SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

UÇ­MA­DAN


   “Önem­li olan cen­net ha­ya­tı­dır. 2 sa­at­lik Dünya ha­ya­tı mı? Ebe­di­yen ka­la­ca­ğın cen­net mi? han­gi­si için ça­lış­mak ge­re­kir. Hep bu Dünya için ça­lı­şı­yor­su­nuz. Esas önem­li olan ölüm­den son­ra­ki ha­yat­tır; Onun için ça­lış­mak ge­re­kir. Dünya iş­le­ri­ni ve ça­lış­ma­la­rı­nı bı­ra­kın”
   Bu, dünya iş­le­ri­ni bı­ra­ka­lım di­yen­ler, bir de ba­kı­yor­su­nuz; Ey ce­ma­at di­ye­rek yar­dım is­ti­yor. Dünyada ça­lış­ma­nın bo­şu­na ol­du­ğu­nu söy­le­mek, biraz ça­lı­şa­nı uyu­şuk­lu­ğa, ça­lış­ma­ya­nı ise aç­lı­ğa mah­kûm eder. İşin sırrı den­ge­de ol­mak­la bir­lik­te, ön­ce­lik, ya­şa­dı­ğı­mız Dünya için ça­lış­mak­tır. Kar­nı­mı­zı do­yur­ma­mız üs­tü­mü­zü gi­yin­me­miz ge­re­ki­yor. Bu­ra­da iba­det ikin­ci sı­ra­da­dır. Ancak, her zaman iyi ni­yet­li ve dü­rüst olmak bi­rin­ci sı­ra­da­dır. 
   “Ev yap­tır­mak için para bi­rik­ti­ri­yor­dum. Bir soh­bet­te bun­dan bah­set­tim. Et­ra­fım­da­ki­ler söze gi­re­rek hemen baş­la­ma­mı söy­le­di­ler. He­sa­bı­mın tut­ma­dı­ğı­nı, pa­ra­mın yet­me­di­ği­ni, biraz daha bek­le­mem ge­rek­ti­ği­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor­dum. Dü­şün­me­ye gerek yok, hiç merak etme, ev ya­pa­na, iş ku­ra­na, Allah yar­dım edi­yor. Sen bun­la­rı bil­mi­yor musun?” di­ye­rek hemen baş­la­mam ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ler. Öyle ya! Bu kadar insan yan­lış ko­nu­şu­yor ola­maz­dı. Ha­ta­yı bu­ra­da yap­tım. Allah yar­dım edecek diye biraz da borç­lan­dım. Bak kar­de­şim yar­dım filan gel­mi­yor. Her­kes he­sa­bı­nı ken­di­ne göre yap­sın. Allah yar­dım edecek diye he­sap­sız iş yap­ma­ma neden ol­du­lar. Bana so­rar­sa­nız, düş­ma­nı­nız varsa eğer, ona, Allah yar­dım edecek diye borç­la­na­rak ev yap­ma­sı­nı tav­si­ye edin. Bu kişi kesin kan­ser ola­cak­tır.”
   Ger­çek­ten de bana bu hi­kâ­ye­yi an­la­tan kişi ma­ale­sef kan­ser­den öldü.
   Li­se­yi bi­tir­mek üzere olan bir genç kız ile TV’de prog­ram ya­pı­lı­yor. “Güzel kız ol­du­ğu­mu gören bir öğ­ren­ci ve­li­si, beni oğlu için dü­şü­nü­yor gibi sor­gu­lu­yor­du. O arada sı­ra­la­ma­da ka­çın­cı­sın diye sordu. Sı­ra­la­ma! Ne sı­ra­la­ma­sı diye dü­şü­nür­ken, üni­ver­si­te­ye giriş sı­ra­la­ma­sı di­ye­rek ek­le­di. Şu kısa Dünya ha­ya­tı­nı ne ile dol­du­ru­yo­ruz gö­rü­yor mu­su­nuz?” 
   Ya­pım­cı da des­tek ve­ri­yor; “Ne önemi var sı­ra­la­ma­nın, in­san­la­rı sı­ra­ya koy­mak! ha! ha! ha! Bun­lar ne yap­tık­la­rı­nı sa­nı­yor. İnsan, Dünya ha­ya­tı­nı değil cen­ne­ti dü­şü­ne­rek ya­şa­ma­lı. Neyin sı­na­vı?” Cevap: Çok kısa bir Dünya ha­ya­tı için her şey­den elini çe­ke­rek, gece gün­düz ça­lı­şa­cak­sın; ola­cak iş de­ğil­dir bu. İşte biz bunu an­la­ta­mı­yo­ruz. Asıl işi­mi­zin ebedi ka­la­ca­ğı­mız cen­net için gay­ret, ol­du­ğu­nu an­la­ta­mı­yo­ruz. 
   Al­la­hın bize yar­dı­mı­na ge­lin­ce; Ver­di­ği ömür, sağ­lık­lı bir beden ile eli­miz­de ve ko­lu­muz­da olan kuv­vet, dü­şü­nen bir beyin, gören bir göz, işi­ten bir kulak, Güneş, Ay, top­rak, seb­ze­ler mey­va­lar, ve sa­ya­cak­la­rı­mız­dan daha faz­la­sı hep bizim için. Bun­lar ol­ma­sa hiç­bi­ri­si olmaz. 
   Adı ne olur­sa olsun, bi­rin­ci işi­miz ça­lı­şa­rak ayak­ta kal­mak­tır. Sonra di­ğer­le­ri gelir. 
Din Der­sin­den sı­nı­fı ge­çe­lim ki! Fen, Ma­te­ma­tik, Tarih, Coğ­raf­ya, Fel­se­fe ve Ede­bi­ya­ta da sıra gel­sin. 
   Olay­la­ra, uç­ma­dan doğru teş­his koy­mak ge­re­ki­yor.
Kap­sam­lı bir so­ru­yu çö­ze­bil­me oranı, Av­ru­pa’da %15–24 Güney Kore’de %28 Tür­ki­ye’de ise % 2’dir.   Ebedi ka­lı­na­cak cen­net adına da olsa va­tan­da­şa na­si­hat ve­ren­le­rin daha dik­kat­li ol­ma­sı ge­re­ki­yor. 
   Ba­bam­dan bir öğüt;
   “Hiç­bir iba­de­tin af­fet­ti­re­me­ye­ce­ği gü­na­hı, ça­lış­mak af­fet­ti­rir.” Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1627