SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

HAYIRLI OLSUN


   Ya evet, ya da evet ola­rak yü­rü­tü­len re­fe­ran­dum so­nu­cun­da % 51 evet, %49 hayır oyu ile R.T. Er­do­ğan ve Bi­na­li’nin büyük gay­re­ti, bıçak sırtı da olsa, baş­kan­lık he­ves­li­le­ri ve ta­raf­tar­la­rı­na ka­zan­dır­mış­tır.
   Şimdi sıra re­fe­ran­du­mun so­nu­cu­nun ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­mek­tir. Par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı’nın par­ti­li ola­rak, neler yap­tı­ğı­nı ve neler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.
   Dev­le­te ait TRT te­le­viz­yon­la­rı­nın “evet” kam­pan­ya­sın­da­ki ro­lü­nü de gör­mez­den ge­le­me­yiz. Çok da ba­şa­rı­lı ol­muş­lar­dır. 
   Cum­hur­baş­ka­nı’nın yurt dı­şın­da yü­rüt­tü­ğü seçim ça­lış­ma­la­rı­nı, yurt için­de oy’a çe­vir­me­si de çok büyük ba­şa­rı­dır. Ger­gin­lik po­li­ti­ka­sı ile “Tür­ki­ye düş­man­la­rı­na fır­sat ver­me­ye­lim, bunun he­sa­bı­nı ve­re­cek­ler” gibi söy­lem­ler, yurt içe­ri­sin­de “evet” oy’una dö­nüş­müş­tür. 
   Yurt içe­ri­sin­de ya­pı­lan evet kam­pan­ya­la­rın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­nın ağır­lı­ğı da evet kam­pan­ya­la­rı­na yan­sı­tıl­mış, çok gör­kem­li tö­ren­ler dü­zen­len­miş­tir. Bu ça­lış­ma­lar da çok ba­şa­rı­lı ol­muş­tur.
   Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım, atan­dı­ğı baş­ba­kan­lık ma­ka­mı­nın hak­kı­nı ve­re­rek mey­dan­la­rı dol­dur­muş, çok yü­rek­ten ve de çok yük­sek ton­dan ko­nuş­ma­lar ile “evet” kam­pan­ya­sı­na büyük des­tek sağ­la­mış­tır. O da kendi adına çok ba­şa­rı­lı ol­muş­tur.
   Dev­let Bah­çe­li, Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de hiç yok­ken, sal­la­nan kol­tu­ğu­nu kur­tar­mak ve tam bil­me­di­ği­miz başka ne­den­ler­le, baş­kan­lık sis­te­mi­ni or­ta­ya atmış, O da kendi adına ba­şa­rı­lı ol­muş­tur.
   Mey­dan­lar ve so­kak­lar “Evet” afiş­le­ri ile dol­du­rul­muş, ka­tı­lı­mı ar­tır­mak için makam sa­hi­bi her­kes se­fer­ber ol­muş­tur. Onlar da kendi ad­la­rı­na ba­şa­rı­lı ol­muş­tur.
   Hayır’cı­la­ra salon ver­me­yen­ler, ya­pı­la­cak top­lan­tı­yı iptal eden­ler, so­pa­lı kavga çı­ka­ran­lar, so­ka­ğı sa­de­ce ken­di­le­ri için kul­la­nan­lar, onlar da ba­şa­rı­lı ol­muş­lar­dır.
   Uy­dur­ma anket so­nuç­la­rı ile va­tan­da­şı etki al­tı­na al­ma­ya ça­lı­şan medya cam­baz­la­rı da kendi ad­la­rı­na ba­şa­rı­da pay sa­hi­bi ol­muş­lar­dır.
   Bu kadar büyük ba­şa­rı­nın so­nu­cun­da % 2’lik bir fark­la evet çiler ka­zan­mış­tır. Bu kadar büyük ba­şa­rı %51’e %49 so­nu­cu­nu ge­tir­miş­tir. Baş­ka­nın de­yi­mi ile de “Atı alan Üs­kü­dar’ı geç­miş­tir.” 
Ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­riz. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 508