SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

PALAVRA


   Ulus­lar arası öğ­ren­ci de­ğer­len­dir­me sis­te­mi(PISA) 15 yaş gu­ru­bun­da­ki 28 OECD ül­ke­si ara­sın­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de Tür­ki­ye son sı­ra­da yer al­mak­ta­dır. An­la­şı­la­ca­ğı gibi Türk öğ­ren­ci­ler 28. sı­ra­da yer alı­yor. 
   23 Nisan Milli Ege­men­lik ve Çocuk bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da bir ana­oku­lu mü­dü­rü-öğ­ret­me­ni öğ­ren­ci­le­ri­ne mi­zan­sen bir savaş sah­ne­si uy­gu­la­ma­sı yap­tı­rı­yor. Rol ge­re­ği ölen bir sa­vaş­çı öğ­ren­ci­nin üze­ri­ne Türk Bay­ra­ğı ör­tü­lü­yor.
   5 Yaş ço­cu­ğu­nu bü­yü­tüp sa­va­şa sokan sonra da öl­dü­ren öğ­ret­men­le­rin al­dı­ğı eği­tim-öğ­re­tim de sor­gu­lan­ma­lı­dır. Ko­nuş­ma­yı öğ­ren­di­ği için çev­re­si­ne mut­lu­luk kay­na­ğı olan ço­cu­ğu, Dünya’nın en zor işi olan savaş sah­ne­si ve ölüm ile ta­nış­tı­ra­rak ne yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ha­ya­ta daha yeni gö­zü­nü aç­ma­ya ça­lı­şan ço­cu­ğa ölümü nasıl an­la­ta­cak­sı­nız. Di­ye­lim ki! An­lat­tı­nız; Bu du­ru­mun oluş­tu­ra­ca­ğı trav­ma­nın sizin için bir önemi var mı?
   4-5 Yaş ço­cuk­la­rı­na cen­net-ce­hen­nem ve iman an­la­ta­rak ne­re­ye va­ra­cak­sı­nız. Kendi iş­le­di­ği gü­na­hı af­fet­tir­mek is­ter­ce­si­ne, ana­oku­lu ço­cu­ğu­nu ce­hen­nem ile kor­ku­tan din öğ­ret­me­ni ve ve­li­ler, psi­ko­lo­jik so­run­lu top­lu­mun en büyük mi­mar­la­rı­dır.
   Bi­rey­sel spor­lar­da yıl­dız­lar gu­ru­bun­da gös­ter­di­ği­miz ba­şa­rı­yı bü­yük­ler­de sür­dü­re­mi­yo­ruz. Erken dö­nem­de çok yo­ru­lan çocuk, sağ­lık­lı bir bü­yü­me ya­şa­ma­dı­ğı için, bü­yük­ler gu­ru­bu­na gel­di­ğin­de, ge­li­şim sü­re­ci­ni daha sağ­lık­lı ta­mam­la­yan ya­şıt­la­rı­nın ge­ri­sin­de ka­lı­yor. Köpek ile yav­ru­la­rı gü­re­şir­ken altta kal­dın he­sa­bı olmaz. Bü­yü­me sü­re­cin­de­ki spor­lar, köpek ile yav­ru­su­nun oy­na­ma­sı­na ben­zer. Yav­ru­la­ra ger­çek güreş for­ma­tı uy­gu­lar­sa­nız; Ezi­lir­ler ve bü­yü­dük­le­rin­de bek­le­di­ği­niz so­nu­cu ala­maz­sı­nız.
   2017 YGS sı­na­vın­da, doğru ya­pı­lan ma­te­ma­tik soru or­ta­la­ma­sı 5, Fen so­ru­la­rı or­ta­la­ma­sı ise 4 ola­rak açık­lan­dı. Bu ders­ler­den 40’ar soru so­rul­du­ğu­na göre ba­şa­rı oranı fen için %10, ma­te­ma­tik için ise % 12,5 dir. YGS’nin yorum ağır­lık­lı kolay so­ru­lar­dan oluş­tu­ğu dü­şü­nü­lür­se, so­nu­cun tam bir kara tablo ol­du­ğu an­la­şı­la­cak­tır.
   Kap­sam­lı bir so­ru­yu çö­ze­bil­me ora­nın­da Av­ru­pa or­ta­la­ma­sı %15-23 ara­lı­ğın­da­dır. %28 ile Sin­ga­pur ve Güney Kore lider du­ru­mun­da iken, Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı %2 yap­ma­mak­ta­dır. İşte bu ne­den­le on­la­rın üret­ti­ği te­le­fon ve bil­gi­sa­yar­la­rı kul­la­nı­yo­ruz. 
   Pa­ça­mı­zı dü­zel­te­rek, ye­ti­şen genç nü­fu­sa Dünya stan­dar­dın­da eği­tim-öğ­re­tim ver­mek ye­ri­ne, ge­ri­lim söy­lem­le­ri ile süs­le­nen düş­man ede­bi­ya­tı pa­lav­ra­sın­da, bize en yakın üç kı­ta­da, ke­sin­lik­le bi­rin­ci­yiz.
   Ayak­la­rı­nın üze­rin­de zor duran ço­cuk­la­rı savaş, ölüm ve ce­hen­nem kav­ram­la­rı ile bi­ti­rir­ken din der­sin­den sı­nı­fı hiç­bir zaman ge­çe­me­dik­le­ri için diğer ders­le­ri öğ­ren­me­ye ise sıra çok zor gel­mek­te­dir.
Muş’un Varto il­çe­sin­de imam­lık yapan Yusuf Sez­gin, namaz kıl­ma­yı öğ­ret­ti­ği öğ­ren­ci­le­ri­ne, daha önce görev yap­tı­ğı Amas­ya’da ol­du­ğu gibi cami or­ta­mı­nı ta­ma­men aça­rak, ma­te­ma­tik, tarih ve İngi­liz­ce gibi ders­ler ve­ri­yor.
Bu kadar da­ğı­nık, ba­ba­la­rı­nın da mutlu ol­ma­sı­nın çok zor ol­du­ğu bir ül­ke­de, 15 yaş gu­ru­bu ço­cuk­la­rı­nın, mut­lu­luk sı­ra­la­ma­sın­da so­nun­cu ol­ma­sı­na, ger­çek­ten söy­le­necek bir söz var mı?
Tür­ki­ye’de gün­de­mi be­lir­le­yen­le­rin pa­lav­ra at­ma­sın­dan esas ya­pı­la­cak iş­le­re sıra gel­me­si biraz zor gö­rü­nü­yor. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 657