SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ABD, ATATÜRK ÖLÜNCE NE YAPTI?

ABD, ATATÜRK ÖLÜNCE NE YAPTI?


   Tarih: Şubat 1923 
   Yani; Kur­tu­luş Sa­va­şın­dan dört ay sonra, Yani; Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan dokuz ay önce. 
   Mus­ta­fa Kemal, Ame­ri­kan mil­le­ti­ne hi­ta­ben, Lozan Kon­fe­ran­sı­nın ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­sı­nın ar­dın­dan, ABD Se­na­to­su­na aşa­ğı­da­ki mek­tu­bu gön­der­miş­tir: 
   “Büyük Ame­ri­kan Mil­le­ti­ne, 
   Siz zulüm ve zor­ba­lı­ğı kendi va­ta­nı­nız­dan uzak­laş­tır­dı­nız. Siz, uzun ve kanlı bir mü­ca­de­le­den sonra kendi öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı­zı ka­za­na­rak halk ege­men­li­ği­ne da­ya­nan de­mok­ra­tik bir dev­let ve güçlü bir uy­gar­lık kur­du­nuz. 
   Yer kü­re­nin diğer ta­ra­fın­da diğer bir ulus var ki, o da aynı öz­gür­lük, aynı ba­ğım­sız­lık ve aynı de­mok­ra­si uğ­run­da mü­ca­de­le edi­yor, kan dö­kü­yor. Bu ül­kü­nün arı­lık ve yü­ce­li­ği­ne karşı dü­şün­ce­le­ri­ni­zi ya­nılt­mak is­ti­yor­lar. Bu pro­pa­gan­da­yı ya­pan­lar, ya bir­ta­kım cahil tu­tu­cu­lar veya yeni ka­zan­dı­ğı­mız öz­gür­lü­ğü kal­dır­mak ve bizi ondan mah­rum etmek is­te­yen gizli ve açık düş­man­la­rı­mı­za alet olu­yor­lar. Ya­lan­la­ra ve if­ti­ra­la­ra inan­ma­yı­nız. 
   Öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lık uğ­run­da sa­va­şan ve tıpkı siz­ler gibi dün­ya­da iler­le­me ve ada­le­ti sağ­la­mak için sa­mi­mi bir su­ret­te mü­ca­de­le eden Türk hal­kı­na kal­bi­ni­zi açık bu­lun­du­ru­nuz. 
   Gazi Mus­ta­fa Kemal” 
   Bu mek­tup, Ame­ri­kan Se­na­to­su`nun 26 Şubat 1923 günkü otu­ru­mun­da, Se­na­tör Mr. Oven`in öne­ri­si üze­ri­ne, oku­na­rak zapta ge­çi­ril­miş­tir. Bun­dan dört hafta sonra, Mus­ta­fa Kemal, ünlü `TIME` der­gi­si­ne kapak ol­muş­tu. 
   Bu `Dost­luk eli`ne, en an­lam­lı cevap, tam on beş buçuk yıl sonra geldi.10 Kasım 1938`de, Türk Mil­le­ti, acı­la­rın en bü­yü­ğü­nü ya­şı­yor­du, Ata­türk öl­müş­tü. Durum, bütün ül­ke­le­re res­men bil­di­ril­di. Af­ga­nis­tan`dan Fin­lan­di­ya`ya, Ja­pon­ya`dan Le­ton­ya`ya kadar bütün ül­ke­ler ce­na­ze­ye en üst se­vi­ye­de he­yet­ler­le ka­tı­la­cak­la­rı­nı bil­dir­di­ler. 
   Ata­türk`ün en çok sa­vaş­tı­ğı ülke İngil­te­re, özel bir zırh­lı ile gön­de­ri­len ve ba­şın­da, onun Ana­far­ta­lar`da de­ni­ze dök­tü­ğü kı­ta­la­rın ko­mu­ta­nı Ma­re­şal Lord Bir­d­wo­od ve İngil­te­re`nin Ak­de­niz Fi­lo­su Baş­ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Dud­ley Pound olmak üzere ka­la­ba­lık bir heyet ve12 subay 160 erlik bir tören kı­ta­sı ve 56 mev­cut­lu bir bando ile ka­tı­lır­ken, düş­man Yu­na­nis­tan, ba­şın­da Baş­ba­kan Me­ta­xas olmak üzere, 12 ki­şi­lik yük­sek bir he­yet­le ce­na­ze tö­re­nin­de bu­lu­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. 
   ABD`den ise, uzun süre cevap gel­me­di. So­nun­da, Ame­ri­kan Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Pro­to­kol Da­ire­si, 18 Kasım 1938`de, An­ka­ra`daki Bü­yü­kel­çi­li­ği`ne gön­der­di­ği ya­zı­da, tö­ren­de ABD`yi, sa­de­ce Bü­yü­kel­çi`nin tem­sil ede­ce­ği­ni bil­di­ri­yor­du. 
   Ya­zı­da, asıl en­te­re­san olan ifade, şöyle idi: 
ABD Bü­yü­kel­çi­li­ği`nden alı­nan bir telg­raf­ta Ame­ri­kan hü­kü­me­ti adına ce­na­ze tö­re­nin­de kul­la­nıl­mak üzere, 300 do­lar­lık bir çe­lenk yap­tı­rıl­ma­sı için bü­yü­kel­çi­li­ğe yetki ve­ril­me­si öne­ril­miş, ancak ABD dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı bu be­de­li yük­sek bul­du­ğun­dan, bü­yü­kel­çi­li­ğe 200 dolar har­ca­ma yet­ki­si ve­ril­miş­tir. 
   Not: Kan­ma­yın dost gö­rün­dü­ğü­ne ABD, Lozan Ant­laş­ma­sı`nı ta­nı­ma­yan tek ül­ke­dir...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 491