SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 24.05.2019

SORUN NERDE


   Bir ta­raf­tan yü­rü­dü­ğü­müz so­kak­la­rın temiz ol­ma­sı­nı is­ti­yor, diğer ta­raf­tan eli­miz­de faz­la­lık gör­dü­ğü­müz her şeyi so­ka­ğa atma hak­kı­mız ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Si­ga­ra iz­ma­ri­ti, her tür çe­kir­dek ka­bu­ğu, ele geçen, işe ya­ra­maz her tür kâğıt par­ça­sı ve meyve ar­tık­la­rı, her­kes ta­ra­fın­dan so­ka­ğa atı­la­bi­lir. 
   Boş poşet ve pet su kap­la­rı, iş gö­rül­dük­ten sonra, hemen bu­lu­nu­lan yere atı­lır. 
   Bu ko­nu­da du­yar­lı olan­lar sa­ye­sin­de çöp içe­ri­sin­de bo­ğul­mu­yo­ruz. Bu­ra­sı doğru ancak; cadde ve so­kak­la­rın kötü kul­la­nı­mı ne­de­niy­le kirli me­kân­lar­da do­la­şıp du­ru­yo­ruz. 
   So­ka­ğa atıl­ma­sın da ne olsun?
   Her­kes atı­yor; Ben de ata­rım.
   Her­kes bir çöp atar­sa, te­miz­le­necek bin­ler­ce çöpün sü­pü­rül­me­si ge­re­ki­yor. Bir de so­ka­ğa tü­kür­me alış­kan­lı­ğı olan­lar var. Bun­lar­dan baş­la­mak üzere so­ka­ğı kir­le­ten her­kes için ke­sin­lik­le çözüm üre­til­me­si ge­re­ki­yor.
   So­kak­ta yü­rür­ken kü­für­lü ko­nuş­mak, üs­te­lik bunu yük­sek sesle söy­ler­ken bir iş gör­dü­ğü­nü san­mak, tam bir ce­ha­let ör­ne­ği­dir. Buna da çözüm ge­re­ki­yor.
İki kişi, kendi ara­la­rın­da­ki bir ko­nu­yu, üçün­cü ki­şi­ler du­ya­cak şe­kil­de tar­tış­mak bir yana, bütün ma­hal­le­yi veya so­ka­ğı ayağa kal­dı­ra­cak şe­kil­de ya­pı­yor­sa, bun­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si­ne de emek ver­mek ge­re­ki­yor.
   Sorun yorum ya­pa­ma­mak­tan ge­çi­yor.
   Her­kes so­ka­ğa bir çöp atar­sa çöp­lük­te do­la­şı­rız.
   Her­kes gü­rül­tü ya­par­sa, gü­rül­tü­den sağır olu­ruz.
   Her­kes so­ka­ğı kötü kul­la­nır­sa pis­lik­te bo­ğu­lu­ruz.
   Üni­ver­si­te giriş sı­na­vı­nın ilk ba­sa­ma­ğı olan YGS’de or­ta­la­ma ola­rak, 40 ma­te­ma­tik so­ru­su­nun 5’i, 40 fen so­ru­su­nun 4’ü doğru çö­züm­len­miş­tir. Genel ola­rak kolay so­ru­lar­dan olu­şan YGS sı­na­vın­da, 10 so­ru­dan 1 ta­ne­si­ni doğru ya­pa­bi­len, ma­te­ma­tik –fen or­ta­la­ma­mız var. 
   Bir ta­raf­ta so­ka­ğın mev­cut du­ru­mu, diğer ta­raf­ta üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na giren öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı or­ta­la­ma­sı. Dünya ile ya­pı­lan hangi ya­rı­şın bi­rin­ci­si olma şan­sı­mız var­dır. Bir ta­raf­ta tem­bel­lik, öteki ta­raf­ta ise her çeşit da­ğı­nık­lık var. 
   Kap­sam­lı bir so­ru­yu çö­ze­bil­me ora­nın­da Av­ru­pa or­ta­la­ma­sı %20 Güney Kore % 28 Tür­ki­ye İse %1,6 ol­du­ğu­na göre, Tek­no­lo­ji­si iyi ül­ke­le­re göre 10’da 1 ora­nın­da dahi de­ği­liz. 
   Bu ül­ke­nin iyi yer­le­re gel­me­si için, gi­di­lecek çok yol, ya­pı­la­cak çok iş var. İşin özü, bütün alan­lar­da pa­ça­yı dü­zelt­me­miz ge­re­ki­yor. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 568