SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

Gribal enfeksiyon-II


   Kış mev­si­min­de çok gö­rü­len grip has­ta­lı­ğı ne­de­niy­le olu­şan en­fek­si­yo­na, gri­bal en­fek­si­yon denir. Has­ta­lı­ğı oluş­tu­ran vi­rüs­le­re karşı aşı uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­sa da tam ko­ru­ma oluş­ma­mak­ta­dır. 
   Bunun ne­de­ni vi­rüs­le­rin her yıl ken­di­le­ri­ni ye­ni­le­me­si­dir. Aşı­lar, kim­li­ği be­lir­le­nen vi­rüs­le­re karşı et­ki­li ol­du­ğu için, şekil de­ğiş­ti­ren vi­rüs­ler üze­rin­de et­ki­si yok­tur. 
   Her şeye rağ­men aşı­lar­la en az %50 ko­ru­ma sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­mek, doğru kabul edi­le­bi­lir.
   Has­ta­lık et­ke­ni olan vi­rüs­ler üze­rin­de an­ti­bi­yo­tik­le­rin hiç­bir et­ki­si yok­tur. Durum böyle ol­mak­la bir­lik­te, grip ola­yın­da an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na çok sık rast­lan­mak­ta­dır.
   Dr. Emin Ba­ba­lı­oğ­lu çok uzun zaman Ka­ra­su hal­kı­na hiz­met veren bir bü­yü­ğü­müz­dü. Allah rah­met ey­le­sin, gri­bal en­fek­si­yon­da, lin­ko­sin isim­li an­ti­bi­yo­ti­ği en çok kul­la­nan he­kim­ler­den bi­ri­siy­di. 
   Yap­tı­ğı­mız soh­bet­le­rin bi­ri­sin­de, bazı dok­tor ar­ka­daş­la­rın­dan şöyle ya­kın­mış­tı. 
   “Dr. Emin Bey, ne­re­dey­se her grip has­ta­sı­na lin­ko­sin iğ­ne­si ya­pı­yor. Vi­rüs­le­re karşı an­ti­bi­yo­tik et­ki­si ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yor mu?” 
   “Ben de iğ­ne­si­ni kendi el­le­rim­le yap­tı­ğım has­ta­la­rı­mın, çok kısa sü­re­de iyi­le­şe­rek yol­la­rı­na git­tik­le­ri­ni ve bana min­net duy­duk­la­rı­nı gö­re­me­me­le­ri­ni an­la­mı­yo­rum.”
   Sözün doğ­ru­su, Grip vi­rü­sü, vü­cu­du bak­te­ri­le­rin üre­me­si­ne açık hale ge­ti­rir. Ki­şi­nin, ba­dem­cik­le­ri­nin şiş­me­si, ağız ve bo­ğaz­da koku oluş­ma­sı, bak­te­ri üre­me­si ne­de­niy­le­dir. Te­da­vi­si ge­ci­ken veya ge­rek­li te­da­vi uy­gu­lan­ma­yan has­ta­lar­da si­nü­zit, bron­şit ve za­tür­ree oluş­ma­sı kolay hale gelir.
   Grip olay­la­rın­da an­ti­bi­yo­tik kul­la­nıl­ma­sı­nın ne­de­ni, virüs ne­de­niy­le çok kolay olu­şan bak­te­ri­le­ri öl­dür­mek­tir. 
“Sevgi en iyi ilaç­tır SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI”
   Bak­te­ri üre­miş bir has­ta­ya sevgi gös­ter­mek ona yakın dur­mak mik­rop­la­rı öl­dü­rür mü? Yoksa daha çok ya­yıl­ma­sı­nı mı sağ­lar. 
   Tür­ki­ye, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne göre daha çok an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­yor­muş, bu yüz­den an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nı azalt­ma­lıy­mı­şız. 
   Hangi stan­dar­dı­mız daha iyi?
An­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın azal­tıl­ma­sı ile za­tür­ree olu­şu­mun­da­ki artış ise asıl araş­tı­rıl­ma­sı ve ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­ma­sı ge­re­ken ko­nu­dur.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 830