SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.08.2019

ON YEDİNCİ YIL


   Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si’nin ku­ru­lu­şun­dan bu güne, 17 yıl geç­miş ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ğim­de, Dünya’nın ne kadar da hızlı dön­dü­ğü­nü dü­şün­düm. 
   Şu anda il­çe­miz­de, çok sa­yı­da ga­ze­te, haf­ta­lık ola­rak, oku­yu­cu­su ile bu­lu­şu­yor. Yakın bir za­man­da ise gün­lük çıkan ga­ze­te­le­ri gör­mek müm­kün ola­bi­lir.
   2007 ve 2009 se­ne­le­rin­de, Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si’nin çok önem­li bir gö­re­vi yap­tı­ğı­na tanık olduk. Konu, Kömür Ter­mik Sant­ra­liy­di. Önce Umur-Kal­ka­van, iki yıl sonra da SU­EZ-Gü­ney Ener­ji gu­ru­bu, kömür sant­ra­li kur­mak üzere Ka­ra­su’nun ka­pı­sı­nı çal­mış­tı.
   İki gi­ri­şim­de de ilçe içe­ri­sin­de­ki ile­ti­şi­mi Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si ile sağ­la­dık. Öyle sa­nı­yo­rum ki! Ol­ma­say­dı ba­şa­rı­lı da ola­maz­dık.
   Şu sı­ra­lar­da Al­man­ya, 2035 yı­lı­na kadar ül­ke­le­rin­de mev­cut bu­lu­nan kömür ter­mik sant­ral­le­ri­nin ta­ma­mı­nı ka­pat­ma­yı plan­lı­yor.  Eğer Ka­ra­su hal­kı­nın çok du­yar­lı karşı du­ru­şu ol­ma­say­dı, bir taraf, çevre kir­li­li­ği ne­de­niy­le kömür sant­ral­le­ri­ni ka­pa­tır­ken, biz de ku­ru­yor ola­cak­tık. As­lın­da, on­la­rın söküp ke­na­ra at­tı­ğı sant­ral­ler, bizde ça­lış­ma­ya baş­la­ya­cak­tı.
   Bu gün, temiz ener­ji de­di­ği­miz, RES(rüz­gâr ener­ji sis­te­mi), GES(güneş ener­ji sis­te­mi) ku­ru­lum­la­rı çok hızlı bir şe­kil­de ar­tı­yor. Bir ta­raf­ta sa­na­yi­leş­me hızla devam eder­ken, diğer ta­raf­ta top­rak­ta, suda ve ha­va­da­ki kir­li­lik ile mü­ca­de­le de gün­dem­de­ki ye­ri­ni ko­ru­yor.
   2009 de­mok­ra­si­si ile 2019 yı­lın­da­ki baş­kan­lık sis­te­mi kı­yas­lan­dı­ğın­da hiç de iyi du­rum­da ol­du­ğu­mu­zu söy­le­ye­me­yiz. 10 yıl önce ve 10 yıl sonra, AKP, hü­kü­met ola­rak var­lı­ğı­nı sür­dü­rü­yor. Daha önce var olan baş­ba­kan­lık-cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­nin ye­rin­de, artık baş­kan­lık sis­te­mi var. 
   O yıl­lar­da­ki özgür tar­tış­ma or­ta­mı­nın bu­gün­ler­de za­yıf­la­dı­ğı­nı söy­le­mek müm­kün­dür.
   Ada­pa­za­rı Tank Palet Fab­ri­ka­sı’nın özel­leş­tir­me adı al­tın­da var­lı­ğı­na son ve­ril­me­si, Ada­pa­za­rı Şeker Fab­ri­ka­sı’nın, çift­çi­nin zor du­ru­mu­na rağ­men, yeni bir sü­re­ce gir­me­si, de­mok­ra­tik sü­re­cin doğru ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.
   Ulu­sal med­ya­nın da büyük oran­da de­ne­tim al­tı­na alın­dı­ğı ger­çe­ği or­ta­day­ken, Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si gibi yayın yapan ga­ze­te­le­rin var­lık­la­rı­nı sür­dür­me­si, de­mok­ra­si­miz ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için, önem­li bir değer ola­rak gö­rül­me­li­dir. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 186