SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ATATÜRK’Ü TUTUKLAMAYA GELEN İNGİLİZ KOMUTAN

ATATÜRK’Ü TUTUKLAMAYA GELEN İNGİLİZ KOMUTAN


    Yıl 1941. Artık emek­li olmuş İngi­liz İşgal Tabur Ko­mu­ta­nı Mr. Sal­ter, uçuş eği­ti­mi için İngil­te­re`de bu­lu­nan Türk pi­lo­tu Kemal İntepe`ye an­la­tı­yor:
    1919 yı­lın­da Pi­ya­de Bin­ba­şı ola­rak Sam­sun`daki İngi­liz İşgal Tabur Ko­mu­ta­nı idim. 18 Mayıs 1919 günü İstan­bul`daki Ko­mu­tan­lı­ğım­dan, "Mus­ta­fa Kemal adın­da bir Türk Paşa’sının, Ban­dır­ma Va­pu­ru ile İstan­bul`dan gö­rev­li ola­rak ay­rıl­dı­ğı­nı, va­pur­dan gön­der­di­ği telg­raf­ta is­ti­fa et­ti­ği­ni, şayet Sam­sun`a ge­lecek olur­sa tu­tuk­lan­ma­sı­nı," bil­di­ren şif­re­li bir tel­siz telg­ra­fı aldım.
    İngi­liz işgal ko­mu­ta­nı Sam­sun`a in­di­ğin­de kay­na­yan ka­la­ba­lık­lar görür. Siyah çiz­me­li, külot pan­to­lon­lu, kara kal­pak­lı, sert ba­kış­lı ki­şi­le­rin çok­lu­ğu dik­ka­ti­ni çeker. Dört gün önce İzmir işgal edil­miş, durum has­sas­tır. "...Bütün gece hiç uyu­ma­dan ya­ta­ğım­da dön­müş dur­muş­tum. 19 Mayıs 1919 sa­ba­hı er­ken­den is­ke­le­ye git­tim. Sabah na­ma­zın­dan çıkan her­kes sa­hi­le in­miş­ti. Bir olay çık­ma­ma­sı için ta­bu­rum­la is­ke­le ve ci­va­rı­nı kor­don al­tı­na aldım."
    Bu arada, her İngi­liz as­ke­ri­nin ar­ka­sı­na siyah çiz­me­li ve kara kal­pak­lı ki­şi­ler muh­te­me­len teb­di­li kı­ya­fet etmiş Türk za­bit­le­ri usul­ca so­kul­muş­tu. Ken­tin ileri ge­len­le­ri ve halk san­dal­lar­la va­pu­ra doğru akın et­me­ye baş­la­dı­lar. ...Gö­re­vi­mi is­ke­le­de ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mı an­la­dım. Yar­dım­cı­ma ge­rek­li ta­li­mat­la­rı ver­dik­ten sonra mo­to­ru­ma at­la­yıp va­pu­ra doğru ha­re­ket ettim. Va­pu­ra ilk varan ben oldum. İki si­lah­lı erimi mo­tor­da bı­ra­kıp Rum ter­cü­ma­nım­la bir­lik­te va­pu­run mer­di­ven­le­ri­ni tır­man­dım. Beni se­lam­la­yan iki tay­fa­ya, ge­mi­de­ki yolcu ko­mu­ta­nı gör­mek is­te­di­ği­mi bil­dir­dim. Bir ta­ne­si bizi salon ka­pı­sı­na kadar gö­tür­dü. Tam za­ma­nı diye dü­şün­düm."
“BEN VE TA­BU­RUM EMRİNİZDEDİR!"
İşgal ko­mu­ta­nı ka­rar­lı adım­lar­la sa­lo­na doğru iler­ler, kapı yarı açık, her­kes ayak­ta­dır:
“...?Ka­pı­da dur­dum. Her­kes ayak­tay­dı. Or­ta­da­ki sa­rı­şın mavi gözlü, sert ba­kış­lı kişi ile göz göze gel­dim. Bir anda ne söy­le­ye­ce­ği­mi şa­şır­dım. Sert bir asker se­la­mı ver­dik­ten sonra far­kın­da ol­ma­dan ağ­zım­dan şu söz­ler dö­kül­dü: `Ben ve ta­bu­rum em­ri­niz­de­dir!` Evet bunu nasıl söy­le­miş­tim? Daha önce böyle bir şeyi ak­lım­dan bile ge­çir­me­miş­tim. Ter­cü­ma­nım bir an du­rak­la­dı, dönüp ba­kın­ca to­par­lan­dı ve söz­le­ri­mi Türk­çe ola­rak ilet­ti. Mus­ta­fa Kemal Paşa`nın yü­zün­de hafif bir te­bes­süm be­lir­di."
“BAŞKA TÜRLÜ HA­RE­KET ET­SEYDİM..."
İngi­liz işgal ko­mu­ta­nı yıl­lar sonra ül­ke­si­ne dön­dü­ğün­de di­van-ı harbe ve­ri­lir.
Sa­vun­ma­sı­nın so­nun­da şun­la­rı söy­ler. "...Gö­rü­yor­su­nuz sayın ha­kim­ler, kar­şı­nız­da­ki bu subay Baş­ba­ka­nı­mı­zın (L. Ge­or­ge) bah­set­ti­ği 20. Asrın dâ­hî­si ile, hem de hiç bek­le­me­di­ği bir anda karşı kar­şı­ya, göz göze gel­miş­ti. 
Ne ya­pa­bi­lir­di? Hiç­bir şey! Başka türlü ha­re­ket et­sey­dim eğer, bugün be­nim­kiy­le be­ra­ber bütün ta­bu­run me­zar­la­rı­nı zi­ya­re­te ge­le­cek­ti­niz. Şimdi eceli ile ölmüş üç eri­mi­zin dı­şın­da he­pi­miz sağ salim yur­du­mu­za dön­müş ve aile­le­ri­mi­ze ka­vuş­muş du­rum­da­yız. Karar yük­sek ada­le­ti­ni­zin­dir!"
    Düş­man ko­mu­ta­nı­nı dahi kar­şı­sın­da `Ben ve ta­bu­rum em­ri­niz­de­dir!’ diyor ey yüce ATA­TÜRK vatan sana min­net­tar­dır. Ne şans­lı bir mil­le­tiz ki senin gibi bir kur­ta­rı­cı­mız olmuş. 19 Mayıs 1919 hem senin doğum günün, hem de Türk mil­le­ti­nin ye­ni­den va­ro­lu­şu­nun baş­lan­gı­cı­dır. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 368