SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

HAYIRLI İŞLER


Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu diyor! Ki “İmam Hatip Okul­la­rı’nın sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­ca­ğız.” 
PISA(Dünya Öğ­ren­ci­le­ri­ni De­ğer­len­dir­me Sı­na­vı) sı­nav­la­rın­da OECD ül­ke­le­ri ara­sın­da so­nun­cu­yuz. Kendi di­li­ni kul­lan­ma, ma­te­ma­tik ve fen so­ru­la­rın­dan olu­şan bu sı­nav­da, tek­no­lo­ji­si iyi olan ül­ke­ler, bize göre 10 kat daha fazla soru çö­zü­yor. Bu durum, büyük oran­da imam hatip, ek­sik­li­ği­ne bağlı ola­bi­lir mi? 
Mev­cut okul­lar Tür­ki­ye’nin imam ve hatip ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mı­yor. Daha çok ça­lı­şa­rak daha çok imam ve hatip üre­tir­sek, ya­pı­lan dua mik­ta­rı ar­ta­cak, Allah da ya­pı­lan du­ala­rı geri çe­vir­me­ye­ce­ği­ne göre bütün so­ru­nu kö­kün­den çöz­müş ola­ca­ğız.
Yakın geç­miş­te, or­ta­okul 7. sı­nıf­ta bir fen öğ­ret­me­ni öğ­ren­ci­le­ri­ne test so­ru­la­rı içe­ren kâ­ğıt­la­rı da­ğıt­tık­tan sonra “Âmin” di­ye­rek el­le­ri­ni ha­va­ya kal­dır­dı.
Mun­zur bir öğ­ren­ci “Ne âmin’i hocam bun­lar Fen so­ru­la­rı”
—Ne yap­tın şa­kirt, hiç, Allah’ın izni ol­ma­dan iş gör­mek müm­kün mü? 
—An­la­dım hocam! Âmin 
Hoca Efen­di ka­set­le­ri iz­le­ne­rek ya­pı­lan iba­det­ten sonra du­alar edi­li­yor; Kar­şı­lı­ğın­da ise sınav so­ru­la­rı ge­li­yor­du. Bun­la­rın bir kıs­mı­nı hoca efen­di rü­ya­sın­da gö­rü­yor; Ba­zı­la­rı da cin­ler ara­cı­lı­ğı ile tam da sınav ön­ce­si bil­gi­sa­yar ek­ran­la­rı­na dü­şü­yor­du.
İman gücü böyle bir şeydi; Gece gün­düz ça­lış­mak ye­ri­ne, hoca efen­di pe­şi­ne ta­kı­lır­san, son anda gelen so­ru­lar­la kö­şe­yi dö­nü­yor­dun. Son za­man­lar­da bunun soru ça­la­rak ya­pıl­dı­ğı söy­le­ni­yor. 
Bu du­rum­da, bu kadar dua boşa mı git­miş olu­yor? Tam an­la­ya­ma­dım.
Son za­man­lar­da, TV ek­ran­la­rın­da çok sa­yı­da dini bütün hoca fetva ve­ri­yor. Bun­lar­dan bi­ri­si uzay araş­tır­ma­la­rı­na ta­kı­lı­yor. 
“Bo­şu­na mil­yar­lar­ca dolar pa­ra­yı bu yolda har­cı­yor­lar, ver­sin­ler bana yüz bin lira, ne var ne yok hep­si­ni on­la­ra söy­le­ye­yim.” 
Hoca efen­di­nin kabir azabı ve ce­hen­nem­den kur­tul­ma for­mü­lü ise ol­duk­ça ucuz. Duy­ma­yan­lar ola­bi­lir, sa­de­ce bin beş yüz lira, bakın! Bu ko­nu­da şöyle diyor.
“Yaz­dı­ğım, “for­mül du­ala­rı” alıp, ke­na­ra ko­ya­cak­sı­nız. An­ca­a­ak! Aile içe­ri­sin­de tem­bi­hi­ni­zi iyi ya­pa­rak, öl­dü­ğü­nüz­de, bun­la­rın kefen üze­ri­ne, tabut içe­ri­si­ne usu­lü­ne uygun ola­rak ko­nul­ma­sı ge­re­ki­yor. Unu­tul­ma­sı veya usu­lü­ne uygun ola­rak ko­nul­ma­ma­sı ha­lin­de şim­di­den söy­le­ye­yim, ver­di­ği­niz para boşa gider. O ka­da­rı­nı da siz hal­le­din. As­lın­da cey­lan de­ri­si pa­ha­lı ol­du­ğu için, ücret yük­sek çı­kı­yor. Cey­lan de­ri­si üze­ri­ne ya­zıl­ma­yan dua da geç­mi­yor. Cey­lan de­ri­si şart; hem kabir azabı, hem ce­hen­nem kor­ku­su­nu ba­şı­nız­dan atı­yor­su­nuz. Bu kadar pa­ra­ya da kat­la­na­cak­sı­nız.”
Tür­ki­ye’nin ne ma­te­ma­tik­çi ne Fi­zik­çi­ye ih­ti­ya­cı yok. Ne­fe­si kuv­vet­li derin ho­ca­la­ra ih­ti­ya­cı var. İşte bu ne­den­le ya­tı­rım­la­rı­mı­zı bu alana kay­dır­ma­lı­yız.
Hele bir de atı­lan ro­ket­le­ri ve mer­mi­le­ri ha­va­da ya­ka­la­yıp yok eden duayı keş­fe­der­sek, siz o zaman görün düş­ma­nın ha­li­ni
Al­la­hın izni ol­ma­dan hiç­bir şey olur mu Şakir? 


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 786