SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • GRİP AŞISI VE ANTİBİYOTİK

GRİP AŞISI VE ANTİBİYOTİK


Re­çe­te­ye ya­zı­lan grip aşısı, 65 yaş üstü hasta­lar­da, dev­let ta­ra­fından öde­ni­yor. Amaç, yaşlı has­ta­nın sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve gri­bal en­fek­si­yon olu­şu­mu­nu azalt­mak. Grip aşı­la­rı ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi Dünya üze­rin­de de çok geniş bir coğ­raf­ya­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki kul­la­nım oranı ise biz­den çok yük­sek­tir.
Grip has­ta­lı­ğı­na karşı aşı ge­liş­ti­ril­miş ol­mak­la bir­lik­te, bütün Dünya`da has­ta­lı­ğı ta­ma­men ön­le­mek müm­kün ol­ma­mış­tır. Bunun ne­de­ni grip has­ta­lı­ğı­na neden olan vi­rüs­le­rin, büyük oran­da, her yıl ken­di­si­ni ye­ni­le­me­si­dir. Ye­ni­len­miş yeni vi­rüs­le­re karşı ise eski vi­rüs­le­re karşı ge­liş­ti­ri­len aşı­la­rın, hiç­bir et­ki­si yok­tur.
Durum böyle ol­mak­la bir­lik­te, has­ta­lık ne­de­ni, hem ye­ni­len­miş virüs hem de eski vi­rüs­ler ol­du­ğu için, doğal ola­rak, aşılı bir has­ta­nın gribe ya­ka­lan­ma oranı daha az ol­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da ya­pı­la­cak bir kli­nik ça­lış­ma da bu du­ru­mu doğ­ru­la­ya­cak­tır. Aşı yap­tı­ran has­ta­la­rın her yıl Eylül Ayın­dan iti­ba­ren yeni aşı­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı­nın ne­de­ni, geç­miş­te yap­tır­dık­la­rı aşı­lar­la gör­dü­ğü fay­da­dır.
Kış mev­si­min­de gri­bal en­fek­si­yo­na çok ya­ka­lan­dı­ğı için sorun ya­şa­yan in­san­la­rın, Son­ba­har Mev­si­min­de aşı yap­tır­ma­la­rı, ke­sin­lik­le doğru bir dav­ra­nış­tır. “Ben zaten hasta ol­mu­yo­rum” di­yen­le­re ise söy­le­necek bir söz yok­tur. Aşı ih­ti­ya­cı da yok­tur.
Son za­man­lar­da bu ko­nu­da ya­pı­lan açık­la­ma­la­rın kafa ka­rı­şık­lı­ğı yap­tı­ğı­nı üzü­le­rek be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Aka­de­mik top­lan­tı­lar­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bazı açık­la­ma­la­rı, ka­mu­oyu ile doğ­ru­dan pay­laş­mak, is­mi­nin önün­de hangi unvan olur­sa olsun, hiç kim­se­nin, hakkı da haddi de ol­ma­ma­lı­dır.
“Grip vi­rü­sü ken­di­si­ni ye­ni­le­di­ği için gribe karşı aşı kul­la­nı­mı yan­lış­tır” cüm­le­sin­den siz ne an­lı­yor­su-nuz? Grip aşısı bir kan­dır­ma-ca­dır; Hiç­bir fay­da­sı da yok­tur. “Hiç kimse hiç­bir şey bil­mi­yor. Her şeyi ben bi­li­yo­rum. Üs­te­lik orada cıva var. Ağır metal 
İnsan­lar ölü­yor” de­di­ği­niz­de, kar­şı­nız­da­ki in­san­la­rın sizi an­la­ma­sı müm­kün de­ğil­dir.
Ben­zer bir durum, gri­bal en­fek­si­yon­da an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mın­da ya­şan­mak­ta­dır. Grip oluş­tu­ran vi­rü­se an­ti­bi­yo­tik­le­rin et­ki­si yok­tur. On­la­rı öl­dür­mez. Bun­lar doğru bil­gi­dir. Ancak, vi­rü­sün et­ki­si ile vücut di­ren­ci düş­mek­te, doğal ola­rak bak­te­ri­le­rin üre­me­si­ne açık hale gel­mek­te­dir. Böyle bir hasta ken­di­si­ni ko­ru­ya­maz ise ton­si­lit, fa­ran­jit, bron­şit, si­nü­zit, za­tür­ree veya üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı­na çok kolay ya­ka­la­nır. An­ti­bi­yo­tik de bu has­ta­lık­la­ra neden olan bak­te­ri­ler için kul­la­nı­lır. Ağır geçen grip has­ta­lık­la­rın­da, has­ta­nın ha­ya­tı, bak­te­ri­ler ne­de­niy­le teh­li­ke­li bir sü­re­ce gi­re­bi­lir. İşin ba­şın­da kul­la­nı­la­cak ilk ba­sa­mak basit bir an­ti­bi­yo­tik ile iyi­leş­me sağ­la­na­bi­lir­ken, geniş spekt­rum­lu an­ti­bi­yo­tik­le­re de ih­ti­yaç kal­maz. Teş­his ve te­da­vi biraz daha ge­ci­kir­se, dok­to­ra git­mek­le de du­ru­mu kur­tar­mak müm­kün olmaz. Bu durum, küçük bir ateşi bir bar­dak su ile sön­dür­me­yip, “yan­gın it­fa­iye­ci işi­dir” di­ye­rek, sey­re­di­len evin du­ru­mu­na ben­zer. Alev­le­rin ta­ma­men sar­dı­ğı bina sön­dü­rül­se de hasar her zaman bü­yük­tür. Grip vi­rü­sü ile olu­şan en­fek­si­yon­la­ra mü­da­ha­le edil­mez ve has­ta­lık fark­lı bo­yut­la­ra ula­şır­sa tah­ri­bat da büyük ola­cak­tır. 
An­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ile il­gi­li zor­laş­tı­rı­cı yasal dü­zen­le­me­le­rin esa­sı­nı, sağ­lık gi­der­le­ri­ne ay­rı­lan büt­çe­nin azal­tıl­ma­sı oluş­tur­mak­ta­dır. Çünkü üst so­lu­num yolu en­fek­si­yon­la­rı için kul­la­nı­lan ve bir bar­dak suyun ro­lü­nü yapan, am­pi­si­lin ile amok­si­si­lin`e karşı di­renç ge­liş­me­si­nin pra­tik hiç­bir de­ğe­ri­nin ol­ma­dı­ğı açık­tır.
Av­ru­pa ül­ke­le­ri an­ti­bi­yo­ti­ği biz­den az kul­la­nı­yor. Bunun için şu kadar mil­yar para dev-le­tin ka­sa­sın­dan çı­kı­yor ede­bi-ya­tı ise sap ile sa­ma­nın bir­bi-ri­ne ka­rış­tı­ğı yer­dir. Ağız - diş sağ­lı­ğı ola­rak, Tür­ki­ye ve Av­ru­pa kı­yas­la­ma­sı ya­pa­bi­li­yor mu­su­nuz?    
     

   
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 706