SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

Taciz ve tedbir


10–18 yaş ara­lı­ğı er­gen­lik dö­ne­mi, 15–25 yaş ara­lı­ğı ise genç­lik dö­ne­mi­dir. İlköğ­re­tim aşa­ma­sın­da büyük oran­da aile de­ne­ti­mi ile ye­ti­şen ço­cuk­lar, son­ra­ki yıl­lar­da, ka­zan­dık­la­rı okula göre aile­den uzak­la­şa­bil­mek­te­dir.
Bü­yü­me sü­re­ci­nin her aşa­ma­sın­da her­ke­sin, ço­cuk­la­rı­nı ko­ru­mak ve kol­la­mak so­rum­lu­lu­ğu hep var­dır. Her şeye rağ­men çocuk is­tis­ma­rı­nın mi­ni­mi­ze edil­me­si ve ola­bil­di­ğin­ce azal­tıl­ma­sı için, akıl­lı ve sağ­lık­lı ye­tiş­kin­le­rin çevre du­yar­lı­lı­ğı­na, daha çok ih­ti­ya­cı­mız var­dır.
En çok ya­pı­lan ha­ta­lar­dan bi­ri­si, kendi ço­cu­ğu­nu melek gibi ko­ru­yan aile­nin başka ço­cuk­lar için çok du­yar­sız ol­ma­sı­dır. Hatta onlar için her tür ya­kış­tır­ma­yı ya­pa­bil­me­si­dir.
Sizin ço­cuk­la­rı­nız ne kadar temiz ve masum ise baş­ka­la­rı­nın ço­cuk­la­rı da öy­le­dir. İnsan­la­rın aile içe­ri­sin­de olan so­rum­lu­luk­la­rı aile dı­şın­da da devam et­me­li­dir. Ya­şa­dı­ğı­mız çev­re­nin daha gü­ve­ni­lir ol­ma­sı, ak­lı-se­lim in­san­la­rın çevre du­yar­lı­lı­ğın­dan geç­mek­te­dir.
Ken­di­le­ri­ni ko­ru­ma ka­bi­li­ye­ti ol­ma­yan ço­cuk­la­rın, ya­şa­dık­la­rı her or­tam­da ra­hat­sız edil­me­le­ri ve is­ten­me­yen olay­lar­la kar­şı­laş­ma­la­rı müm­kün ol­du­ğu­na göre, sağ­lık­lı ye­tiş­kin­ler, bu­lun­duk­la­rı or­ta­mı daha dik­kat­li iz­le­me­li­dir. 
Ço­cuk­la­rı ko­ru­mak için;
Aile, ço­cuk­la­rı­na sev­di­ği­ni belli et­me­li ve on­la­rı din­le­me­li­dir.
Dur­gun­luk oluş­ma­sı ve okul ba­şa­rı­sın­da­ki büyük dü­şüş­le­rin arka planı araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­la­rı, si­ga­ra ve esrar gibi kötü alış­kan­lık­lar­dan ko­ru­mak için, de­ğiş­tik­le­ri kı­ya­fet­le­rin cep­le­ri­ne dik­kat etmek de işi­mi­zi ko­lay­laş­tı­ra­bi­lir. 
Ço­cuk­la­ra, so­run­la­rı­nı pay­laş­ma öğ­re­til­me­li­dir.
Ço­cu­ğun so­run­la­rı­nı pay­la­şa­ca­ğı kişi en çok gü­ven­di­ği ol­ma­lı­dır. En gü­ve­ni­len kişi, anne, baba dı­şın­da bi­ri­si ola­bi­lir. Çünkü ya­pı­lan yan­lış, ce­za­lan­dır­ma veya kızma ne­de­niy­le, so­run­lar, baş­ka­la­rıy­la daha kolay pay­la­şı­lır.
Pay­la­şı­la­cak kişi, hala, dayı, teyze, amca, yenge, ar­ka­daş veya bir öğ­ret­men ola­bi­lir. 
Pay­la­şı­mın ger­çek­leş­me­si, so­ru­nun %50 ora­nın­da çö­zül­me­si de­mek­tir. Aile­yi de aşan so­run­lar­da, polis, jan­dar­ma ve sav­cı­lık, her­ke­sin ak­lı­nın bir kö­şe­sin­de ol­ma­lı, ge­rek­ti­ğin­de on­lar­dan da ra­hat­lık­la yar­dım is­ten­me­li­dir.
Kan­ser has­ta­lı­ğın­da da ol­du­ğu gibi erken teş­his hayat kur­ta­rır. Erken ha­re­ke­te geç­mek, zarar gör­me­yi gi­de­rir, so­ru­nun çö­zü­mü­nü, her zaman ko­lay­laş­tı­rır. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1104