SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

FINDIKTA FİYAT


Bölge eko­no­mi­si­nin te­me­li­ni oluş­tu­ran fın­dık fi­ya­tı bütün he­sap­la­rı boz­ma­ya devam edi­yor. Öyle ki! Bir yıl önce 23 li­ra­yı bulan fiyat şu sı­ra­lar 9,5 li­ra­dır. Bakım ve top­la­ma ma­li­ye­ti dik­ka­te alın­dı­ğın­da, fın­dık üre­ti­ci­si için zor bir sü­re­ci ya­şı­yo­ruz.
1970 li yıl­lar­da­ki Ece­vit-Er­ba­kan ko­alis­yon hü­kü­me­ti dö­ne­min­den bu güne kadar, fın­dık fi­ya­tı­nın ta­kip­çi­si­yim. O yıl­lar­da, “Ne ezi­len ne ezen, in­san­ca hakça bir düzen” ve “Hal­kın umudu kara oğlan” po­li­ti­ka­sı vardı. Dev­let, fın­dık­ta taban fiyat uy­gu­lu­yor, uygun gör­me­di­ği fi­yat­ta ih­ra­ca­ta mü­sa­ade et­mi­yor­du.
1975 ve 1976 fın­dık­çı­nın altın yıl­la­rı olmuş, Ka­ra­su ve Ko­ca­ali çift­çi­si­nin bin­ler­ce­si, ka­zanç­la­rı­nın çok büyük ol­ma­sı ne­de­niy­le zirai gelir be­yan­na­me­si dü­zen­le­ye­rek, vergi ver­me­nin key­fi­ni ya­şa­mış­tı.
Son­ra­ki yıl­lar­da, mev­cut hü­kü­met­ler çift­çi­yi ez­dir­me­mek için uy­gu­la­dık­la­rı tarım po­li­ti­ka­sı ile ih­ra­ca­tı çok az ya­pa­rak, dolu de­po­lar­la ye­ni­den alım yap­mak du­ru­mun­da kal­mış­tı. 
“Fın­dık çü­rü­yor, dev­let mil­yar­lar­ca dolar zarar edi­yor” söz­le­ri ga­ze­te­le­ri süs­ler­ken, mev­cut hü­kü­met­ler geri adım at­mı­yor­du. Sonra bir gün, Fis­ko­bir­lik, bütün de­po­la­rı bo­şa­la­cak şe­kil­de yap­tı­ğı satış ile çok büyük kar sağ­la­mış­tı.
Fis­ko­bir­lik`in hü­kü­met des­tek­li fın­dık al­dı­ğı dö­nem­ler­de yıl ba­zın­da gö­rü­len za­rar­lar, iki ve üç yıl­lık he­sap­lar­da hep kar ola­rak ger­çek­leş­miş­tir. Muh­tı­ra­lı, ih­ti­lal­li geçen yıl­lar­da dahi fın­dık­çı hep ko­run­muş­tur. Bu po­li­ti­ka ile fın­dık, en çok döviz ge­ti­ren ürün olmuş, so­nuç­ta, hem fın­dık­çı hem de dev­le­ti­miz çok büyük ka­zanç­lar elde et­miş­tir.
Mev­cut ik­ti­da­rın 15 yıl önce uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu Fis­ko­bir­lik po­li­ti­ka­sı tam bir fi­yas­ko­dur. Bir tarım ko­ope­ra­ti­fi olan Fis­ko­bir­lik, uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar ile güç­süz­leş­miş, fın­dık için, pi­ya­sa de­ne­ti­mi­ni ya­pa­maz du­ru­ma gel­miş­tir. Ko­ope­ra­tif üyesi olup, fın­dı­ğı­nı ko­ope­ra­ti­fe tes­lim eden üye­ler, bi­le­rek ya da bil­me­ye­rek, pi­ya­sa de­ne­ti­mi yap­mış, daha doğru ve daha is­tik­rar­lı bir fi­ya­tın oluş­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır.
Fis­ko­bir­lik, 2005 yı­lın­da uy­gu­la­dı­ğı po­li­ti­ka ile fın­dı­ğın, 7 li­ra­dan sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­tir­miş­tir. Türk pa­ra­sı ve do­lar­da­ki enf­las­yon dik­ka­te alı­na­rak hesap ya­pı­lır­sa, 2005 deki 7 li­ra­nın kar­şı­lı­ğı, bu gün, ke­sin­lik­le 20 li­ra­nın üze­rin­de bir de­ğer­dir.
2005`den sonra 10 yıl sü­rün­dü­rü­len fın­dık çift­çi­si, hü­kü­met po­li­ti­ka­sı ile fın­dık fi­ya­tı ara­sın­da­ki iliş­ki­yi gö­re­me­miş veya gör­mez­den gel­miş­tir. 
Bu sü­reç­ler­de, Fis­ko­bir­lik içe­ri­sin­de olu­şan yö­ne­tim za­fi­ye­ti de hü­kü­met po­li­ti­ka­sı-nın başka bir so­nu­cu­dur. Pro-fes­yo­nel yö­ne­ti­ci, dev­let des­te­ği ve dev­let de­ne­ti­mi ile güç­len­di-ril­me­yen Fis­ko­bir­lik, bu gün, pi­ya­sa de­ne­ti­mi­ni yap­mak­tan ta­ma­men uzak­tır.
Va­tan­daş, ye­ter­li de­po­ya sahip ol­ma­dı­ğı ve fın­dı­ğı­nı ko­ru­ya­ma­dı­ğı için, açık hesap tes­lim et­me­yi ter­cih et­mek­te­dir. Bu durum, fın­dık sa­na­yi­ci­si­nin ih­ti­ya­cı olan ürüne ulaş­ma­sı de­mek­tir. 
Hangi ne­den­le olur­sa olsun, ta­rım­da uy­gu­la­nan po­li­ti­ka, fın­dık­çı­nın daha çok so­yul­ma­sı­na neden ol­muş­tur. Her işi­miz­de ol­du­ğu gibi buna da “Allah`ın işi” demek en büyük ce­ha­let­tir. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 806