SORUN NEDİR?


   Tür­ki­ye’nin ve Ka­ra­su’nun bir nu­ma­ra­lı so­ru­nu iş­siz­lik­tir. Ni­te­lik­li veya ni­te­lik­siz çok sa­yı­da kişi ve aile iş­siz­lik so­ru­nu ya­şı­yor. So­ru­nun çö­zü­mü, tarım ve sa­na­yi ala­nın­da yeni is­tih­dam sa­ha­la­rı oluş­tur­mak­la müm­kün olur. Dev­le­tin ve özel sek­tö­rün sa­na­yi ala­nın­da büyük ya­tı­rım ça­ba­la­rı içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu bilen veya duyan var mı? Yok. Dev­let de özel sek­tör de eko­no­mik den­ge­le­ri ko­ru­ya­rak gü-nü kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor.
   Gö­rü­nen o ki! Sa­na­yi ala­nın­da­ki ça­lış­ma­lar yakın bir ge­lecek için ül­ke­miz­de­ki iş­siz­li­ğe çö-züm ol­mak­tan ol­duk­ça uzak­ta du­ru­yor. Buna göre eli­miz­de­ki top­rak­la­rı, tarım alan­la­rı­nı, daha çok ve daha iyi kul­lan­mak zo­run­da­yız. 
   Hay­van­cı­lı­ğı can­lan­dır­mak için ya­pı­lan ça­ba­lar da bazı den­ge­le­rin bo­zul­ma­sı ne­de­niy­le ye­ter­siz ka­lı­yor. Bu alan­da kar­lı­lık oluş­ma­sı için mera kul­la­nı­mı, ol­maz­sa-ol­maz ola­rak gö­rü­nü­yor. Kar-kış ve çok soğuk ha­va­lar dı­şın­da, bü­yük­baş veya kü­çük­baş hay­van­la­rı, ka­pa­lı or­tam­da hazır yem ile bes­le­ye­rek kar­lı­lık sağ­la­mak müm­kün de­ğil­dir. Kul­lan­dı­ğı­nız kaba yem­le­ri kendi ara­zi­niz­den elde et­se­niz dahi yine de eko­no­mi­yi kur­ta­ra­mı­yor­su­nuz. Çünkü ekim iş­le­mi, biç-me, top­la­ma, ku­rut­ma, balya ya­pı­mı, yük­le­me, in­dir­me gibi iş­lem­ler­de ya­pı­lan har­ca­ma­lar, saman ve yonca fi­yat­la­rı­nı ol­ma­sı ge­re­ke­nin üze­ri­ne çı­ka­rı­yor.
   Buna göre hay­van­cı­lı­ğı kur­tar­ma­nın yolu, me­ra­la­rı ko­ru­mak, yeni mera alan­la­rı oluş­tur­mak, köy­ler­de çok par­ça­lı du­rum­da­ki ara­zi­le­rin bir­leş­ti­ril­me­si için dev­let eliy­le pro­je­ler oluş­tur­mak ve hay­van­la­rın, yılın büyük kıs­mın­da do­ğa­da ya­yı­lım ya­pa­rak ken­di­si­ni do­yur­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si kırsaldaki tarla yol­la­rı­nın ya­pı­mı için vatan-daştan ya­pı­lan mas­raf­la­ra %50 ora­nın­da katkı is­ti­yor. Bütçe diyor; güç diyor; eko­no­mi diyor.
   Bu haf­ta­nın mec­lis gün­de­min­de bir tane Da­rı­ça­yı­rı’nda, bir tane ilçe mer­ke­zin­de olmak üzere iki tane ar­sa­nın sa­tı­şı ile İhsa­ni­ye Ma­hal­le­si’ndeki 122 bin 800 met­re­ka­re sulak mera ala­nı­nın ni­te­li­ği­nin de­ğiş­ti­ril­me­si var. Ge­rek­çe, hay­van pa­za­rı, lo­jis­tik mer­ke­zi ve muh­te­lif kamu ya­tı­rım­la­rın­da kul­lan­mak ola­rak açık­la­nı­yor.
   İhsa­ni­ye’de Kum Ma­hal­le ola­rak bi­li­nen yer­le­şim alanı içe­ri­sin­de park ve tu­rizm amaç­lı ola­rak da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lecek eko­no­mik de­ğe­ri yük­sek bir alan, mera vas­fın­dan çı­ka­rıl­mak is­te­ni­yor. Or­ta­da düz­gün bir proje yok. 
   Günü kur­tar­mak için ha­zır­la­nan for­mül­le­rin Ka­ra­su’nun ge­le­ce­ği­ne kat­kı­sı ne ola­cak? Me­ra­sı­nı elin­den al­dı­ğın köylü için hangi kat­kı­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz? Çift­çi­nin de eko­no­mi­si yüz gül­dür­mü­yor. Bu bir koyun can der­din­de kasap et der­din­de hi­kâ­ye­si­dir. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 18