ÜRETMEDEN OLMAZ


   “Ça­lış­ma­dan yo­rul­ma­dan rahat ya­şa­ma­nın yol­la­rı­nı ara­yan ulus­lar önce onur­la­rı­nı, sonra öz­gür­lük­le­ri­ni, daha sonra da ge­le­cek­le­ri­ni kay­be­der­ler.” Önce bil­gi­ye ulaş­mak için, sonra da o bil­gi­yi kul­lan­mak için emek ve­re­ce­ğiz. Söz, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’e ait­tir.
   Her­kes kendi ala­nın­da daha çok ça­lı­şa­cak, iş be­ğen­me­mek yok, yo­rul­dum yok, ma­ze­ret yok, daha çok gay­ret­le daha iyi sonuç alı­na­ca­ğı ke­sin­dir. 
   Ön­ce­lik sı­ra­sı okul­la­rı­mız­da­ki eği­tim­dir. Eği­ti­min dünü ile bu­gü­nü ara­sın­da daha iyi bir rota ol­ma­sı ge­re­kir­ken, ye­rin­de say­mak bir yana, ge­ri­ye doğru bir gidiş ol­du­ğu ger­çe­ği­ni gör­me­mek, bu ül­ke­ye ya­pı­lan en büyük iha­net­tir. 
   Her alan­da, iş­ba­şı yapan ki­şi­le­rin ta­ri­kat ve sa­da­kat çık­ma­zı ye­ri­ne, li­ya­kat ile gö­rev­len­di­ril­me­si ge­re­kir. Fe­tul­lah’ı “Fetö” ilan eden­le­rin bugün de ben­zer bir çizgi üze­rin­de yü­rü­me­le­ri­ni an­la­şı­lır gör­mek müm­kün de­ğil­dir. Ça­lış­ma­dan ve yo­rul­ma­dan ya­pı­lan iba­de­tin ise üre­tim üze­ri­ne hiç­bir kat­kı­sı yok­tur. Ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni ca­mi­ler­de­ki iba­de­te bağ­la­mak ise en iyi de­yi­mi ile saf­lık olur. En kut­sal yer­ler­de ya­pıl­sa dahi, ye­ter­li ter ve eme­ğin ol­ma­dı­ğı hiç­bir konu, iba­det ile is­te­nen so­nu­cu ver­mez.
   Öğ­ren­ci­le­re ödev ver­dir­me­yen, sı­nıf­ta kalma yok­tur diyen, bı­ra­kın ço­cuk­lar oy­na­sın­lar di­ye­rek keyif ba­ğış­la­yan milli eği­tim ba­kan­la­rı, ül­ke­mi­ze çok büyük iha­net­te bu­lun­muş­lar­dır. 
   Bütün Dünya genç­li­ği, her alan­da büyük bir yarış içe­ri­sin­de tek­no­lo­ji­nin pe­şin­de ko­şar­ken, ül­ke­miz­de halen bazı ba­kan­lık­lar­da bazı ta­ri­kat­la­rın et­ki­li ol­ma­sı­nı nasıl ka­bul­le­ni­riz?
   Ame­ri­ka ve Rusya’dan silah ala­rak on­la­ra karşı ayak­ta kal­ma­mız müm­kün müdür? Av­ru­pa, Çin ve Uzak­do­ğu ül­ke­le­ri mev­cut ge­liş­miş­lik­le­ri­ni, ya­ta­rak değil ya­rı­şa­rak ka­zan­mış­lar­dır. 
   Gi­di­lecek yol da ya­pı­la­cak iş de açık­ça gö­rün­mek­tir. Üret­me­den olmaz. Daha çok üre­ti­min adı ise Dünya ile ya­rı­şa­cak şe­kil­de daha çok ça­lış­mak­tır. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 15