SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.03.2019

EVET/HAYIR


Bir ta­raf­ta ola­ğa­nüs­tü hal, diğer ta­raf­ta baş­kan­lık için te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nı işgal eden baş­kan­lık kam­pan­ya­sı. Hü­kü­met, bütün gücü ile Tayip Er­do­ğan’ı baş­kan yap­mak için ko­şu­yor.
Polis Ko­lej­le­ri, Polis Aka­de­mi­le­ri­nin ka­pan­ma­sın­dan sonra, As­ke­ri Li­se­ler ve Harp Aka­de­mi­le­ri de ka­pan­dı. İç gü­ven­lik ve dış gü­ven­lik te­me­li­ni oluş­tu­ran okul­lar, Fet­hul­lah ne­de­niy­le yok oldu. İyi de bun­la­rın ye­ri­ne ye­ni­si­ni kur­mak ge­rek­mez mi? Or­ta­da bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu gören var mı? Olsun, gün, baş­kan­lık için koşma günü.
Ana­ya­sa ha­zır­lar­ken ya­şa­nan uz­laş­maz­lık, baş­kan­lık se­çi­mi ile daha da de­rin­le­şi­yor. Va­tan­daş ara­sın­da­ki dost­luk ve sa­mi­mi­yet, baş­kan­lık sev­da­sı­na bo­zul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor.
Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz so­ruş­tur­ma­la­rı, dava aşa­ma­sı­na gel­di­ğin­de, “Ben bu da­va­nın dı­şa­rı­dan sav­cı­sı­yım” diyen Cum­hur­baş­ka­nı, yet­ki­le­ri­ni daha da ge­niş­let­mek için baş­kan­lık is­ti­yor. Da­va­ya içer­den bakan hâkim ve sav­cı­lar, ya tu­tuk­lan­dı; ya da! Kaç­tı­lar. Ben­zer ha­ta­lar­da dev­le­tin ge­le­ce­ği teh­li­ke­ye gir­mez mi?
Tek kul­la­nım­lık bir boş bo­ru­yu, sak­lan­mış silah gibi gös­te­ren­le­re, “TSK asi­met­rik bir sal­dı­rı al­tın­da­dır” diyen Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ ile bir­lik­te çok sa­yı­da kur­may subay se­ne­ler­ce sü­rün­dü­rül­dü. Ola­yın bir kum­pas ol­du­ğu­nu 5 yıl sonra gören o dö­ne­min baş­ba­ka­nı, bugün geniş yet­ki­li baş­kan olmak is­ti­yor.
“Bu par­la­men­ter sis­tem artık ca­nı­mı­za yetti” diyen bir Os­man­lı to­ru­nu­nun de­me­ci dahi te­le­viz­yon­lar­da yer bu­lu­yor. O da baş­kan­lı­ğa des­tek ve­ri­yor.
Dev­let, adım adım, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi­ne sü­rük­le­nir­ken kal­kış­ma ola­yı­nı, seç­ti­ği MİT Baş­ka­nın­dan değil, eniş­te­sin­den öğ­re­nen cum­hur­baş­ka­nı, baş­kan olmak için her yerde ko­nu­şu­yor. MİT baş­ka­nı da es­ki­den ol­du­ğu gibi gö­re­vi­ne devam edi­yor.
Baş­kan­lık ile yö­ne­ti­len Azer­bay­can’da baş­kan İlham Ali­yev, baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na eşini ge­tir­di. Bizim baş­kan ada­yın­dan bu ko­nu­da hiç­bir yorum gel­me­di. Da­ma­dı­nın, önce mil­let­ve­ki­li, sonra da bakan ol­ma­sı, ta­ma­men kendi bilgi ve be­ce­ri­si ile ger­çek­leş­miş­tir. Buna hiç­bir sö­zü­müz yok. Bu iki durum bir­bi­ri ile ka­rış­tı­rı­la­rak, yan­lış an­la­ma­la­ra sebep ola­bi­lir diye mi? Açık­la­ma ya­pıl­ma­mış ola­bi­lir.
“Ne is­te­di­ler de ver­me­dik” sö­zü­nü, baş­kan ada­yı­mız, Fe­tul­lah­çı­lar için söy­le­miş­tir. Demek ki! Hep, “ver­mek” ile dev­let yö­ne­ti­le­mi­yor.
AK Parti’de Tayip Er­do­ğan’dan sonra gelen ikin­ci, üçün­cü, dör­dün­cü, be­şin­ci adam var mıdır? Varsa kim­dir? Olur ya! Bir gün dik­ta­tör olup ken­di­si­ni Fe­tul­lah gibi giz­le­yen bir, ikin­ci ada­mın eline baş­kan­lık ge­çer­se, Tür­ki­ye’nin hali ne olur?
Tayip Er­do­ğan, Baş­ba­kan­lık ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de, “baş­kan” ol­ma­dı­ğı için ya­pa­ma­dık­la­rı­nı an­lat­ma­lı­dır. Ger­çek­ten, bu süreç içe­ri­sin­de neyi is­te­miş ve ya­pa­ma­mış­tır.
“Evet” de “hayır” da her Türk(Ak Parti ile Tür­ki­ye oldu) va­tan­da­şı için ana­sı­nın ak sütü gibi he­lal­dir. “Evet” ve “hayır”a fark­lı kulp tak­mak ise hiç kim­se­nin hakkı da haddi de ol­ma­ma­lı­dır. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 750