SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

KAYIP YILLAR


   1970 Yıl­lar­dan iti­ba­ren ya­pı­lan­ma­ya baş­la­yan F.Gülen Ha­re­ke­ti`nin 1980`li yıl­lar­dan iti­ba­ren daha da or­ga­ni­ze ça­lı­şa­rak, As­ke­ri okul­lar dahil olmak üzere soru ça­la­rak, uygun gör­dü­ğü öğ­ren­ci­le­re ver­di­ği, so­ru­la­rı biz­zat alan­lar ta­ra­fın­dan açık­lan­mak­ta­dır. 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi­nin arka pla­nı­nı, yıl­lar önce as­ke­ri okul so­ru­la­rı­nı çalan, hiç hak et­me­dik­le­ri ma­kam­la­rı bu ve ben­ze­ri ne­den­ler­le dol­du­ran su­bay­lar oluş­tur­mak­ta­dır.
   Mev­cut her hü­kü­me­te yakın du­ra­rak, hır­sız­lık şe­be­ke­si­ni bü­yü­ten bu yapı, uzay­dan gelen virüs gibi ül­ke­mi­zin kırk yı­lı­na ona­rıl­ma­sı çok zor ve im­kân­sız za­rar­lar ver­miş­tir.
   2000`li yıl­lar­dan sonra ise kendi sis­tem­le­ri dı­şın­da as­ke­ri okul sı­nav­la­rı­nı ka­za­na­rak bu okul­la­ra yer­le­şen öğ­ren­ci­le­re, eği­tim adı al­tın­da iş­ken­ce prog­ram­la­rı uy­gu­la­ya­rak ölüm ve okulu bı­rak­tır­ma olay­la­rı­na neden ol­muş­tur. 
   Son kırk yılın her dö­ne­min­de var olan hü­kü­met­ler­de, iti­bar görme, AK Parti Hü­kü­met`le­ri­nin ilk on yı­lın­da en üst se­vi­ye­ye ulaş­mış­tır. Milli Eği­tim`de her dü­zey­de­ki il­köğ­re­tim okul­la­rı ve Li­se­le­rin yö­ne­ti­ci kad­ro­la­rı, bu gu­ru­ba des­tek veren öğ­ret­men­ler­den oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mış, bun­lar da “Ahde vefa” ör­ne­ği gös­te­re­rek öğ­ren­ci­le­ri­ni bun­la­rın ders­ha­ne­le­ri­ne yön­len­dir­mek gay­re­ti içe­ri­si­ne gir­miş­ler­dir. Be­yin­le­ri yı­ka­na­rak ki­şi­lik­le­ri bo­zu­lan en zeki ço­cuk­lar dahi, hoca efen­di­nin in­sa­nüs­tü bir ya­ra­tık ol­du­ğu­na inan­dı­rıl­mış­lar­dır. 
   Aynı durum, hâkim, savcı kad­ro­su­nu ele ge­çir­me­de, Em­ni­yet sis­te­mi­ni ken­di­si­ne bağ­la­ma­da, her tür ah­lak­sız ma­ha­ret kul­la­nı­la­rak ba­şa­rı ile uy­gu­lan­mış­tır.
   Bü­lent Ece­vit`in DSP Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de Genel Kur­may, F. Gülen ile il­gi­li Ece­vit`e çok kap­sam­lı bir dosya sun­muş­tur. Ece­vit Baş­ba­kan ola­rak bu du­ru­mu şöyle açık­la­mış­tır. “Bana su­nu­lan dosya çok kap­sam­lı olup çok büyük ve önem­li id­di­ala­rı içe­ri­yor­du. İnan­ma­dı­ğım için uy­gu­la­ma­ya koy­ma­dım.” 
   De­mi­rel ve Özal Hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de de küçük oy he­sap­la­rı ile Gülen eki­bi­ne yol ve­ril­miş, bugün ba­şı­mı­za gelen “Darbe Ha­re­ke­ti”nin te­mel­le­ri daha da kuv­vet­len­di­ril­miş­tir.
   Tayip Er­do­ğan Hü­kü­met­le­ri`nin iş­ba­şı yap­ma­sı ile din gö­rün­tü­sü adı al­tın­da ordu içe­ri­sin­de ya­pı­lan­dık­la­rı için iliş­ki­le­ri ke­sil­mek üzere Yük­sek As­ke­ri Şura`ya su­nu­lan dos­ya­la­ra, Tayip Er­do­ğan`ın “Şerh” koy­du­ğu bil­gi­si her­ke­sin ma­lu­mu­dur. Bu durum daha sonra atıl­ma­la­rın önünü ka­pa­tır­ken Gülen Ha­re­ke­ti`nin daha da pa­laz­lan­ma­sı­na neden ol­muş­tur.
   İşte bu “Şerh” yıl­la­rın­da, “Gülen Ha­re­ke­ti” As­ke­ri okul­lar­da, bir ta­raf­tan soru ça­la­rak, diğer ta­raf­tan kendi sis­te­mi dı­şın­da As­ke­ri okul­la­ra yer­le­şen öğ­ren­ci­le­re her tür iş­ken­ce­yi uy­gu­la­ya­rak göz­yaş­la­rı içe­ri­sin­de okul­la­rı­nı bı­rak­tır­mış, sis­te­me % 100 ora­nın­da hâkim ol­ma­ya ça­lış­mış­tır.
   On yıl gibi bir zaman sonra ise Gülen Dar­be­si ile gelen Şok, Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­kan`ı ağ­lat­mış­tır.
   Çıkar he­sap­la­rı, oy he­sap­la­rı der­ken, kırk yıl içe­ri­sin­de, ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni ku­ra­cak genç­le­rin yolu soru çal­ma­lar ile ke­sil­miş, her şeye rağ­men var olma mü­ca­de­le­si­ni ka­za­nan­lar en ah­lak­sız uy­gu­la­ma­lar­la so­ka­ğa itil­miş­ler­dir. 
    Ço­cuk­la­rı­na ge­lecek kur­mak için, bu gu­ru­bun okul ve ders­ha­ne­si­ni ter­cih eden veli ve öğ­ren­ci­le­rin bir kısmı, her tür suça bu­laş­tı­rıl­mış, aile­le­rin ge­le­ce­ği ka­rar­mış­tır. 
   De­mok­ra­tik sü­reç­te gös­te­ri­len akıl almaz ay­maz­lık, ül­ke­mi­zin kırk yı­lı­nı, te­la­fi­si müm­kün ol­ma­ya­cak şe­kil­de kir­let­miş­tir. On­lar­ca yıl, kay­bo­lup gi­der­ken, sıra ya da fa­tu­ra ödeme sı­ra­sı, kötü gi­di­şe dur di­ye­me­yen hal­kı­mı­zın ta­ma­mı­na gel­miş­tir.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 974