SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

SEÇİM HESABI


   24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ol­ma­sa, emek­li­ye ra­ma­zan ve kur­ban bay­ram­la­rı ön­ce­sin­de bin li­ra­lık ik­ra­mi­ye ve­ril­me­si müm­kün müydü? Madem ik­ra­mi­ye, emek­li­nin dul eşine 750 tl, maaşı diğer ya­kın­la­rın al­ma­sı ha­lin­de 500tl ödeme ya­pıl­ma­sı nedir?
   Ey va­tan­daş! Oy­la­rı biraz daha dü­şü­rün, yeni ik­ra­mi­ye­ler sı­ra­da. “Se­çim­den sonra be­del­li uy­gu­la­ma­sı için şart­lar uy­gun­dur.  Biz zaten as­ker­li­ği pa­ra­lı hale ge­tir­dik.  Asker olan ace­mi­le­rin ön saf­la­ra sü­rül­me­si müm­kün ol­ma­dı­ğın­dan her­kes as­ker­lik için baş­vu­ru ya­pa­bi­lir” Bu bir hü­kü­met açık­la­ma­sı­dır.
   Peki! Siz bir şehit ce­na­ze­sin­de, “As­ker­li­ği pa­ra­lı hale ge­tir­di­ği­miz için daha çok uzman er, uzman on­ba­şı, uzman çavuş, şehit olu­yor” di­ye­bi­lir mi­si­niz? Kim pa­ra­lı asker olu­yor? So­ru­su ile ga­ri­ban­lık ile şe­hit­lik ara­sın­da­ki yolu daha kolay gö­re­bi­lir­si­niz.
   Eğer or­ta­da ko­run­ma­sı ge­re­ken bir ülke varsa, taşın al­tın­da her­ke­sin eli ol­ma­lı­dır. Şe­hit­lik mer­te­be­si­ne her­kes ula­şa­bil­me­li­dir. Bu­ra­da da bir denge ol­ma­lı­dır.
   Dev­let Bah­çe­li’nin af öne­ri­si de çok sık tek­rar­la­nı­yor. “Eğer oyu bize ve­rir­se­niz kader kur­ban­la­rı­nı kur­ta­ra­ca­ğız” di­ye­rek ceza ev­le­ri­ne mesaj ve­ri­li­yor. Yakın geç­mi­şin bol aflı dö­ne­mi ye­ni­den olur mu? Hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.
   Bir dö­ne­min oy top­la­ma yön­te­mi “Açı­lım” olur­ken bu günün yön­te­mi ise Kan­dil’e daha çok bomba atmak. 24 Ha­zi­ran’a yak­laş­tık­ça bu süreç biraz daha hız­la­na­bi­lir.
   En son satış gören şeker fab­ri­ka­la­rı ile seçim eko­no­mi­si­ne des­tek sağ­la­dık. İlaç ya­pı­mın­da Es­ki­şe­hir Şeker Fab­ri­ka­sı­’nın üret­ti­ği etil al­ko­lü kul­lan­dı­ğı­mız gün­ler, çok ge­ri­de kaldı. Şimdi, Fran­sa’dan ithal edi­len alkol kul­la­nı­lı­yor. Tarım ve hay­van­cı­lık yer­ler­de sü­rü­nü­yor.
   Her şeye rağ­men, si­ya­set sah­ne­sin­de gör­dü­ğü­müz ger­gin ifa­de­le­rin va­tan­daş ara­sın­da kar­şı­lı­ğı yok. Reis Er­do­ğan mey­dan­lar­da bütün gücü ile se­çi­me ası­lır­ken, damat ve bakan Berat Al­bay­rak da pro­pa­gan­da ça­lış­ma­sı­na ka­tı­lı­yor. Hem bakan, hem damat, ge­ri­si sa­de­ce te­fer­ru­at.
   Her­ke­sin bir seçim he­sa­bı var­ken, va­tan­da­şın he­sa­bı ne ola­cak? Onu da san­dık­ta gö­re­ce­ğiz.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 266