GRİP VE ANTİBİYOTİK


   Has­ta­lık et­ken­le­ri bak­te­ri, man­tar ve vi­rüs­ler­dir. Gri­bal en­fek­si­yon­la­ra neden olan ise vi­rüs­ler­dir. Vü­cu­da giren virüs, an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mın­dan et­ki­len­mez. İşte bu ne­den­le grip olay­la­rın­da an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ol­duk­ça azal­mış­tır.
Bi­li­nen bu doğru üze­rin­den ya­pı­lan yan­lış­lı­ğın bü­yük­lü­ğü, an­la­şı­lır gibi de­ğil­dir. “Gribe virüs neden ol­du­ğu için, grip olay­la­rın­da an­ti­bi­yo­tik kul­la­nıl­maz” ifa­de­si ta­ma­men yan­lış­tır. Grip has­ta­lı­ğı­nı baş­la­tan fak­tör virüs ol­mak­la bir­lik­te, ki­şi­de olu­şan has­ta­lı­ğın ne­de­ni sa­de­ce vi­rüs­ler de­ğil­dir. Vü­cu­da giren virüs ile bir­lik­te has­ta­nın di­ren­cin­de düşme mey­da­na gelir. Buna bağlı ola­rak, aynı anda, bak­te­ri­le­rin üre­me­si için çok uygun ortam olu­şur ve bak­te­ri­ler de üre­me­ye baş­lar. İşte bu ne­den­le daha baş­lan­gıç­ta has­ta­la­rın ağız ve bo­ğa­zın­da kötü ko­ku­lar olu­şur.
An­ti­bi­yo­tik­le­re ge­lin­ce, bun­lar bak­te­ri­ler üze­rin­de ol­duk­ça et­ki­li­dir. Bu ne­den­le en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rın­da za­ma­nın­da an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ile çok iyi so­nuç­lar alın­mak­ta­dır. Hatta sorun ta­ma­men çö­zül­mek­te­dir di­ye­bi­li­riz. Bu­nun­la bir­lik­te rast­ge­le an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı da doğru de­ğil­dir.
An­ti­bi­yo­tik­le­rin hep­si­ni bir ke­fe­ye ko­ya­rak yorum yap­mak da doğru ol­ma­yan bir du­rum­dur. Bu­lu­nan ilk an­ti­bi­yo­tik­ler, pe­ni­sin G ve pe­ni­si­lin V’dir. Bu­ra­dan baş­la­mak üzere yeni for­mül­ler de tü­re­til­miş­tir. Gri­bal va­ka­lar­da en çok am­pi­si­lin ve amok­si­si­lin de­di­ği­miz for­mül­ler kul­la­nı­lır. Bun­lar da basit grup an­ti­bi­yo­tik­ler ol­mak­la bir­lik­te, virüs ile bir­lik­te üre­me­ye baş­la­yan bak­te­ri­ler üze­rin­de çok et­ki­li­dir. Alev­len­me­ye ça­lı­şan bak­te­ri­nin öl­me­si­ni ve has­ta­nın da kısa sü­re­de iyi­leş­me­si­ni sağ­lar. Vi­rüs­le­re ge­lin­ce, onlar da vü­cut­ta hep ka­lı­cı de­ğil­dir. 3-5 gün sonra vü­cu­du­mu­zu terk eder. Böy­le­ce her şey yo­lu­na girer.
Asıl yan­lış olan, grip ola­yın­da an­ti­bi­yo­tik kul­lan­mak değil, has­ta­lı­ğın baş­lan­gı­cın­da geniş spekt­rum­lu an­ti­bi­yo­tik kul­lan­ma­ya baş­la­mak­tır. Bu du­ru­mu, bir bar­dak su ile sön­dü­rü­lecek ateşe, it­fa­iye hor­tu­mu ile su sık­ma­ya ben­ze­te­bi­li­riz.
Efen­dim, “an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ile di­renç ge­li­şi­yor­muş” ifa­de­si­ne ge­lin­ce, dar spekt­rum­lu basit an­ti­bi­yo­tik­le­rin kul­la­nı­la­ca­ğı grip olay­la­rın­da muh­te­me­len ge­li­şecek di­renç, has­ta­nın ile­ri­de­ki sağ­lı­ğı için önem­li bir sorun oluş­tur­maz. Çünkü an­ti­bi­yo­tik­le­rin ta­ma­mı­nı 100cm bo­yu­tun­da dü­şü­nür­sek, basit grup an­ti­bi­yo­tik­ler 1 san­ti­met­re­lik bo­yu­tu ifade eder.
An­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mın­da ma­ale­sef büyük bir yorum ha­ta­sı ya­pıl­mak­ta­dır. İşte bu ne­den­le çok geç iyi­le­şen grip has­ta­lı­ğı, za­tür­ree, si­nü­zit, bron­şit, sis­tit gibi has­ta­lık­la­ra ya­ka­la­nan hasta sa­yı­sın­da artma mey­da­na gel­mek­te­dir. Özel­lik­le de ölüm­cül ola­bi­len za­tür­ree olay­la­rın­da­ki artış dik­kat­le iz­le­ne­rek, grip­te an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 963