SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ANIT­KABİR’DEN SES­LE­NEN ATA­TÜRK

ANIT­KABİR’DEN SES­LE­NEN ATA­TÜRK


1-) İstik­lal Ku­le­si
(Mil­le­ti­mi­zin en feci iz­mih­lal­le ni­ha­yet bu­lu­yor gö­rün­müş­ken, kaydı esa­re­te karşı ev­la­dı­nı kı­ya­ma davet eden ecdat sesi kalp­le­ri­miz için­de yük­sel­di ve bizi son halas mü­şa­he­de­si­ne davet etti.)
Hayat demek mü­ca­de­le, mü­sa­de­me de­mek­tir. Ha­yat­ta mu­vaf­fa­ki­yet, mut­la­ka mü­ca­de­le­de mu­vaf­fa­ki­yet­le müm­kün­dür. 1917)
(Biz hayat ve is­tik­lal is­te­yen bir mil­le­tiz ve yal­nız ve ancak bunun için ha­ya­tı­mı­zı ibzal ede­riz. 1921)
(Nas­fet ve mer­ha­met di­len­mek gibi bir pren­sip yok­tur. Türk mil­le­ti, Tür­ki­ye’nin müs­tak­bel ço­cuk­la­rı bunu bir an ha­tır­dan çı­kar­ma­ma­lı­dır­lar. 1927)
(Bu mil­let is­tik­lal­siz ya­şa­ma­mış­tır, ya­şa­ya­maz ve ya­şa­ma­ya­cak­tır. Ya is­tik­lal, ya ölüm! 1919
2-)Ba­ğım­sız­lık Ku­le­si
“Ulu­su­mu­zun var­lı­ğı ve kor­kunç yı­kım­la sona eri­yor gibi gö­rün­müş­ken, tut­sak­lık ba­ğı­na karşı ço­cuk­la­rı­nı baş­kal­dı­ra­ma­ya ça­ğı­ran ata­la­rın sesi yü­rek­le­ri­miz için­de yük­sel­di ve bizi son kur­tu­luş sa­va­şı­na ça­ğır­dı.” (1921)
“Yaşam demek sa­va­şım, çar­pış­ma de­mek­tir. Ya­şam­da ba­şa­rı ke­sin­lik­le sa­va­şım­da ba­şa­rıy­la ola­nak­lı­dır.” (1917)
“Biz ya­şa­mak ve ba­ğım­sız­lık is­te­yen bir ulu­suz ve yal­nız ve ancak bunun için ya­şa­mı­mı­zı har­ca­rız” (1921)
“İnsaf ve acıma di­len­mek bir ilke yok­tur. Türk ulusu, Tür­ki­ye’nin ge­le­cek­te­ki ço­cuk­la­rı bunu bir an ka­fa­la­rın­dan çı­kar­ma­ma­lı­dır­lar” (1927)
“Bu ulus ba­ğım­sız­lık­tan yok­sun ya­şa­ma­mış­tır. Ya­şa­ya­maz ve ya­şa­ma­ya­cak­tır. Ya ba­ğım­sız­lık, ya ölüm!” (1919)
3-)Hür­ri­yet Ku­le­si
(Esas, Türk mil­le­ti­nin şe­ref­li bir mil­let ola­rak ya­şa­ma­sı­dır. Bu esas, ancak İstik­lal-i tamme ma­li­ki­yet­le temin olu­na­bi­lir. Ne kadar zen­gin ve mü­ref­feh olur­sa olsun, is­tik­lal­den mah­rum bir mil­let, be­şe­ri­yet-i mu­te­me­din­de mu­va­ce­he­sin­de uşak olmak mev­ki­in­den yük­sek bir mu­ame­le­ye kes­bi-i li­ya­kat ede­mez. (1927)
Bence bir mil­let­te, şe­re­fin hay­si­ye­tin, na­mu­sun ve in­san­lı­ğın vücut ve beka bu­la­bil­me­si, mut­lak o mil­le­tin hür­ri­yet ve is­tik­la­li­ne sahip ola­bil­me­siy­le ka­im­dir.
(Bütün ta­rih-i ha­ya­tı­

Mız­ca hür­ri­yet ve is­tik­la­le tim­sal olmuş bir mil­le­tiz.)
“ Temel ilke, Türk ulu­su­nun say­gın ve onur­lu bir ulus ola­rak ya­şa­ma­sı­dır. Bu ilke ancak tam ba­ğım­sız ol­mak­la sağ­la­na­bi­lir. Ne denli var­lık­lı ve gö­nen­miş olur­sa olsun, ba­ğım­sız­lık­tan yok­sun bir ulus, uygar in­san­lık önün­de uşak­lık­tan daha yük­sek bir işlem gö­re­mez.” (1927)
“Bence bir ulus­ta onu­run, say­gın­lı­ğın, doğ­ru­luk ve in­san­lı­ğın var­lı­ğı ve ka­lı­cı­lı­ğı, ke­sin­lik­le o ulu­sun özgür ve ba­ğım­sız ol­ma­sı­na bağ­lı­dır.”
“Öz­gür­lü­ğün de, eşit­li­ğin de, ada­le­tin de da­ya­na­ğı ulu­sal ege­men­lik­tir.”
“Bütün yaşam ta­ri­hi­miz bo­yun­ca, öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lı­ğa simge olmuş bir ulu­suz.”
Ak­de­niz ve Ka­ra­de­niz sa­hil­le­rin­de bu­lu­nan en­de­mik ve nesli teh­li­ke al­tın­da olan kum zam­bak­la­rı­nı ko­ru­ya­lım.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 227