SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

SÜPER TÜRKİYE II


   Büyük ağa­cın fi­da­nı, yeni bir büyük ağa­cın ha­ber­ci­si­dir. Türk mil­le­ti, ta­ri­hin büyük ağaç­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Kıyas yap­mak ge­re­kir­se Rusya, İngil­te­re, Çin, Tür­ki­ye’nin ya­rış­ma­da­ki ra­kip­le­ri­dir. Geç­miş­te böyle ol­muş­tur. Ge­le­cek­te de muh­te­me­len böyle ola­cak­tır.
   Ül­ke­mi­zin ti­ca­ri po­tan­si­ye­li, dil bir­li­ği içe­ri­sin­de ol­du­ğu­muz Türki Cum­hu­ri­yet­ler ve Din Bir­li­ği içe­ri­sin­de ol­du­ğu­muz İslam ül­ke­le­ri ile fark­lı bir di­na­miz­me sa­hip­tir.
   Bil­gi­sa­ya­rı biz üret­me­dik ancak, Dünya stan­dar­dı­nın üze­rin­de kul­la­nı­yo­ruz. Ec­za­ne­ler­de ilaç ve­ril­me­si hasta re­çe­te­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı 1999 yı­lın­dan iti­ba­ren bil­gi­sa­yar ile ya­pıl­mak­ta­dır.
   Oto­mo­bil­de marka ürü­nü­müz yok ancak her tür mo­to­ru, ak­tar­ma or­gan­la­rı­nı ya­pa­rak, ka­ra­yo­lun­da yü­rü­tü­yo­ruz. Ka­ra­su sa­na­yi­sin­de ya­pı­lan pır-pır mo­tor­lar böyle yü­rü­yor. Ka­por­ta, bu işin te­fer­ru­atı­dır.
Tür­ki­ye’nin özel sek­tö­rü, her alan­da iyi bir bü­yü­me sü­re­ci içe­ri­sin­de­dir. İçe­ri­de ve dı­şa­rı­da çok sa­yı­da bilim ada­mı­mız var­dır. 
   İçe­ri­de­ki sağ­lık­lı bü­yü­me, ülke dı­şın­da ça­lı­şan uz­man­la­rı­mı­zın geri dö­nü­şü ile daha da güzel yer­le­re ta­şı­na­cak­tır.
   En son, bir Ame­ri­kan üni­ver­si­te­sin­de, kan­ser hüc­re­le­ri üze­rin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma ile Prof. Aziz San­car Nobel Kimya ödü­lü­nü al­mış­tır. “Ben bir Tür­küm” di­ye­rek ba­şa­rı­sı­nı Türk Va­tan­daş­la­rı ile pay­laş­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu biz­ler­le ya­şa­dı. Al­dı­ğı ödül ile Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nin ku­ru­cu li­de­ri Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ara­sın­da bağ­lan­tı kur­ma­sı ise vefa gös­ter­me­nin en güzel ör­ne­ğiy­di.
   Cum­hu­ri­yet ile bir­lik­te iyi bir filiz ola­rak bü­yü­yen bu dev­le­tin, daha güzel yer­le­re ta­şın­ma­sı için, zarar gör­me­me­si ge­re­ki­yor. İyi ko­run­ma­sı ha­lin­de ka­sır­ga­la­ra da karşı ko­ya­bi­lecek olan bu filiz, hızla bü­yü­mek­te­dir. Bu da ül­ke­yi idare eden lider kad­ro­nun akıl­lı ha­re­ket et­me­si ile müm­kün­dür.
   Bu sü­re­cin doğru ya­şan­ma­sı için, ön­ce­lik­le, si­ya­set uğ­ru­na hukuk yok edil­me­me­li­dir. Em­ni­yet ve hukuk sis­te­mi doğru ça­lış­tı­rıl­ma­lı­dır.
   İçe­ri­de ve dı­şa­rı­da daha so­rum­lu bir si­ya­si üslup kul­la­nıl­ma­lı­dır. Yan­lış si­ya­set ile Tür­ki­ye’nin savaş or­ta­mı­na gi­ri­şi her açı­dan kayıp de­mek­tir. 
Tür­ki­ye’nin güç­len­me­si, mev­cut si­ya­si ve eko­no­mik po­tan­si­ye­li­ni iyi kul­la­na­cak du­ru­ma gel­me­si, Dünya’ya tek­no­lo­ji satan çok sa­yı­da ülke için büyük kayıp de­mek­tir. Al­man­ya da bun­lar­dan bi­ri­si­dir. Bu gün, Alman mec­li­sin­den geçen Er­me­ni Soy­kı­rım Ta­sa­rı­sı­nın ge­ri­sin­de de Tür­ki­ye’yi tö­kez­let­me­ye dönük ça­lış­ma­la­rı ara­mak ge­re­kir. 
   İç barış ve kar­deş­lik or­ta­mı, ül­ke­mi­zin yeni ufuk­la­ra yel­ken aç­ma­sı de­mek­tir. Bu ül­ke­de ya­şa­yıp, bu du­rum­dan zarar gö­recek hiç­bir Türk va­tan­da­şı yok­tur.
   Al­lah’a inan­ma­da gös­te­ri­len iman ruhu, tek­no­lo­ji ve araş­tır­ma için de kul­la­nıl­ma­lı­dır. 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 867