SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

EĞİTİM-ÖĞ­RETİM


   Milli Eği­tim Ba­ka­nı İsmet Yıl­maz önü­müz­de­ki yıl­dan iti­ba­ren ilk ve orta öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da, de­ğiş­ti­ril­miş yeni müf­re­da­tın uy­gu­la­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı. Ba­kan­lık, tas­lak prog­ra­mı mufredat.meb.gov.tr in­ter­net ad­re­si ile pay­la­şı­ma su­nu­yor. Katkı yap­mak is­te­yen­ler, 10 Şubat 2017’ye kadar bil­gi­len­dir­me ya­pa­bi­le­cek­ler­dir.
   Biz dur­sak da dünya dü­zen­li ola­rak dön­me­ye devam edi­yor. İnsan­la­rın kul­la­nı­mı­na ve­ril­miş olan bu dün­ya­da, in­san­lar ve ül­ke­ler ara­sın­da­ki yarış ise tüm hı­zıy­la devam et­mek­te­dir.
   İbni Sina’nın “Kanun” adını ver­di­ği ki­ta­bı 10,11 ve 12. yüz­yıl­lar­da, 300 yıl Av­ru­pa kı­ta­sın­da okul­lar­da ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­muş­tur. Bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı­nın art­ma­sı ile okul­la­rı­mız­da­ki müf­re­dat de­ği­şik­li­ği­nin, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te hep ya­şa­na­ca­ğı­nı bil­me­miz ge­re­kir.
   Son 20 yıl içe­ri­sin­de ha­ya­tı­mı­zın bir par­ça­sı ha­li­ne gelen bil­gi­sa­yar ve cep te­le­fon­la­rı kullanımı, ço­cuk­lar ve genç­ler ta­ra­fın­dan daha kolay ya­pı­lır­ken, 50 yaş üs­tün­de­ki­ler için, hep sorun oluş­tur­mak­ta­dır. Bunun esas ne­de­ni yaş or­ta­la­ma­sı­na bağlı bilgi açı­ğı­dır.
   Yeni müf­re­dat prog­ra­mı­nın 5. ve 6. sı­nıf­la­rın­da “Bi­li­şim Tek­no­lo­ji­si ve Ya­zı­lım” dersi var. Bu ko­nu­yu de­tay­lı ola­rak araş­tı­ran yazar Sel­çuk Şirin, Es­ton­ya ve Le­ton­ya’da il­ko­kul 1. sı­nıf­tan iti­ba­ren “kod­la­ma’ ko­nu­su­nun ders ola­rak oku­tul­du­ğu­nu ifade et­mek­te­dir. 
   “Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez” ata­sö­zü doğru ol­mak­la bir­lik­te “kod­la­ma” ko­nu­su­nun “kı­la­vuz” ol­ma­dan öğ­re­nil­me­si ve öğ­re­til­me­si müm­kün gö­rün­me­mek­te­dir.
   1970’li yıl­la­rın tar­tış­ma­sın­da, “mon­taj ya­pa­rak” mı “motor ya­pa­rak” mı sa­na­yi­le­şe­ce­ğiz kav­ram­la­rı vardı. O yıl­la­rı iyi yö­ne­te­me­di­ği­miz için, bu gün oto­mo­bil­de hiç­bir mar­ka­mız yok. Son­ra­ki yıl­lar­da, te­le­viz­yon, bil­gi­sa­yar ve cep te­le­fo­nu ko­nu­sun­da da sı­nıf­ta kal­dı­ğı­mız açık­ça gö­rün­mek­te­dir. 
   Son yıl­lar­da kur­du­ğu­muz çok sa­yı­da üni­ver­si­te­de, öğ­re­tim üyesi açığı ne­de­niy­le, ders­le­rin doğru ve­ril­di­ği­ni ve iş­le­rin yo­lun­da git­ti­ği­ni söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir. “Kod­la­ma” ko­nu­su­nun çok önem­li ol­du­ğu açık­ça gö­rün­mek­te­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, dersi ve­recek öğ­ret­men­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si için yaz dö­ne­mi­ni çok ve­rim­li kul­lan­ma­mız ge­rek­ti­ği ko­nu­su da göz­den ka­çı­rıl­ma­ma­lı­dır. Aksi tak­dir­de, ço­cuk­la­rın kar­ne­si­ne der­sin adını ve not­la­rı yaz­mak­tan öteye ge­çe­me­yiz. 
   Bah­çe­şe­hir ko­lej­le­rin­de kod­la­ma ko­nu­sun­da bir kı­la­vuz kitap ha­zır­lan­mış. Yurt dı­şın­da çe­şit­li ül­ke­ler­de “kod­la­ma” ko­nu­su­nun nasıl öğ­re­til­di­ği in­ce­le­ne­rek, çok kısa sü­re­de, iyi ha­zır­lan­mış, gü­ve­ni­lir kay­nak­la­rın üre­til­me­si ge­re­kir. 
   Beyin yor­gun­lu­ğu diye bir kav­ra­mın ol­ma­dı­ğı­nı her yerde söy­lü­yo­rum. Genç­ler için beden yor­gun­lu­ğu da ola­ma­ya­ca­ğı­na göre, tek­no­lo­ji ola­rak “nal top­la­yan ül­ke­ler” gu­ru­bun­da ol­ma­mak için daha çok dü­şün­mek ve daha çok ça­lış­mak zo­run­da­yız.
   Kul­la­nı­mı­nı çok sev­di­ği­miz, bakım ve ta­mi­ri­ni çok kolay yap­tı­ğı­mız sa­na­yi ürün­le­rin­de, Tür­ki­ye adı­nın da geç­me­si için, her­ke­sin daha çok ça­lış­ma­sı ge­re­ki­yor. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 829