SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Sınıfta kalmayın


   Büyük ser­ma­ye ömür, küçük ser­ma­ye ise pa­ra­dır. Büyük ser­ma­ye­nin bit­ti­ği yerde küçük ser­ma­ye­nin hiç­bir de­ğe­ri yok­tur. Küçük ser­ma­ye­yi gö­zü­nüz­de bü­yü­te­rek sı­nıf­ta kal­ma­yın.
   Keyif olsun diye tüt­tür­dü­ğü­nüz si­ga­ra­nın ba­ğım­lı­sı ve tir­ya­ki­si ol­ma­yın. Baş­la­dı­ğı­nız işi bi­tir­me­yi öğ­re­nin. Kur­tul­mak için ça­lış­ma­yı de­ne­yin. Ol­mu­yor bu iş diye ken­di­ni­zi sal­ma­yın. Daha ha­ya­tın ba­şın­da, si­ga­ra­dan sı­nıf­ta kal­ma­yın.
   Bir iş ye­rin­de ça­lış­ma­ya baş­la­dı­nız. Çok da keyif ver­mi­yor­sa, yeni ara­yış­lar içe­ri­si­ne gir­mek­ten kork­ma­yın. Yakın çev­re­ni­zi yor­ma­yın, her şeyi, her­ke­se sor­ma­yın, bir kö­şe­de otu­rup dur­ma­yın, beyin yo­rul­maz, dü­şün­mek­te geri kal­ma­yın, ça­lı­şı­yo­rum der­ken, ge­çi­mi­niz­de sı­nıf­ta kal­ma­yın. 
   Öğ­ren­ciy­se­niz, bütün ders­ler­den geç­mek için ça­lı­şın. Se­vi­yo­rum sev­mi­yo­rum ede­bi­ya­tı yap­ma­yın. Ön­ce­lik­li işi­niz, ça­lı­şıp sı­nı­fı geç­mek, tem­bel­lik ya­pa­rak sı­nıf­ta kal­ma­yın.
   Üç­kâ­ğıt­çı, sah­te­kâr, do­lan­dı­rı­cı ve kısa gün karı pe­şin­de koşan bi­ri­si ol­ma­yın. Dü­rüst­lük ede­bi­ya­tı ya­pan­la­ra çok da fazla bak­ma­yın, sizin pa­ra­nız­la cen­net sa­tan­la­ra, ce­bi­niz­de­ki para için dokuz takla atan­la­ra, ken­di­si­ne bak­ma­yıp bin türlü tafra atan­la­ra kan­ma­yın. Yü­zü­nü­ze her gü­le­ni dost san­ma­yın. Ken­di­ni­zi ko­ru­mak­ta sı­nıf­ta kal­ma­yın.
   Ma­te­ma­tik zor­muş, ça­lış­ma­yı de­ne­yin. Yazıp çi­ze­rek iş­lem­ler yapın. Bil­di­ği­ni­zi tek­rar edin, bil­me­di­ği­ni­ze yar­dım is­te­yin.   Unut­ma­yın ki! Yet­mez sa­de­ce ma­te­ma­tik, Fizik ve Kimya da ge­re­kir. Araş­tı­rın her şeyi, uyu­şuk, uyu­şuk dur­ma­yın, bilim var; Tek­nik var; Bu ders­ler­den de sı­nıf­ta kal­ma­yın. 
   İslam’ın şartı beş, fazla uç­ma­yın. İmkâ­nı­nız varsa yar­dım et­mek­ten kaç­ma­yın. Cen­net sa­tan­la­ra pa­ra­nı­zı saç­ma­yın. Ken­di­ni­zi bilin doğru yol­dan şaş­ma­yın. Önce vatan, gö­rev­den hiç kaç­ma­yın. Ya­pı­la­cak yar­dım, eli­niz­le olsun, dik­kat edin sakın sı­nıf­ta kal­ma­yın.
   Dünya ha­ya­tı­nı iyi kur­ma­ya bakın. Kar­nı­nız doy­sun, sır­tı­nız da sıcak olsun. Cen­net ce­hen­nem der­ken, ta­sav­vu­fun çık­ma­zın­da bat­ma­yın. Ede­bi­yat, Tarih, Fel­se­fe sizi bek­li­yor; Dünya’dan bi­ha­ber ola­rak yat­ma­yın. Ömür de­di­ği­miz şey! Kısa olsa da dik­kat edin, gay­ret edin, sı­nıf­ta hiç kal­ma­yın.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 904