SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.03.2019

SA­L­VAT


   Te­le­viz­yon­lar­da da çok ko­nu­şan, bir ta­ri­ka­tın büyük imamı diyor ki! 
   “Bir kişi bir sefer sa­lâ­vat ge­ti­rir­se 70 000 melek onun için se­fer­ber­dir. Bu kadar melek artık bu ki­şi­nin em­rin­de­dir. Eh! Yet­miş bin me­le­ğin em­ri­ne ve­ril­di­ği bir kulu Allah ce­hen­ne­me ko­ya­cak değil ya! Doğru cen­ne­te…
   Cen­net’te ne vardı; Hu­ri­ler, Sa­lâ­vat sa­yı­sı art­tık­ça cen­net­te­ki Huri sa­yı­sı da ar­tı­yor. En çok sa­lâ­vat en çok huri demek, beleş yok. Sa­lâ­va­ta devam, Huri bol; Ka­dın­lar duy­ma­sın, orada on­la­rın kıs­kanç­lık da­ma­rı alı­na­cak, bu ne­den­le hiç kıs­kan­ma­ya­cak­lar. İyi ki öyle, yoksa cen­net­te de ba­şı­mı­za bela olur­lar­dı.”
   Aynı imam başka bir ko­nuş­ma­sın­da şöyle diyor.
   “Ey! Ce­ma­at: Kabir azabı bizim büyük kor­ku­muz. Mün­kir ve nefir me­lek­le­ri­nin sor­gu­sun­dan Allah mu­ha­fa­za etsin. Sor­gu­ya çe­kil­mek çok kötü fakat ya­pı­la­cak üç iş­lem­le bun­dan kur­tul­mak müm­kün. Bi­rin­ci­si, bakın şu oku­du­ğum dua, ikin­ci­si ke­fe­nin üze­ri­ne ya­zı­la­cak olan bu dua, üçün­cü­sü ise cey­lan de­ri­si üze­ri­ne ya­zı­la­cak olan du­adır. Cey­lan de­ri­si ol­ma­sı şart, başka deri olmaz. Cey­lan de­ri­si pa­ha­lı, ucuz değil, ama sizi mezar aza­bın­dan kur­ta­ra­cak, bakın ge­rek­li mal­ze­me geldi ve eli­miz­de mev­cut, fi­ya­tı 1500 li­ra­dır. Her zaman ol­mu­yor, ha­be­ri­niz olsun.”
   Bu Dünya ha­ya­tı çok kısa göz açıp ka­pa­yın­ca­ya kadar ge­çi­yor. Öteki ta­raf­ta son­suz bir hayat var. Önem­li olan ora­da­ki son­suz ha­ya­tı ka­zan­mak­tır. Yan gel­di­ğin yer­den getir sa­lâ­va­tı dön kö­şe­yi hem de ebe­di­yen.
   1500 li­ra­yı ver­dik­ten sonra al­dı­ğın mal­ze­me­le­re ge­rek­li du­alar itina ile ya­zı­la­cak­tır. Pa­ha­lı ama cey­lan de­ri­si de pa­ha­lı, üs­te­lik seni mezar aza­bın­dan kur­ta­ra­cak. O kadar da olsun.
   Huri işini ayar­la­mak ise çok daha ko-lay. Ne yap­tı­ğın ne ya­pa­ca­ğın hiç önem­li değil, bir sa­lâ­vat ile yet­miş bin melek em­rin­de. Çok sa­lâ­vat çok melek ora­dan da bol mik­tar­da huri et­ra­fın­da per­va­ne 
Dünya’da ol­du­ğu gibi ça­lış­mak yok. Sah­te­kâr­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık, hır­sız­lık, in­san­la­ra ezi­yet etmek, tem­bel­lik ve mis­kin, mis­kin otur­mak da hiç önem­li değil. 
Ka­ra­su’da uzun süre nal­bur­luk yapan Dur­sun Kılıç amcam an­lat­mış­tı. “Çok kuv­vet­liy­dim. Trab­zon’da ve asker oca­ğın­da alay­da, gü­reş­te bi­rin­ci oldum. Bütün asker bit­ten kı­rı­lı­yor­duk. Av­ru­pa’dan bit ilacı geldi. He­pi­miz ölüm­den kur­tul­duk. Bana öyle ge­li­yor ki! Sa­de­ce bize olan fay­da­la­rı on­la­rı cen­net­lik yapar.” 
   Dünya’da ça­lış­mak, üret­mek, et­ra­fı­na yar­dım­da bu­lun­mak, gece gün­düz ça­lı­şa­rak fay­da­lı ürün yap­mak bey­hu­de iş­ler­den­dir. Göz açıp ka­pa­yın­ca­ya kadar ge­çecek zaman için ça­lış­mak mı? Yoksa! Son­su­za kadar ka­lı­na­cak me­kân­da hu­ri­ler­le sefa sür­mek için sa­lâ­vat ge­tir­mek mi? artık he­sa­bı siz yapın. 
   Son­suz olan ahir et âlemi için ver 1500 li­ra­yı Fatih Çar­şam­ba ima­mı­na, bir de yan gelip yat­tı­ğın yer­den sa­lâ­vat getir, kıs­kanç­lı­ğı da ol­ma­yan sa­lâ­vat sa­yı­sı kadar huri et­ra­fın­da per­va­ne olsun.
   Ne di­ye­lim! Peki! Öyle olsun.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1552