SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Darıçayırı Çimento Fabrikası

Darıçayırı Çimento Fabrikası


   Da­rı­ça­yı­rı Çi­men­to Fab­ri­ka­sı ku­ru­lu­mun­da önem­li bir ge­liş­me mey­da­na geldi. Sa­kar­ya Bölge İdare Mah­ke­me­si, sü­re­si içe­ri­sin­de açıl­ma­ma­sı­na rağ­men, fab­ri­ka ku­ru­lu­mu­nu Yar­gı­tay yolu açık ol­mak­la bir­lik­te “usul”den red­det­ti.
   Şimdi 6-7 yıl­lık yakın geç­mi­şi şöyle bir ha­tır­la­ya­lım.
   2009 yılı içe­ri­sin­de Kömür Ter­mik Sant­ra­lı ÇED’i için Ka­ra­su Li­se­si Top­lan­tı Sa­lo­nun­da­ki otu­rum, Ka­ra­su Sivil Top­lum Ha­re­ke­ti’nin büyük tep­ki­si ne­de­niy­le ya­pı­la­ma­dı. 
   Bir iki yıl sonra bu kez Da­rı­ça­yı­rı’na Çi­men­to Fab­ri­ka­sı ku­ru­lu­mu gün­de­me geldi. 
   Da­rı­ça­yı­rı’nda ve Ka­ra­su’da va­tan­daş ve hal­kın ileri ge­len­le­ri ile yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­lar­da Da­rı­ça­yır’ı hal­kı­nın çi­men­to yan­lı­sı ol­du­ğu­nu gör­dük. 
“Bun­lar her şeye karşı” gö­rü­şü ön plana çık­mış, bir kısım tapu sa­tı­şı el al­tın­dan ya­pıl­mış­tı. Bu arada, ku­ru­lum için des­tek söz­le­ri alın­mış­tı. 
   Tür­ki­ye Çevre Plat­for­mu(Tür­çep) üyesi ar­ka­daş­la­rım Ka­ra­su’ya ge­le­rek bil­gi­len­dir­me yap­mak is­te­di. “Beni ta­nı­ma­yan­la­rı ben de ta­nı­mam” gö­rü­şüm ne­de­niy­le, is­ten­me­di­ğim yere on­lar­la git­me­dim. Çi­men­to kar­şı­tı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı ve­rim­siz geçti.
Ko­nu­ya du­yar­lı bazı va­tan­daş­la­rın yar­dım is­te­ği­ne CHP yö­ne­ti­ci­le­ri ve mil­let­ve­kil­le­ri ile bir­lik­te Da­rı­ça­yı­rın­da ka­tı­la­rak, mik­ro­fon ko­nuş­ma­sı ile olu­şa­cak za­rar­la­rı ra­kam­lar­la açık­la­ma­ya ça­lış­tım. 
   Da­rı­ça­yı­rı Hal­kı­nın ço­ğun­lu­ğu, biz­le­ri ka­pa­lı per­de­le­rin ge­ri­sin­den iz­le­di. Mey­da­na çık­ma­yı ter­cih et­me­di.
   Nur­yol Çi­men­to Fab­ri­ka­sı’nın yö­ne­ti­ci­le­ri ile yol ve yemek üc­re­ti öde­me­den ya­pı­lan Ege ge­zi­si daha çok ilgi gördü.
   Git­tik­le­ri Fab­ri­ka’nın her yeri pı­rıl-pı­rıl­dı. Daha ya­kın­lar­da başka çi­men­to fab­ri­ka­la­rı ol­mak­la bir­lik­te Ege’de bir fab­ri­ka ter­cih edil­miş­ti.
   Ge­zi­nin gü­zel­lik­le­ri bal­lan­dı­ra­rak an­la­tıl­dı.
Çi­men­to fab­ri­ka­sı ku­ru­lu­mu­na karşı olan­lar, hal­kın aç kal­ma­sı­nı is­te­mek­le suç­lan­dı. “On­la­rın tuzu kuru” ya­kış­tır­ma­sı ya­pıl­dı.
   Bizim de daha önce söy­le­di­ği­miz gibi, Bi­lir­ki­şi ra­po­run­da,1500 ton ham­mad­de­den 1000 ton çi­men­to olu­şu­yor; Bu arada 940 ton Kar­bon­di­ok­sit ha­va­ya ka­rı­şı­yor­du.
   Mah­ke­me diyor ki! “Çi­men­to Fab­ri­ka­sı bu­ra­ya ku­ru­lur­sa, insan, top­lum, hay­van, bitki ve top­rak sağ­lı­ğı açı­sın­dan olum­suz etki ola­ca­ğı ka­na­ati­ne va­rıl­dı­ğın­dan iş­le­min ip­ta­li­ne”
   Kos­ko­ca Recep Tayip Er­do­ğan’ı bir Hoca Efen­di kan­dı­rı­yor da, Da­rı­ça­yır’ı Hal­kı­nı NUR-YOL Çi­men­to Fab­ri­ka­sı sa­hi­bi kan­dır­mış çok mu?
   Üzül­me­yin! Olur, böyle şey­ler… 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1251