ne per­so­ne­li­nin ta­ma­mı baş­he­ki­me bağ­lı­dır. Bu so­rum­lu­lu­ğu alan hekim, bir ta­raf­tan has­ta­ne yö­ne­ti­mi­ni ger­çek­leş­ti­rir­ken, diğer ta­raf­tan da dok­tor­lu­ğu­nu yap­ma­ya ça­lı­şır. Sahip ol­du­ğu so­rum­lu­luk bunu ge­rek­ti­rir.
   Yak­la­şık ola­rak çey­rek asır önce, has­ta­ne der­ne­ği ara­cı­lı­ğı ile top­la­dı­ğı­mız pa­ra­lar­la, Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si`nin ilk ame­li­yat­ha­ne­si­ni kur­duk. Der­nek yö­ne­ti­mi içe­ri­sin­de­ki Bur­han Piş­kin, Cafer Şen ve rah­met­li Adem Kı­lı­ças­lan isim­le­ri büyük iş gör­dü­ler. Or­ta­da hiç ame­li­yat­ha­ne yok­ken, önce ame­li­yat­ha­ne­yi kur­du­ran, ar­dın­dan seri şe­kil­de ame­li­yat­la­rı ger­çek­leş­ti­ren, cer­rah Şem­set­tin Bay­rak, ar­ka­da­şı Kerem Erk­soy`u da ya­nı­na ala­rak Ka­ra­su`ya uzun süre hiz­met et­ti­ler.
   Bin­ler­ce ame­li­yat ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, ma­ze­ret değil iş üret­ti­ler. On beş bin üze­rin­de ame­li­yat, has­ta­ne eski bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Bu iki ar­ka­da­şı­mız hem baş­he­kim­lik yap­tı­lar hem de bu kadar ope­ras­yo­nu ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­tir­di­ler. Baş­he­kim­lik gö­re­vi her iki ar­ka­da­şı­mız ta­ra­fın­dan de­ğiş­me­li ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di.
   Baş­he­kim­li­ği yap­tı­ğı yıl­la­rın bi­rin­de Dr. Kerem Erk­soy beni ara­ya­rak gö­rüş­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di. Saat, gece 22.00`yi gös­te­ri­yor­du. Ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan has­ta­ne önüne bı­ra­kı­lan Di­yar­ba­kır­lı bir fın­dık iş­çi­si­ne mide ame­li­ya­tı ya­pıl­mış, du­ru­mu­nu takip etmek için has­ta­ne­yi terk et­me­miş­ti. Dok­tor­lu­ğu yap­mış, sıra hasta ya­kı­nı ve hem­şi­re­lik gö­rev­le­ri­ni yap­ma­ya gel­miş­ti. Or­ta­da dok­tor­dan başka hiç kimse yoktu. Ger­çek­ten, per­so­nel az­lı­ğı ne­de­niy­le bu gö­rev­ler de ona kal­mış­tı.
   “Gö­rü­yor­su­nuz, durum bu, koma ha­lin­de­ki bu has­ta­ya bes­len­me se­rum­la­rı kul­lan­mak ge­re­ki­yor. Sizin de yar­dım­la­rı­nı­zı ala­rak bu has­ta­nın ya­şa­ma­sı­nı is­ti­yo­rum” dedi. Hasta ya­kın­la­rı­nın, ken­di­le­rin­den para is­te­necek kor­ku­suy­la has­ta­ne­ye gel­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.
   Ha­tır­la­dı­ğım ka­da­rı ile 8-9 gün sonra uya­nan hasta iki hafta sonra da ta­bur­cu edi­le­rek mem­le­ke­ti­ne gitti. 4-5 ay sonra yaz­dı­ğı mek­tu­bun­da “Bize sizi böyle an­lat­ma­dı­lar, ya­şa­dı­ğım süre yap­tık­la­rı­nı­zı unut­ma­ya­ca­ğım. Ara­mı­za düş­man­lık so­kan­lar benim ol­du­ğum yerde asla ko­nu­şa­maz­lar” di­yor­du. 
   İnsan­la­rı iş görme ko­nu­sun­da ikiye ayı­ra­bi­li­riz. 
   İş üre­ten­ler
   Ma­ze­ret üre­ten­ler
   Op.?Dr. Kerem Erk­soy, Şu sı­ra­lar­da Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne aday­dır. Ka­ra­su­ya hiz­met eder­ken ma­ze­ret değil iş üre­ten ça­lış­kan in­san­lar ge­re­ki­yor. Bugün pı­rıl-pı­rıl bir has­ta­ne bi­na­mız var. Fi­zi­ki şart­lar es­ki­sin­den çok daha iyi ol­mak­la bir­lik­te, yeni has­ta­ne bi­na­sın­da kaç ame­li­yat ya­pı­lı­yor; Onu da siz araş­tı­rın. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 554