SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ATA­TÜRK’ÜN TÜRKİYE CUM­HURİYETİ OR­DU­LA­RI­NA SON DEMECİ

ATA­TÜRK’ÜN TÜRKİYE CUM­HURİYETİ OR­DU­LA­RI­NA SON DEMECİ


“ Za­fer­le­ri ve geç­mi­şi in­san­lık ta­ri­hi ile baş­la­yan, her zaman za­fer­le bir­lik­te uy­gar­lık ışık­la­rı­nı ta­şı­yan kah­ra­man Türk or­du­su!
   Ül­ke­ni en bu­na­lım­lı ve güç an­lar­da kı­yım­dan, yıkım ve sı­kın­tı­lar­dan ve düş­man sal­dı­rı­la­rın­dan nasıl ko­ru­muş ve kur­tar­mış isen, Cum­hu­ri­ye­tin bugün ve­rim­li dö­ne­min­de de as­ker­lik tek­ni­ği­nin bütün çağ­daş silah ve araç­la­rıy­la do­nan­mış ola­rak gö­re­vi­ni aynı bağ­lı­lık­la ya­pa­ca­ğı­na hiç kuş­kum yok­tur.
   Bugün, Cum­hu­ri­ye­tin 15. yı­lı­na dur­ma­dan artan büyük bir gö­nenç ve erk için­de ula­şan büyük Türk ulu­su­nun önün­de, kah­ra­man ordu, sana yü­rek­ten şük­ran­la­rı­mı an­la­tıp dile ge­ti­rir­ken, büyük ulu­su­mu­zun övünç duy­gu­la­rı­nı da be­lirt­miş olu­yo­rum.
   Türk yur­du­nun ve Türk­lük top­lu­lu­ğu­nun san ve onu­ru­nu, iç ve dış her türlü teh­li­ke­le­re karşı ko­ru­mak­tan olu­şan gö­re­vi­ni her an ye­ri­ne ge­tir­me­ye hazır ol­du­ğu­na benim ve büyük ulu­su­mu­zun tam bir inanç ve gü­ve­ni var­dır. Büyük ulu­su­mu­zun or­du­ya ba­ğış­la­dı­ğı en üst dü­zey­de ge­li­şen fab­ri­ka­lar ve si­lah­lar ile bir kat daha güç­le­ne­rek, büyük bir öz­ve­ri ve ya­şa­mı hiçe sayan tu­tum­la her türlü ödevi ye­ri­ne ge­tir­me­ye hazır ol­du­ğu­nu­za gü­ve­ni­yo­rum. Bu inanç­la, kara, deniz ve hava or­du­la­rı­mı­zın kah­ra­man ve de­ne­yim­li ko­mu­tan­la­rı subay ve er­le­ri­ni se­lam­lar ve be­ğe­ni­le­ri­mi bütün ulu­sun önün­de dile ge­ti­ri­rim. Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nın 15 yıl­dö­nü­mü hak­kı­mı­za kutlu olsun.
Kum Zam­ba­ğı 
   Soyu teh­li­ke al­tın­da olan Ak­de­niz ül­ke­le­ri­nin yanı sıra Ka­ra­de­niz’in güney kı­yı­la­rın­da ye­ti­şen Ağus­tos ve Ekim ay­la­rın­da çiçek açan güzel bir zam­bak tü­rü­dür.
   Kum zam­ba­ğı ner­gis fa­mil­ya­sı­na ait, kıyı ku­mul­la­rın­da ye­ti­şen so­ğan­lı bir bitki tü­rü­dür. Çok yıl­lık, so­ğan­lı, uzun şe­rit­si yap­rak­lı, yak­la­şık 40-45 cm bo­yun­da, beyaz çi­çek­li, çiçek sa­yı­sı 3-15, çi­çek­len­me za­ma­nı Ağus­tos ve Ekim ay­la­rı ara­sın­da­dır.
   Tüm Ak­de­niz ül­ke­le­rin­de ve Ka­ra­de­niz’in güney kı­yı­la­rın­da ye­ti­şir. Türün nesli teh­li­ke al­tın­da­dır. Tür­ki­ye`de bu­lu­nan zam­bak­la­rın ülke dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı suç­tur. Türe yö­ne­lik en önem­li teh­dit, kıyı böl­ge­le­rin­de hızla ya­yı­lan yaz­lık ko­nut­lar­dır. Kay­ma­kam­lık ve be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ko­ru­ma ted­bir­ler alı­na­rak, hal­kı­mız­la iş­bir­li­ği için­de ko­ru­ya­lım.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 230