SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

KARNE ZAMANI


   Öğ­ren­ci­ler yarı dönem kar­ne­si­ni al­dı­lar. Kar­ne­de­ki not, sa­de­ce öğ­ren­ci­nin değil, aile­nin de ba­şa­rı­sı­nı gös­te­rir. Ev or­ta­mı­nı ders ça­lı­şan öğ­ren­ci­ye göre dü­zen­le­mek, sabah erken kal­ka­rak kah­val­tı­yı ha­zır­la­mak, hasta ol­du­ğun­da ilacı, okul­da ve so­kak­ta öğ­ren­ci­yi takip de ba­şa­rı üze­rin­de et­ki­li iş­ler­dir.
   Aile içe­ri­sin­de­ki sevgi, saygı ve duy­gu­sal­lık ba­şa­rı­ya giden yolun kal­dı­rım taş­la­rı gi­bi­dir. Her güzel olayı afe­rin ile ödül­len­dir­mek, ev or­ta­mı­nı, mu­hab­bet ve kah­ka­ha ile ne­şe­li hale ge­tir­mek de ya­rı­nın güzel gün­le­ri­nin ha­ber­ci­si­dir. 
   Aile­nin işi sorun değil çözüm üret­mek­tir. Bar­da­ğın boş ta­ra­fı­na bak­tı­ğı gibi dolu ta­ra­fı­nı da gör­mek­tir. Düş­me­den öğ­re­nil­me­di­ği­ni bil­di­ği­miz gibi yü­rü­me­nin, işin esası, önü­müz­de­ki za­ma­nı, yan­lış­lar­dan ders ala­rak şe­kil­len­dir­mek­tir.
   Her­ke­sin işi, kendi üze­ri­ne düşen gö­re­vi en iyi şe­kil­de yap­mak­tır. Tem­bel­lik yap­mak ve ma­ze­ret üret­mek, sonu kötü bi­tecek bir yola gir­mek­tir. Öğ­ren­ci­ler için yarı dö­nem­de alı­nan karne not­la­rı kötü ise artık hedef, ikin­ci ya­rı­da, bu du­ru­mu dü­zelt­mek için daha fazla ça­lış­mak­tır. Te­şek­kür alan­lar, tak­dir al­ma­yı he­def­le­me­li­dir. 
   Tak­dir alan öğ­ren­ci­ler bil­me­li­dir ki! On beş yaş gu­ru­bun­da ül­ke­mi­zin en iyi öğ­ren­ci­le­ri­nin ya­rış­tı­ğı 72 ülke içe­ri­sin­de(pısa sı­na­vı) 53 ve 54. sı­ra­da­yız.    OECD ül­ke­le­ri içe­ri­sin­de ise so­nun­cu­yuz. Üs­te­lik kap­sam­lı bir so­ru­yu çöz­me­de, Tür­ki­ye %1,6`da yer alır­ken, Av­ru­pa ül­ke­le­ri or­ta­la­ma­sı %20`dir. An­la­şı­la­ca­ğı gibi on­la­rın en iyi­le­ri bizim en iyi­ler­den 10 kat daha iyi­dir. Bu­ra­dan çıkan sonuç, iyi olan­lar, daha da iyi olmak için, daha çok ça­lış­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­ma­lı­dır.
   Li­se­ler­de, her şey olmak üzere ye­tiş­ti­ri­len öğ­ren­ci­ler, ilgi alan­la­rı­na göre en azın­dan bir şey olma gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­ma­lı­dır. Ha­ya­tın kötü ger­çek­le­rin­de hiç­bir şey ola­ma­mak da var­dır.
   Or­ta­okul ve li­se­ler­de­ki or­ta­la­ma ba­şa­rı, oku­na­cak bir yük­sek öğ­re­nim ku­ru­mu­nu veya kısa yol­dan bir mes­lek sa­hi­bi ol­ma­yı işa­ret eder. En az ça­lı­şa­rak en çok is­te­mek, hiç kim­se­nin hakkı de­ğil­dir. 
   Her yıl iki mil­yon öğ­ren­ci­nin ya­rış­tı­ğı üni­ver­si­te sı­nav­la­rın­da, bir yük­sek öğ­re­nim ku­ru­mu­na yer­leş­me­nin yolu, en az 1,5 mil­yon ki­şi­yi ge­ri­de bı­rak­mak­tan geçer. İyi üni­ver­si­te ve iyi fa­kül­te­ler için, bu re­ka­bet daha da art­mak­ta­dır.
   He­def­le­rin­de bir yük­sek öğ­re­nin ku­ru­mu oku­mak olan öğ­ren­ci­ler ve aile­ler, daha kısa zaman için­de daha iyi sonuç almak için, ara sı­nıf­lar­da­ki ba­şa­rı or­ta­la­ma­sı­nı, ke­sin­lik­le yük­sel­tecek bir gay­ret içe­ri­sin­de ol­ma­lı­dır. Pısa ve Tıms sı­nav­la­rın­da Av­ru­pa ile ara­mız­da­ki far­kın ka­pan­ma­sı, en azın­dan azal­ma­sı, daha çok ma­te­ma­tik ve daha çok fen so­ru­su yap­mak­tan geç­mek­te­dir.
   Ha­ya­tı­mı­zın en büyük keyif ve zevki, ça­lış­mak ve üret­mek­tir. Ömür kar­ne­sin­de­ki zayıf sa­yı­sı, okul kar­ne­sin­den çok daha önem­li­dir. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 833