SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

ANITKABİR


   De­ğer­li okur­la­rım, bir­kaç hafta bo­yun­ca siz­le­re Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği’nin ya­yın­la­mış ol­du­ğu ki­tap­çık­tan, Anıt­ka­bir ile il­gi­li bil­gi­ler ak­ta­ra­ca­ğım, böy­le­ce Anıt­ka­bir ile il­gi­li ye­ter­li ve ay­rın­tı­lı bilgi sa­hi­bi ola­ca­ğı­nı­zı umu­yo­rum.
ANIT­KABİR’ DEN SES­LE­NEN ATA­TÜRK
   Ata­türk’ün Anıt­ka­bir ku­le­le­rin­de ve Mo­zo­le ’de ya­zı­lı dü­şün­ce­le­ri, Türk Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın za­fer­le so­nuç­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan ve bir daha da kur­tu­luş sa­va­şı ver­mek zo­run­da kal­ma­ma­mı­zın gü­ven­ce­si­ni oluş­tu­ran Türk Dev­ri­mi’nin ru­hu­nu, özünü, te­mel­le­ri­ni ve doğ­rul­tu­su­nu dile ge­tir­mek­te­dir. De­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ve çağ­daş Türk ulu­sal top­lu­mu­nun te­mel­le­ri bu dü­şün­ce­ler­le yoğ­rul­muş­tur. Her biri birer ilke de­ğe­rin­de olan bu dü­şün­ce­le­rin Türk ulu­su­nun bütün bi­rey­le­ri ta­ra­fın­dan öğ­re­nil­me­si ve an­la­şıl­ma­sı, özgür, ba­ğım­sız ve ka­tı­lım­cı bir dev­let ve top­lum ya­pı­sı­nı kurup ya­şat­ma­nın ge­re­ği­dir.
   Ata­türk’ ün 20. yüz­yı­lın tek ba­şa­rı­lı de­mok­ra­si dev­ri­mi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği ve bu dev­ri­min 21. yüz­yı­la da örnek teş­kil ede­bi­lecek de­ğer­de ol­du­ğu, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ya­şa­mın bu­na­lım­lı bir­çok olay­la­rıy­la sü­rek­li ola­rak ka­nıt­lan­dık­ça, Anıt­ka­bir’in başlı ba­şı­na bir eği­tim ve kül­tür ku­ru­mu olma özel­li­ği daha be­lir­gin bi­çim­de an­la­şıl­mak­ta­dır. Yur­du­mu­zun ve dün­ya­nın her kö­şe­sin­den, her yaş, cin­si­yet ve mes­lek­ten yurt­taş­lar bu Ulu­sal Ba­ğım­sız­lık ve De­mok­ra­si Anıtı’nı akın akın zi­ya­ret et­mek­te­dir­ler.
   Bu du­rum­da Anıt­ka­bir du­var­la­rı­na yal­dız­lı harf­ler­le ya­zı­lan altın de­ğe­rin­de­ki ilke ve dü­şün­ce­le­rin iş­le­vi özel­lik­le bü­yü­müş bu­lun­mak­ta­dır. Ne var ki bu dü­şün­ce­ler, yük­sek sa­nat­sal de­ğe­ri­ne kar­şın, büyük öl­çü­de Os­man­lı­ca de­di­ği­miz ve Arap­ça, Fars­ça söz­cük­le­rin geniş yer tut­tu­ğu o za­ma­nın dili ile an­la­tıl­mış­tır. Bu ne­den­le de hal­kı­mı­zın, özel­lik­le de yeni ku­şak­la­rın pek büyük ço­ğun­lu­ğun­ca an­la­şıl­ma­sı çok güç, belki de ola­nak­sız­dır.
İşte bu güç­lü­ğü gi­der­mek ama­cıy­la, Ata­türk’ün yal­nız Türk ulusu için değil, tüm iyi ni­yet­li uygar in­san­lık için kı­la­vuz de­ğe­rin­de­ki dü­şün­ce­le­ri­ni, gü­nü­müz Türk­çe­siy­le Anıt­ka­bir zi­ya­ret­çi­le­ri­nin hiz­me­ti­ne su­na­cak bu ki­tap­çı­ğı ha­zır­la­dık. Ki­ta­bın bir yü­zün­de Ata­türk’ün dü­şün­ce­le­ri o günkü söy­le­niş bi­çi­miy­le, öteki yü­zün­de ise gü­nü­müz Türk­çe­siy­le yer al­mak­ta­dır.
Ata­türk, “Beni gör­mek demek, zo­run­lu ola­rak, yü­zü­mü gör­mek de­ğil­dir. Benim dü­şün­ce­le­ri­mi an­lı­yor, duy­gu­la­rı­mı du­yu­yor­sa­nız, bu ye­ter­li­dir” di­yor­du. Ata­türk’ün Anıt­ka­bir ku­le­le­riy­le mo­zo­le­si­nin du­var­la­rı­nı süs­le­yen dü­şün­ce­le­ri­ni içe­ren bu ki­tap­çık, Anıt­ka­bir’i zi­ya­re­te ge­lecek mil­yon­lar­ca ve mil­yon­lar­ca in­sa­na ulu ön­de­rin duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ni temel il­ke­le­ri ile an­lat­ma­ya ve yurt­taş­la­rın ba­ğım­sız, de­mok­ra­tik bir ulu­sal ya­şa­mın ge­rek­le­ri­ni bi­linç­li ola­rak kav­ra­ma­la­rı­na çok de­ğer­li bir kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Böy­le­ce de Anıt­ka­bir, ‘Ulu­sal Ba­ğım­sız­lık ve De­mok­ra­si Anıtı’ iş­le­vi­ni, yine Ata­türk Dev­ri­mi’nin gör­kem­li bir ürünü ola­rak ge­li­şen güzel Türk­çe­miz­le daha etkin bi­çim­de ye­ri­ne ge­ti­re­bi­le­cek­tir.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 250