SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.05.2019

SEÇİM ZAMANI


   De­mok­ra­tik sü­re­cin sağ­lık­lı yü­rü­me­si için, va­tan­da­şın, ya­şan­mış­la­rı ve ya­şa­na­cak­la­rı sor­gu­la­ya­rak, ken­di­ne göre var­dı­ğı so­nu­cu OY’a çe­vir­me­si ge­re­ki­yor.
   Bakın, bugün Fi­lis­tin’de tam bir can pa­za­rı ya­şa­nı­yor. ABD Bü­yü­kel­çi­li­ği Kudüs’e ta­şı­nın­ca “kı­nı­yo­ruz” de­meç­le­ri ha­va­lar­da uçu­şu­yor. Peki! Kı­na­mak yeter mi? Tür­ki­ye’nin en büyük müt­te­fi­kim de­di­ği ülke ABD değil mi?
   Libya dev­le­ti, de­niz­den ve ka­ra­dan iş­ga­le uğ­rar­ken Tür­ki­ye, ABD, İngil­te­re ve Fran­sa ortak ha­re­ket edi­yor­du. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri de bu güce des­tek verdi. Sonuç;    Libya’da ba­tı­nın is­te­di­ği bir yö­ne­tim ku­rul­du. Mısır’da ger­çek­le­şen bir ih­ti­lal ile batı yan­lı­sı bir yö­ne­tim mey­da­na geldi. As­lın­da, or­ta­da Büyük Or­ta­do­ğu Pro­je­si diye bir uy­gu­la­ma var. Ha­tır­la­ya­lım, Irak, kim­ya­sal silah, Sad­dam top­la­rı gibi uy­dur­ma ha­ber­ler­le işgal edil­miş, Sad­dam Hü­se­yin de or­ta­dan kal­dı­rıl­mış­tı. En son, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Esad, önce kar­de­şim Esad, sonra “Esed” olmuş ar­dın­dan, bizim de mü­da­hil olmak zo­run­da kal­dı­ğı­mız olay­lar ile Su­ri­ye Dev­le­ti böl­ge­de­ki hâ­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­miş­tir. 
   Bugün, üç gün­lük yas ilan edi­yo­ruz ve kı­na­ma de­meç­le­ri ve­ri­yo­ruz. Hü­kü­met ola­rak, Sad­dam Hü­se­yin’in asıl­ma­sı­na, Mu­am­mer Kad­da­fi’nin so­kak­lar­da sü­rük­len­me­si­ne giden sü­reç­te, ABD ile bir­lik­tey­dik. Su­ri­ye’deki iç sa­vaş­ta da ABD ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yo­ruz.
   Bu po­li­ti­ka­la­rın so­nu­cun­da mey­dan İsrail dev­le­ti­ne kal­mış­tır. 1974 Kıb­rıs Barış Ha­re­kâ­tın­da ABD am­bar­go uy­gu­lar­ken ya­nı­mız­da olan Kad­da­fi’yi dahi ABD ile bir­lik­te öl­dür­dük.
   Bu hü­kü­me­tin dış po­li­ti­ka­sı ta­ma­men sı­nıf­ta kal­mış­tır. Peki, iç po­li­ti­ka­da, şeker fab­ri­ka­la­rı­nın da sa­tı­şı­nı onay­lı­yor mu­su­nuz?  Da­rı­ça­yı­rı, çi­men­to fab­ri­ka­sın­dan ve Hür­ri­yet Köyü de taş oca­ğın­dan mah­ke­me ka­rar­la­rı ile kur­tul­ma sa­va­şı ve­ri­yor. Uy­gu­la­ma­yı yapan kim?
   Oy ve­rir­ken, geç­mi­şe ait ha­fı­za ön plana çı­ka­rıl­ma­lı­dır. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 306