SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

Teşhis Tedavi İlaç


   Has­ta­lı­ğın iyi­leş­ti­ril­me­sin­de teş­his kon­duk­tan sonra re­çe­te ya­zı­la­rak ilaç uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­lir. Re­çe­te­ler, E re­çe­te (şif­re­li) ve ma­nü­el (el ile ya­zı­lan re­çe­te­ler) ola­rak dü­zen­le­nir. El ile ya­zı­lan re­çe­te­le­rin üze­rin­de “sis­tem­le­rin ça­lış­ma­ma­sı ne­de­niy­le E re­çe­te dü­zen­le­ne­me­miş­tir” ifa­de­si ya­zı­la­rak onay­la­nır. Son ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­re göre, Bu re­çe­te­le­rin üze­rin­de baş­he­kim onayı ol­ma­sı şartı da ge­ti­ril­miş­tir. Bu ona­yın ol­ma­dı­ğı re­çe­te­ler ec­za­ne­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­ya­cak­tır. 
   Kim? ne derse desin, bu durum, has­ta­nın ilaca ulaş­ma­sı­nı zor­laş­tı­rı­cı bir fak­tör­dür. Has­ta­nın kaşe pe­şin­de koş­ma­sı veya kaşe yap­tır­ma­yı unut­ma­sı, ikisi de ilaca erken ulaş­ma­ya en­gel­dir.’
Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken esas dü­zen­le­me E re­çe­te­ler üze­rin­de ol­ma­lı­dır. E re­çe­te­ler iki şe­kil­de dü­zen­len­mek­te­dir. Bi­rin­ci gurup, ilaç­la­rın adı ve kul­la­nı­mı da olan­lar, ikin­ci gurup ise ‘sa­de­ce şif­re­si ya­zı­la­rak has­ta­ya ve­ri­len re­çe­te­ler.
   Ec­za­ne­le­rin çokça ya­şa­dı­ğı so­run­lar­dan bi­ri­si de “sis­tem­le­rin ça­lış­ma­ma­sı­dır” İşte bu du­rum­da, re­çe­te ola­rak, sa­de­ce elin­de­ki şifre ile ec­za­ne­ye gelen hasta veya ya­kı­nı­nın ilaca hiç­bir şe­kil­de ulaş­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Böyle bir du­rum­da “Ben sos­yal gü­ven­lik hak­kım­dan vaz­geç­tim. Siz bana ilaç­la­rı­mı verin” diyen has­ta­ya, “ bu­ra­da ilaç yaz­mı­yor” diyen ec­za­cı­nın ya­şa­dı­ğı güç­lük de ayrı bir ko­nu­dur. 
   Sonuç ola­rak, sa­de­ce “şifre” ya­zı­la­rak dü­zen­le­nen E re­çe­te for­ma­tın­dan, ilaç isim­le­ri­nin de ya­zıl­dı­ğı E re­çe­te dü­zen­le­me­si­ne ge­çil­me­si ge­re­kir. Böyle ol­du­ğun­da, sis­tem ça­lış­ma­sa dahi hasta re­çe­te­de ya­zı­lan ilacı gö­recek ve bu ilaca ula­şa­bi­le­cek­tir.
   Ko­nuy­la il­gi­li bir ger­çek hi­kâ­ye­yi si­zin­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
   “-Ec­za­cı bey! Hasta oldum dok­to­ra git­tim. Ve­ri­len re­çe­te­de­ki ilaç­la­rı aldım. Ara­dan 20 gün geçti ve hiç­bir iyi­leş­me ol­ma­dı.”
   -İlaç­la­rın kul­la­nı­mı­na özen gös­ter­di­niz mi? Kul­la­nış şekli ve sa­at­le­ri dik­ka­te al­dı­nız mı? 
   “-İlaç­la­rı hiç kul­lan­ma­dım”
    -İyi de siz hiç­bir şey yap­ma­mış­sı­nız. Bu du­rum­da nasıl iyi­leş­me­yi dü­şü­nü­yor­su­nuz? 
“-Dik­kat edin be­ye­fen­di bana ha­ka­ret edi­yor­su­nuz. Siz bana nasıl hiç­bir şey yap­ma­mış­sı­nız di­yor­su­nuz. Beni hiç de dik­kat­li din­le­me­miş­si­niz. Hasta olur olmaz yola çık­tım. Dok­to­ra git­tim. Re­çe­te­mi aldım. İlaç­la­rı­mı aldım. ‘Ben sa­de­ce kul­lan­ma­dım.’
-  -Özür di­le­rim. Ben sa­de­ce son kıs­mı­na dik­kat et­mi­şim. As­lın­da siz % 80 ora­nın­da bu işi hal­let­miş ol­ma­nı­za rağ­men bir sonuç ala­ma­mış­sı­nız. Bu du­rum­da ye­ni­den dok­to­ra git­mek ge­re­ki­yor. Dik­kat edin! İyi an­la­tın. Ec­za­cı ola­rak benim an­la­ya­ma­dı­ğım gibi dok­tor da an­la­maz ve hata ya­pa­bi­lir. 
   Ya­pı­lan ya­sa­lar dü­zen­le­me­le­re göre, has­ta­nın ilaca ula­şı­mı­nın ge­cik­me­si çok da önem­li değil. Has­ta­nın evden çık­ma­sı ile te­da­vi zaten baş­la­mış ol­mu­yor mu? 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 798