SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

YIL 2017


   Otur­du­ğum bir me­kân­da yük­sek sesle ko­nu­şan iki ki­şi­nin çok sı­ra­dan ko­nuş­ma­la­rı­nı siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum.
   “Bize daire satan ki­şi­nin biz­le­ri kan­dır­dı­ğı­nı duy­dum. Araş­tır­dı­ğım­da ger­çek­ten de öyle ol­du­ğu­nu gör­düm. Ben iba­de­ti­mi hakkı ile ya­pı­yo­rum. Al­la­ha karşı bütün so­rum­lu­lu­ğu­mu ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­rum. Allah izin ver­me­se, bu kişi beni kan­dı­ra­maz. Neden izin ve­ri­yor; bunu an­la­mı­yo­rum.”
“Bak kar­de­şim, sen de her şeyi Allah’a ha­va­le edi­yor­sun. Biraz da ken­di­ne pay çıkar. Sen de bir şey­ler yap.”
   Müs­lü­man’ın işi Al­la­ha iba­det etmek diğer iş­le­rin ta­ma­mı ise Allah’a ait; Dünya’ya sa­de­ce iba­det pen­ce­re­sin­den ba­ka­rak bütün iş­le­rin Allah ta­ra­fın­dan gö­rül­me­si­ni is­te­mek, iba­det ile tem­bel­lik ve mis­kin­li­ği bir­leş­tir­mek­tir.
   Allah’ın izni ol­ma­dan hiç bir şey olmaz di­ye­rek, bütün iş­le­ri­mi­zi iba­det­le çözen bir dua henüz keş­fe­dil­me­di. İbadet ede­rek, ken­di­si gibi ol­ma­ya­na yaşam hakkı ta­nı­ma­yan, Allah adına olay­la­ra el koy­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek, çev­re­si­ne zarar veren in­sa­nın, öl­dük­ten sonra da cen­ne­te gi­de­ce­ği­ne inan­ma­sı an­la­şı­lır de­ğil­dir.
   İçe­ri­sin­de hay­van sev­gi­si ol­ma­ya­nın in­san­lı­ğı­nı, insan sev­gi­si ol­ma­ya­nın ise var­lı­ğı­nı sor­gu­la­mak ge­re­kir.
   Mez­hep kav­ga­sı içe­ri­sin­de bir­bi­ri­ni bo­ğaz­la­yan in­san­lar, Müs­lü­man olsa ne olur? Ol­ma­sa ne olur? İnsan ol­ma­yı ba­şa­ra­ma­yan­la­rın di­nin­den söz edi­le­bi­lir mi?
   Ölen de öl­dü­ren de Al­lah-u Ekber diyor. Bey­ni­ni rafa kal­dır­mış bi­ri­le­ri “benim ta­ri­ka­tım-onun ta­ri­ka­tı” ba­tak­lı­ğın­da bo­ğu­lu­yor.
   Ölen de öl­dü­ren de cen­ne­te gi­de­ce­ği­ne ina­nı­yor. 
   Ça­lış­mak, üret­mek, in­san­lık için iş gör­mek yok; Allah adına her olaya el koyup haddi aşmak çok. Oku­mak yok, araş­tır­mak yok, bilgi sa­hi­bi olmak yok, önüne gelen her olay­da fetva ver­mek, ahkâm kes­mek çok.
   Irak ve İran ne için ol­du­ğu an­la­şıl­maz bir bi­çim­de 10 yıl sa­vaş­tı­rıl­dı. Sonra tek ta­raf­lı ola­rak ateş­kes ilan eden İran ken­di­si­ni kur­tar­dı. Irak, kim­ya­sal silah ve Sad­dam top­la­rı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek işgal edil­di. Libya gibi dost bir ülke ve li­de­ri­nin yok ol­ma­sı­na as­ke­ri des­tek ver­dik. 
   15 Tem­muz olayı ile gör­dük ki? Ol­maz­sa ol­ma­zı­mız Türk Or­du­su’nun, bir kısım su­bay­la­rı, Sad­dam Or­du­sun­da­ki­ler­le aynı ro­ta­ya gir­miş. Bu olay­da da din ve cen­net işine, Allah adına el koyan bir hoca, çok sa­yı­da ki­şi­yi kan­dır­mış. 
   Ak­lı­mı­zı kul­lan­ma­ya, bir­bi­ri­mi­ze saygı ve sevgi duy­ma­ya, ça­lış­ma­ya, üret­me­ye, dost­luk ve kar­deş­li­ği­mi­zi hiç­bir zaman unut­ma­ma­ya, her tür ma­nev­ra­ya karşı uya­nık ol­ma­ya, çok ih­ti­ya­cı­mız var.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 838