SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.03.2019

EĞİTİM-ÖĞRETİM


   15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sı F. Gülen kont­ro­lün­de­ki FEM ders­ha­ne­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı ile bir­lik­te diğer ders­ha­ne­le­rin ça­lış­ma ko­şul­la­rı­na kı­sıt­la­ma ge­ti­ril­di. Ders­ha­ne­ler ve etüt mer­kez­le­ri genel ola­rak Türk­çe ma­te­ma­tik fen ve sos­yal bi­lim­ler ala­nın­da öğ­ren­ci ye­tiş­ti­re­rek, mes­lek sa­hi­bi ol­ma­nın alt ya­pı­sı­nı ku­rar­lar. 
   Ma­te­ma­tik ve fen ala­nın­da ba­şa­rı­lı olan­la­rın ilk ter­cih­le­ri gözde üni­ver­si­te­le­rin mü­hen­dis­lik fa­kül­te­le­ri, fen ala­nın­da ba­şa­rı­lı olan­lar ise ön­ce­lik­li ola­rak tıp, ec­za­cı­lık ve diş he­kim­li­ği fa­kül­te­le­ri­ni, Türk­çe Ma­te­ma­tik ala­nın­da iyi olan­lar ise Hukuk Fa­kül­te­si ter­cih eder­ler.
   Kim ne derse desin! Ya­tı­rı­mın en gü­ze­li eği­tim-öğ­re­ti­me ya­pı­lan­dır. Onun da te­me­li, yorum yap­mak­tan geçer. Öğ­re­ni­len bilgi ile ya­pı­lan yo­rum­lar yaşam stan­dar­dı­mı­zı yük­sel­tir; ha­ya­tı­mı­zı gü­zel­leş­ti­rir.
   15 Tem­mu­zun te­me­li­ni ta­ri­kat­lar ve dini duy­gu­la­rın is­tis­ma­rı oluş­tu­rur. “Bizim ta­ri­kat ka­zan­sın da nasıl ka­za­nır­sa ka­zan­sın” man­tı­ğı ile ka­mu­sal alan­da kendi per­so­ne­li­ni ata­mak, her tür sı­nav­da kendi ta­raf­ta­rı­nı ka­zan­dır­mak için soru çal­mak dâhil her tür ah­lak­sız­lı­ğı uygun bir dav­ra­nış ola­rak gös­ter­mek de bu te­mel­de fi­liz­len­miş­tir. 
Her ta­ri­kat kendi mü­ri­di­ne ta­raf­tar­lık duy­gu­su aşı­la­yıp, ken­di­sin­den olanı her yerde korur. On­la­rın mes­lek sa­hi­bi ol­ma­sı için kurs­lar dü­zen­ler ve okul­lar açar. Eko­no­mik zor­luk­la­rı aşmak için her tür yar­dım kam­pan­ya­sı­na açık­tır. Zir­ve­de­ki li­de­rin ta­li­ma­tı ile ken­di­ne yakın si­ya­si gö­rü­şe des­tek ver­mek için oy kul­la­nı­mı yapar. 
   Di­ya­net ve ta­ri­kat ya­pı­lan­ma­sı­nın esa­sı­nı dini ih­ti­yaç­la­rın kar­şı­lan­ma­sı oluş­tu­rur. Di­ya­net iş­le­ri baş­kan­lı­ğı­na bağlı imam­lar bir ta­raf­tan namaz kıl­dı­rır­ken diğer ta­raf­tan, özel­lik­le okul­la­rın tatil dö­nem­le­rin­de dü­zen­le­dik­le­ri kurs­lar­la dini eği­ti­me des­tek ve­rir­ler. Bunun ya­nın­da milli eği­tim ba­kan­lı­ğı­na bağlı ilk ve orta öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da da din ve ahlak ders­le­ri var­dır.
   Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Tür­ki­ye’nin en büyük büt­çe­le­re sahip ku­rum­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Cami ol­ma­yan ma­hal­le ve imamı ol­ma­yan cami de yok­tur. Üs­te­lik bu kad­ro­nun ta­ma­mı okul­lu­dur. Tür­ki­ye’de dinin öğ­re­nil­me­si ko­nu­sun­da imam kad­ro­su­nun ye­ter­siz kal­ma­sı ve di­ya­ne­tin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek ne kadar müm­kün­dür. 
   15 Tem­mu­zun te­me­li­ni oluş­tu­ran ta­ri­kat­lar­da­ki dini is­tis­mar, kendi de­yi­mi ile Cum­hur­baş­ka­nı­nın dahi kan­dı­rıl­ma­sı­na neden ol­muş­tur. Bu gün fetö şi­kâ­ye­tin­de bu­lu­nan­lar, yarın da meto ile kar­şı­la­şa­bi­lir­ler 
   Din ala­nın­da­ki eği­tim-öğ­re­ti­me her tür kapı so­nu­na kadar açık tu­tu­lur­ken, ma­te­ma­tik, fizik, kimya, tarih, coğ­raf­ya, fel­se­fe gibi ders­le­re des­tek veren ders­ha­ne ve etüt mer­kez­le­ri­nin sis­tem dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı­nı an­la­mak müm­kün de­ğil­dir.
   Tür­ki­ye’yi Dünya ile ya­rış­tı­ra­cak yol, bilim ve tek­no­lo­ji­ye açı­lan ka­pı­la­rı ka­pat­mak mı? Yoksa! Aç­mak­tan mı geç­mek­te­dir. Di­ya­ne­tin ya­pa­ma­dı­ğı iş­le­ri ta­ri­kat­la­ra tes­lim etmek nor­mal, okul­lar­la olu­şan bilgi açı­ğı­nı etüt mer­ke­zi ve ders­ha­ne­ler ile ka­pat­ma­ya ça­lış­mak yan­lış, öyle mi?
   Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti, bilim ve tek­no­lo­ji­ye giden yolda okul­la­rı­nı öyle do­na­nım­lı, öyle ni­te­lik­li hale ge­tir­di ki! Dünya dev­let­le­ri bu ko­nu­da bizi kıs­ka­nı­yor öyle mi? Bizim öğ­ren­ci­ler ma­te­ma­tik, fen ve sos­yal bi­lim­ler ala­nın­da öyle ye­te­nek­li ki! Bu ko­nu­da ek bir ça­lış­ma­ya ih­ti­yaç yok öyle mi?
   Dine açı­lan ka­pı­lar so­nu­na kadar açık, bilim ve tek­no­lo­ji­ye giden yol en­gel­li koşu gibi; Ahi­ret yol­cu­lu­ğu­na çok ha­zır­lık ya­par­ken, Dünya ül­ke­le­ri­nin ge­ri­sin­de bir tek­no­lo­ji­ye sahip olmak, her tür zulüm ve ezi­ye­te razı ol­mak­tır. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 544