SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

ÇOK MU ZOR?


Şehir içe­ri­sin­den geçen ka­na­lın Küçük Boğaz Gölü ile bir­leş­ti­ril­me­si için açıl­ma­sı ge­re­ken me­sa­fe sa­de­ce bir­kaç yüz met­re­dir. Sa­de­ce met­re­ler­le öl­çü­len bir me­sa­fe açıl­ma­dı­ğı için şehir içe­ri­sin­den geçen kanal, kötü gö­rün­tü ver­me­ye devam edi­yor. 
Sıcak ve dur­gun su bak­te­ri üre­me­si için en uygun or­tam­dır. İşte bu ne­den­le, kanal içe­ri­sin­de­ki suya akar ver­mez­se­niz, kok­ma­ya ve yosun tut­ma­ya devam ede­cek­tir.
Es­ki­şe­hir ile Ka­ra­su ara­sın­da­ki me­sa­fe sa­de­ce 2 sa­at­tir. Por­suk Çay’ının şehir içe­ri­sin­de­ki akı­şı­nı kont­rol ede­rek hangi gü­zel­lik­le­rin oluş­tu­ğu­nu ko­lay­lık­la gö­re­bi­lir­si­niz. Hatta ta­şı­ma deniz kumu ile su ke­na­rın­da oluş­tu­ru­lan kum­sal­da, gü­neş­le­nen ve yüzen in­san­lar siz­le­ri şa­şır­ta­bi­lir.
Ka­ra­su doğal ya­pı­sı, her tür gü­zel­li­ğin bu­luş­tu­ğu, ül­ke­mi­zin güzel yer­le­rin­den bi­ri­si­dir. Ger­çek­ten, bi­rin­ci ka­li­te ve her­ke­sin gü­neş­len­mek için yer bu­la­bi­le­ce­ği geniş ve uzun bir kum­sal, kum­sa­lı oluş­tu­ran Sa­kar­ya Nehri, Küçük Boğaz Gölü, Ak Göl, Lon­goz, Maden De­re­si, ge­zen­le­rin gön­lü­ne fe­rah­lık veren fark­lı yö­re­le­ri­miz­dir.
Bun­lar bize yeter der­ce­si­ne, şehir içe­ri­sin­de­ki gü­ze­lim suyu ko­kut­ma­nın alemi var mı? Bir­le­şik kap­lar ku­ra­lı orta ikin­ci sı­nıf­ta­ki Fen Ders­le­ri­nin ko­nu­su­dur. U şek­lin­de­ki bir kabın bir ko­lun­da su ne kadar yük­se­lir­se, öteki ko­lun­da da o kadar yük­se­lir.
Şimdi bu ör­ne­ği Küçük Boğaz gölü ile Sa­kar­ya Nehri için dü­şü­ne­lim. Kap­lar­dan bi­ri­si Göl, di­ğe­ri de ne­hir­dir. Göl­de­ki su se­vi­ye­si bir mik­tar yük­sel­til­di­ğin­de, nehre doğru düz­gün bir akış olu­şa­cak­tır. Göl çıkış kodu de­ğiş­ti­ri­le­rek akış hı­zı­nı is­te­nen şe­kil­de tut­mak müm­kün­dür.
Nehir kodu yük­sel­di­ğin­de, ters akım oluş­ma­ma­sı için nehre bağ­lan­tı yeri oluş­tu­ru­lan kapak ile ka­pa­tı­la­cak­tır.
OSB ala­nı­na komşu sa­ha­da, kış mev­si­min­de mey­da­na gelen su bi­rik­me­si, mev­sim ya­ğış­la­rı ne­de­niy­le ne­hir­de yük­se­len suyun, ka­na­la doğru ak­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Bu güne kadar, nehir ke­na­rın­da­ki ka­pa­ğın aktif hale ge­ti­ril­me­me­si ve su bas­kı­nı­na se­yir­ci kal­mak ise ayrı bir ko­nu­dur.
Ka­na­li­zas­yon pro­je­si­nin bit­me­si, kanal içe­ri­si­ne atık su ve­ril­me­me­si ka­nal­da­ki ko­ku­nun gi­de­ril­me­si­ni sağ­la­dı. Olu­şan bu artı du­ru­mu daha da iyi­leş­tir­mek, Küçük Boğaz Gö­lü­nü de daha iyi du­ru­ma ge­tir­mek için bu proje acil ola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır.
Şehir içi ka­na­lı­nı akar su ha­li­ne ge­tir­mek, kanal içe­ri­sin­de­ki balık can­lı­lı­ğı­nı çok önem­li mik­tar­da ar­tı­ra­cak­tır. Kanal kı­yı­sın­da oluş­tu­ru­la­cak bi­sik­let ve yaya yol­la­rı ile Ka­ra­su halkı fark­lı bir keyfi ya­şar­ken, tu­rizm için de yeni bir zen­gin­lik mey­da­na ge­le­cek­tir. 
Haydi Baş­kan! Az emek ile büyük ve güzel bir proje ha­ya­ta ge­çi­yor. Şöyle bir kı­pır­da­mak çok mu zor?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 802